Neidio i'r prif gynnwy

Imiwneiddio a Brechlynnau

Mae imiwneiddio’n achub bywydau. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif y caiff 3 miliwn o fywydau eu hachub bob blwyddyn ar draws y byd drwy imiwneiddio.

Mae’n bwysig bod pob plentyn a baban yn cael eu himiwneiddio’n llawn er mwyn eu diogelu rhag clefydau difrifol. Mae clefydau a oedd unwaith yn glefydau cyffredin, fel difftheria a thetanws, bellach yn brin yn y DU oherwydd imiwneiddio. Ond er bod polio wedi cael ei ddileu yn Ewrop, mae bygythiad yn sgil clefydau eraill fel y frech goch a llid yr ymennydd yn parhau yn y DU hyd heddiw.

Dylai rhieni a chanddynt bryderon neu ymholiadau ynghylch unrhyw agwedd ar imiwneiddio eu plant eu trafod gyda’u meddyg, Ymwelydd Iechyd neu Nyrs Practis.

Mae oedolion hefyd yn elwa ar gael eu himiwneiddio. Bydd angen i rai pobl gael eu himiwneiddio er mwyn diogelu eu hiechyd yn y gwaith neu os byddant yn teithio. I’r rhai sy’n wynebu risg uwch o gymhlethdodau yn sgil y ffliw, argymhellir eu bod yn cael y brechiad blynyddol rhag y ffliw. Argymhellir brechlyn niwmococol hefyd er mwyn helpu i ddiogelu pobl sy’n wynebu mwy o risg o gael clefyd niwmococol.

Cefnogi brechu yng Nghymru

Sefydlwyd Rhaglen Clefydau y Gellir eu Hatal Drwy Frechlyn Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Gorffennaf 2003.  Mae’n tynnu ar gymorth gan amrywiaeth o dimau Iechyd Cyhoeddus Cymru a thimau yn GIG Cymru i gefnogi dull gweithredu cenedlaethol. Ymysg y gweithgareddau a ddechreuwyd cyn i’r rhaglen gael ei sefydlu mae datblygu adnodd mewnrwyd ar gyfer GIG Cymru i gefnogi pob gweithiwr proffesiynol sy’n darparu neu’n rheoli gwasanaethau imiwneiddio a Chynadleddau Imiwneiddio.

I gysylltu â Thîm y Rhaglen anfonwch e-bost at ymholiadau.cyffredinol@wales.nhs.uk

Mae’r manylion cyswllt y Cydgysylltydd Imiwneiddio ym mhob Bwrdd Iechyd ar gael o Manylion Cyswllt Imiwneiddio Byrddau Iechyd.

Data

Cofnodir y nifer sy'n manteisio ar frechiad plant a drefnwyd yng Nghymru yn yr adroddiad COVER (Coverage of Vaccination Evaluation Rapidly).

Adroddiadau chwarterol

Ionawr - Mawrth 2019

Adroddiadau blynyddol

Ebrill 2018 - Mawrth 2019

Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Ar gyfer adroddiadau a gyhoeddwyd cyn Mehefin 2019, ewch i'r wefan sydd wedi'i archifo Diogelu Iechyd.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn edrych am wybodaeth am imiwneiddio i chi a’ch teulu, trafodwch hyn yn gyntaf gyda’ch meddyg teulu, nyrs practis neu ymwelydd iechyd a fydd yn gallu trafod y rhestr o frechiadau rheolaidd a argymhellir yn y DU gyda chi ac ateb rhai o’ch cwestiynau.

Rydym wedi comisiynu BMG Research i gynnal arolwg ar farn a phrofiadau rhieni a phobl ifanc. Bydd yr arolwg yn helpu fel sail i gynllunio gwasanaethau a rhaglenni.

Efallai yr hoffech wneud rhywfaint o ymchwil eich hun ac mae’r rhyngrwyd yn ffynhonnell wybodaeth dda. Dylech sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei darparu gan arbenigwyr. Dyma rai gwefannau defnyddiol (nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol):