Newyddion

31/07/20
Dim tystiolaeth o drosglwyddo eang yng nghymuned Wrecsam, yn dilyn ymarfer profi

Nodwyd 11 achos newydd o Coronafeirws yng nghymuned Wrecsam, yn dilyn pedwar diwrnod o brofi mewn canolfannau profi cymunedol mynediad hawdd yn Hightown a Pharc Caia.

31/07/20
Arolwg yn datgelu y byddai wyth o bob 10 oedolyn yng Nghymru yn dymuno cael eu brechu rhag y Coronafeirws Newydd (COVID-19) pe bai brechlyn ar gael

Yn ôl yr arolwg ymgysylltu cenedlaethol diweddaraf a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddai 83 y cant o bobl am gael eu brechu rhag y Coronafeirws Newydd (COVID-19) pe bai brechlyn ar gael;

30/07/20
Tua 400 o bobl yn mynd i sesiynau profi yn Wrecsam

Cafodd tua 400 o bobl eu profi am COVID-19 ar ddiwrnod cyntaf gweithrediadau o ddwy ganolfan brofi symudol yn Wrecsam.

30/07/20
Cawr genomeg: ymdrechion Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddilyniannu a rhannu genomeg yn rhoi Cymru yn y tri uchaf yn fyd-eang fel rhan o'r ymateb i COVID-19

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i bandemig COVID-19, mae Uned Genomeg Pathogen Iechyd Cyhoeddus Cymru (PenGU) wedi bod yn gweithio ar y cyd â phartneriaid allweddol

23/07/20
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymuno â rhwydwaith o arbenigwyr data sy'n ceisio datrys heriau iechyd mwyaf dybryd y DU

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru, yn derbyn cyllid o hyd at...

26/06/20
Arolwg iechyd cyhoeddus yn datgelu y byddai un o bob pump o bobl yng Nghymru yn ceisio mynd dramor am wyliau haf eleni pe na bai cwarantin ar ôl dychwelyd

Mae arolwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu y byddai un o bob pump (21 y cant) o'r holl oedolion yn dal i geisio mynd ar wyliau dramor yr haf hwn pe na bai cyfyngiadau cwarantin ar ôl iddynt ddychwelyd.

12/06/20
MAE BYWYDAU DU O BWYS

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld llif o gefnogaeth ledled y byd ar gyfer y mudiad #Maebywydauduobwys. A hynny'n briodol.

29/05/20
Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i rieni

Gall bod yn rhiant fod yn anodd. Mae bod yn rhiant yn ystod y cyfyngiadau symud yn anos fyth.

28/05/20
Mae nyrsys a bydwragedd Cymru yn teimlo bod ganddynt yrfaoedd gwerth chweil – ond maent yn wynebu pwysau ariannol a phwysau yn y gweithle

Cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adroddiad newydd heddiw sy'n trafod iechyd a llesiant nyrsys a bydwragedd ledled Cymru cyn pandemig y coronafeirws. 

Tagiau: RE
24/04/20
Anogir rhieni i barhau i fynychu apwyntiadau imiwneiddio ar gyfer plant ifanc yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud yn sgil COVID-19
14/04/20
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio ymgyrch llesiant COVID-19 newydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio ymgyrch llesiant newydd i fynd i’r afael ag effaith negyddol COVID-19 ar lesiant meddyliol, corfforol a chymdeithasol pobl yng Nghymru.

14/04/20
yellow retro telephone
yellow retro telephone
Ymgysylltu â'r cyhoedd am iechyd a llesiant

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal arolwg ffôn ymgysylltu â'r cyhoedd i holi aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru sut y mae coronafeirws a mesurau rheoli sy’n gysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant.

06/04/20
Illustration of bar chart
Illustration of bar chart
Lansio Dangosfwrdd Data Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Mae Cell Gwyliadwriaeth Coronafeirws Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio dangosfwrdd data rhyngweithiol i alluogi’r system iechyd, y cyhoedd a’r cyfryngau yng Nghymru i ddarganfod mwy am y feirws yng Nghymru.

20/03/20
Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn oedi rhai o'r rhaglenni sgrinio yng Nghymru dros dro

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gynlluniau i ohirio apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys a derbyniadau a gweithdrefnau llawfeddygol nad ydynt yn rhai brys er mwyn dargyfeirio staff ac adnoddau i gefnogi'r ymateb i Coronafeirws Newydd (COVID-19), mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru i oedi rhai o'r rhaglenni sgrinio ar sail poblogaeth dros dro.

