Neidio i'r prif gynnwy

Imiwneiddio a Brechlynnau

 
 
Mae Brechu yn achub bywydau. Brechu yw'r peth pwysicaf y gallwn ei wneud i amddiffyn ein hunain a'n plant rhag afiechyd. Maent yn atal hyd at 3 miliwn o farwolaethau ledled y byd bob blwyddyn.
 
 

 

Mae ymwybyddiaeth o bwysigrwydd brechu wedi dod i'r amlwg oherwydd pandemig COVID-19.

Plant

Mae’n bwysig bod pob plentyn a babi yn cael ei imiwneiddio'n llawn i'w hamddiffyn rhag clefydau a allai fod yn ddifrifol. Mae rhai afiechydon a arferai fod yn gyffredin, fel difftheria a thetanws, bellach yn brin yn y DU oherwydd imiwneiddio. Ond er bod polio wedi'i ddileu yn Ewrop, nid yw'r bygythiad o glefydau eraill, fel y frech goch a llid yr ymennydd, wedi diflannu yn y DU heddiw.

Dylai rhieni sydd â phryderon neu ymholiadau am unrhyw agwedd ar imiwneiddio eu plentyn drafod y pryderon hynny gyda'u meddyg, ymwelydd iechyd neu nyrs practis.
 

Oedolion

Mae imiwneiddio yn ddigwyddiad gydol oes ac mae oedolion yn cael budd o imiwneiddio hefyd. Mae’n bwysig bod oedolion wedi cael eu holl imiwneiddio rheolaidd yn ystod plentyndod.

Bydd angen imiwneiddio ychwanegol ar rai pobl gan eu bod yn wynebu risg uwch oherwydd eu hoedran neu eu cyflwr iechyd, neu i ddiogelu eu hiechyd mewn gwaith os ydynt yn teithio. I'r rhai sy'n wynebu risg uwch o gymhlethdodau o'r ffliw, argymhellir y brechlyn ffliw blynyddol. Mae brechlyn niwmococol hefyd yn cael ei argymell er mwyn helpu i amddiffyn pobl sy'n wynebu risg uwch o glefyd niwmococol.

Rydym hefyd wedi wynebu'r heriau digynsail o ddarparu un o'r rhaglenni brechu cyflymaf a mwyaf cynhwysfawr wrth ddarparu brechlynnau COVID-19 ac mae'n bwysig bod pawb sy'n gymwys i gael eu brechu yn gwneud hynny pan gânt eu gwahodd.
 

Cefnogi brechu yng Nghymru

Cafodd Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2005.  Mae'n defnyddio cymorth gan amrywiaeth o bartneriaid presennol ar draws GIG Cymru a thu hwnt i gefnogi dull cenedlaethol. Mae rhai o'r gweithgareddau a ddechreuwyd ers i'r rhaglen gael ei sefydlu yn cynnwys datblygu adnodd mewnrwyd GIG Cymru i gefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru sy'n cynllunio, yn darparu a/neu yn rheoli gwasanaethau imiwneiddio, a Chynadleddau Imiwneiddio Cenedlaethol.

I gysylltu â Thîm y Rhaglen anfonwch neges e-bost atom yn general.enquiries@wales.nhs.uk

Mae manylion cyswllt ar gyfer y Cydlynydd Imiwneiddio ym mhob bwrdd iechyd ar gael gan: Manylion Cyswllt Imiwneiddio'r Bwrdd Iechyd.


Rhagor o wybodaeth am frechu