Neidio i'r prif gynnwy

Mewnwelediad rhyngwladol i faterion iechyd y cyhoedd o'n hadroddiadau Sganio'r Gorwel

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei bedwerydd Calendr Cryno o Adroddiadau Rhyngwladol ar Sganio’r Gorwel. 

Mae’r adroddiadau, a ddyluniwyd yn wreiddiol i helpu i lywio ymateb iechyd y cyhoedd esblygol am y Coronafeirws a chynlluniau adfer yng Nghymru, wedi’u hehangu i gwmpasu ystod eang o bynciau iechyd cyhoeddus pwysig a chyfoes. Mae tystiolaeth, polisïau, arferion da a data o wledydd eraill, yn ogystal â chanllawiau a diweddariadau gan asiantaethau rhyngwladol, yn cael eu dwyn ynghyd ym mhob un o’r adroddiadau.   

Dywedodd Dr Mariana Dyakova, arweinydd Cyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol (PIH), Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:  

“Rydym yn falch o barhau i Sganio’r Gorwel Rhyngwladol ar bynciau iechyd cyhoeddus allweddol, ac ym meysydd gwella a hybu iechyd, diogelu iechyd a gofal iechyd, ac iechyd y cyhoedd. Gobeithiwn y bydd yn parhau i ddarparu mewnwelediadau defnyddiol gan wledydd perthnasol ac asiantaethau byd-eang, gan helpu i lywio blaenoriaethau iechyd y cyhoedd a materion sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru a thu hwnt.”   

Mae’r Calendr Cryno yn cyflwyno trosolwg byr a rhyngweithiol o’r pum Adroddiad Rhyngwladol ar Sganio’r Gorwel o 2023-2024, gyda themâu’n cynnwys:  

  • Cinio Ysgol Am Ddim i Bawb 

  • Iechyd Meddwl a Llesiant Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.  

  • Pum Amod Hanfodol ar gyfer Tegwch Iechyd 

  • Gwreiddio Atal mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol 

  • Effaith Tlodi ar Fabanod, Plant a Phobl Ifanc  

Mae pob un o’r crynodebau’n cynnwys trosolwg o’r pwnc, astudiaethau achos rhyngwladol, a dolenni i waith cysylltiedig yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.   

Mae’r gyfres Adroddiadau Rhyngwladol Sganio’r Gorwel yn rhoi crynodeb lefel uchel o ddysgu o brofiadau bywyd go iawn o wledydd dethol, ac o amrywiaeth o lenyddiaeth wyddonol a llwyd. Mae’r adroddiadau, sy’n cael eu cyhoeddi bob dau fis, yn cynnig cipolwg byr o dystiolaeth, polisi ac arfer cyfredol, gan rannu enghreifftiau o wledydd perthnasol a chanllawiau ac egwyddorion cyrff rhyngwladol.  

Mae’r Calendr Cryno yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn cyfrannu at Gymru iachach, fwy cyfartal, gwydn, ffyniannus a chyfrifol yn fyd-eang. Mae pob adroddiad yn gysylltiedig â’r Nod Llesiant perthnasol.   

 

Gellir gweld y Calendr Cryno yma.

Os ydych wedi darllen ein Hadroddiadau Sganio Gorwelion blaenorol byddem wrth ein bodd yn cael eich adborth. Llenwch ein harolwg yma.