04/03/20
Cyhoeddi adroddiad Disgwyliad Oes a Marwolaethau yng Nghymru

Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf Disgwyliad Oes a Marwolaethau yng Nghymru 2020, sy’n disgrifio oedi mewn gwelliannau i ddisgwyliad oes a marwolaethau yng Nghymru yn ddiweddar. 

26/02/20
Mae'r offeryn ar-lein "Ysmygu yng Nghymru" wedi'i ddiweddaru yn datgelu newyddion da a phryderon parhaus ynghylch smygu

Mae data newydd yn dangos bod marwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty sy'n gysylltiedig â smygu yng Nghymru yn parhau heb eu newid. 

24/02/20
Diogelu eich cynllunio at y dyfodol gydag offeryn hwylus

Bydd canllaw newydd a hwylus yn helpu cyrff cyhoeddus i feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr hirdymor, drwy gadw gweledigaeth glir ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.

19/02/20
Adroddiad yn amlygu cyflawniadau ymchwil eithriadol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol diweddaraf ar Uchafbwyntiau Ymchwil a Gwerthuso.

18/02/20
Trosglwyddo cronfa ddata Arolwg Amenedigol Cymru Gyfan i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae perchenogaeth o gronfa ddata Arolwg Amenedigol Cymru Gyfan (AWPS) wedi'i throsglwyddo i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

17/02/20
Bron hanner y bobl yng Nghymru yn anwybyddu prawf sgrinio canser y coluddyn sy'n achub bywyd

Arwr rygbi Cymru yn annog pobl i gael y prawf sgrinio'r coluddyn.

06/02/20
Arolwg yn canfod agweddau cadarnhaol at frechu ymhlith plant yn eu harddegau a'u rhieni yng Nghymru

Mae dros 90 y cant o blant yn eu harddegau a'u rhieni yng Nghymru a holwyd yn ymddiried mewn brechlynnau ac yn credu eu bod yn gweithio.

05/02/20
Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 11 Chwefror, 2020.

04/02/20
Sefydliadau'n ymrwymo i ddiogelu a gwella iechyd a'r amgylchedd naturiol yng Nghymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo i gydweithio'n agosach â'i gilydd i ddiogelu a gwella bywydau ac iechyd pobl yng Nghymru, yn ogystal â'r amgylchedd naturiol y maent yn byw ynddo.

03/02/20
Cost Tai Gwael yng Nghymru

Cafodd adroddiad newydd, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymddiriedolaeth BRE a Llywodraeth Cymru, ei lansio ar 30 Ionawr mewn Seminar Grŵp Gwybodaeth Tai o dan arweiniad Llywodraeth Cymru. 

29/01/20
Pedwar o bob pum dyn yn mynychu sgrinio AAA a allai achub bywyd

Mae’r adroddiad blynyddol diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer Rhaglen Sgrinio Ymlediad Aortaidd yn yr Abdomen Cymru (WAAASP) yn dangos bod ymgymeriad sgrinio wedi cynyddu’r llynedd gyda phedwar o bob pum dyn a wahoddwyd yn derbyn y cynnig i gael eu sgrinio. 

28/01/20
Dros 60 oed ac ar-lein: Adroddiad newydd ar iechyd y boblogaeth yn canfod bod pobl hŷn yng Nghymru yn cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol

Mae pobl dros 60 oed yng Nghymru ar-lein ac yn cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol, sydd â'r potensial i fod yn offeryn pwysig i iechyd y cyhoedd.

Tagiau: RE
22/01/20
Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar achos Coronafeirws Newydd yn Tsiena

Diweddariad: 20/03/2020

20/01/20
Recriwtio cyfarwyddwyr anweithredol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am benodi tri Chyfarwyddwr Anweithredol newydd i ymuno â Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

20/01/20
Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 23 Ionawr 2020

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso ir cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.

15/01/20
Gwelliant yn nifer y rhai a gafodd eu sgrinio yng Nghymru

Rhoddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fwy na 940,000 o wahoddiadau sgrinio i unigolion cymwys dros ei saith rhaglen sgrinio genedlaethol y llynedd. 

10/01/20
Achosion ychwanegol o TB yn gysylltiedig â CEM y Parc

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi dau achos ychwanegol o TB wedi'u cadarnhau sy'n gysylltiedig â'r clwstwr o achosion yng CEM y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.  

20/12/19
Clwstwr o achosion o TB yn CEM y Parc

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio ar ôl i bedwar achos o Dwbercwlosis (TB) gael eu nodi mewn dynion sy'n byw yng ngharchar CEM y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros y naw mis diwethaf. 

