Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud Ceisiadau Llwyddiannus

Gwneud Ceisiadau Llwyddiannus

Mae 3 elfen graidd i recriwtio am swydd

  • Yr hysbyseb swydd 
  • Y swydd ddisgrifiad a manyleb y person 
  • Eich ffurflen gais 

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i swydd yr hoffech wneud cais amdani, bydd angen i chi sicrhau bod y ffurflen gais y byddwch yn ei chwblhau yn gwneud cyfiawnder â chi ac yn rhoi'r cyfle gorau posibl i chi gael cyfweliad. Er mwyn cael y siawns orau o wneud hynny, rhaid i chi ddarllen y swydd ddisgrifiad a manyleb y person. 
 

Ydych chi’n gweddu?

Bydd pob cyflogwr yn barnu pa mor dda y mae eich cais yn cyfateb i 'fanyleb y person' ar gyfer y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani. Yr ymgeiswyr sy'n cyfateb yn agos i fanyleb y person fydd y rhai ar y rhestr fer a byddant yn cael eu gwahodd am gyfweliad. 

Er mwyn cael y siawns orau o gael gwahoddiad i gyfweliad, bydd angen i chi ddangos bod gennych y sgiliau a'r profiad a nodir yn y fanyleb person. 

Peidiwch byth â chyflwyno'r un ffurflen gais ddwywaith ar gyfer gwahanol swyddi. Addaswch eich ffurflen gais bob amser i ddangos sut yr ydych yn bodloni manyleb person y rôl benodol yr ydych yn gwneud cais amdani. 

Mae nifer o adrannau i'r ffurflen gais. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau yn yr hysbyseb a’r ffurflen gais yn ofalus iawn a gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi pob adran o’r ffurflen gais yn llawn.

Ni ddefnyddir yr adrannau 'gwybodaeth bersonol' a 'gwybodaeth fonitro' at ddibenion llunio rhestr fer, ond fe'u defnyddir i gofrestru ymgeiswyr llwyddiannus ac at ddibenion monitro. 
 

Yr adran gwybodaeth ategol

Yr adran 'gwybodaeth ategol' yn y ffurflen gais yw eich cyfle i ddangos eich sgiliau trosglwyddadwy. Dylech ddangos pam y byddech yn addas ar gyfer y rôl drwy ddangos sut rydych yn bodloni'r meini prawf a nodir ym manyleb y person.  

Felly, mae'n rhaid i chi rhoi enghreifftiau clir yn erbyn y meini prawf ym manyleb y person sy'n dangos i'r panel sy'n llunio'r rhestr fer fod gennych y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad trosglwyddadwy gofynnol i gael eich gwahodd am gyfweliad. 

Yn yr adran ‘gwybodaeth ategol’ gallwch gynnwys, ymhlith pethau eraill, fanylion am y canlynol: 

  • eich prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau; 
  • eich sgiliau, gwybodaeth a/neu brofiad sy'n berthnasol i'r swydd; 
  • nodi unrhyw fylchau cyflogaeth; 
  • gwaith gwirfoddol yr ydych wedi'i gyflawni; 
  • profiad ymchwil, cyhoeddi a/neu gyflwyno 

Pob hwyl gyda'ch cais. 

Swyddi Agored

Gwneud cais ac ymuno â ni.

Byw a gweithio yng Nghymru

Yma yng Nghymru mae gennym hunaniaeth ddiwylliannol unigryw sy'n edrych tuag allan, cefn gwlad hardd, a phrifddinas lewyrchus.

Ein Gwerthoedd

Cafodd ein gwerthoedd eu datblygu gan ein staff; gan eu bod mor greiddiol i hunaniaeth sefydliad, ni allai un neu ddau o bobl mewn ystafell gyfarfod feddwl am y rhain!

Ein Buddion

Mae gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig nifer o fuddion, o dalebau gofal plant i gynllun pensiwn y GIG.