18/12/19
Achosion o Giardia yn ardal Bae Colwyn

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ymchwilio i nifer o achosion cysylltiedig o Giardia yn ardal Bae Colwyn.

18/12/19
Arolwg newydd yn dangos ymwybyddiaeth dda yn sector cyhoeddus Cymru o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a chyfleoedd i wella

Mae gan 75 y cant o gyflogeion sector cyhoeddus Cymru a holwyd ymwybyddiaeth dda o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE). Fodd bynnag, dim ond 36 y cant sy'n teimlo'n hyderus yn eu gwybodaeth a'u sgiliau i helpu i atal ACE yn eu rôl.

Tagiau: RE
17/12/19
Dyfed Edwards yn ymuno â Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi, yn dilyn proses recriwtio penodiadau cyhoeddus ffurfiol, bod Dyfed Edwards wedi cael ei benodi i Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

17/12/19
Nid yw'r glasoed yng Nghymru yn bodloni canllawiau gweithgarwch corfforol – dadansoddiad wedi'i ddiweddaru

Dim ond 18 y cant o'r glasoed yng Nghymru sy'n cael y swm o weithgarwch corfforol a argymhellir, yn ôl dadansoddiad wedi'i ddiweddaru ar gyfer offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus (PHOF).

13/12/19
Osgoi trasiedi: Atal hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc Cymru

Mae lleihau Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: (ACE), atal camddefnyddio alcohol a sylweddau, a gwella cyfleoedd addysg a hyfforddiant yn rhai ffyrdd allweddol o helpu i atal hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc Cymru.

10/12/19
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi Diwrnod Hawliau Dynol a 70 mlwyddiant y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

Ar Ddiwrnod Hawliau Dynol, gan ddathlu'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn myfyrio ar yr amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau cydraddoldeb a hawliau dynol eithriadol a gynhelir ar draws y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i ddod yn Sefydliad Noddfa cydnabyddedig.

02/12/19
Gwahoddiad i blant gael eu sgrinio - galwad newydd gan Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol Llwynhendy

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn unwaith eto i bobl sy’n byw yn ardal Llwynhendy yn Sir Gaerfyrddin, a allai fod wedi dod i gysylltiad â chlefyd TB, i ddod ymlaen i gael eu sgrinio.  

28/11/19
Sgrinio Cyn Geni Cymru yn Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at lwyddiannau'r tîm, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr ledled Cymru.

26/11/19
Paediatregwyr yng Nghymru'n cael cymorth i fodloni'r lefelau Diogelu uchaf

Mae Hyfforddiant Diogelu ar gyfer Paediatregwyr y Tîm Diogelu Cenedlaethol wedi helpu paediatregwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth am ddiogelu i safonau proffesiynol gofynnol lefel 3.

22/11/19
Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 28 Tachwedd 2019

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso i'r cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.  

21/11/19
Iechyd dros y gaeaf: sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth

Gall gweithredoedd gan unigolion, cymunedau a sefydliadau gael effaith fawr ar gadw pobl yn iach yn ystod y gaeaf.

15/11/19
Cynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol 2019

Daeth mwy na 400 o weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol o bob rhan o Gymru ynghyd yn y bedwaredd Gynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol flynyddol a gynhaliwyd yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd ddydd Iau 7 Tachwedd, 2019. 

13/11/19
Mwy na 99% o fabanod newydd-anedig yn cael eu sgrinio am glefydau difrifol

Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, cafodd 31,048 o fabanod newydd-anedig yng Nghymru eu profi am gyflyrau meddygol difrifol ond prin. Mae'r ffigur, fel y'i manylir yn yr adroddiad blynyddol diweddaraf gan Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru, yn cynrychioli 99.5% o'r babanod cymwys yng Nghymru.

12/11/19
Cydnabod gwaith gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru

Mae tîm o Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei gydnabod am ei waith yn helpu i ddeall sut y mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn rhyngweithio â'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

08/11/19
Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 12 Tachwedd, 2019. 

04/11/19
Y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru: Seremoni Ailymrwymo a Phecyn Cymorth Gweithredu'r Siarter

Mae sefydliadau iechyd o bob rhan o Gymru wedi ailymrwymo i siarter bwysig gan hyrwyddo a chryfhau partneriaethau rhyngwladol.

04/11/19
Gweithio i wella 2018-19: Sut y gwnaethom ymdrin â chwynion a chanmoliaeth.

Yn 2018-19, ymchwiliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i 59 o gwynion ffurfiol o dan ein gweithdrefn Gweithio i Wella, sef cynnydd bach o saith o 52 y llynedd. 

30/10/19
Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Sgrinio Serfigol Cymru 2018-19

Mae adroddiad blynyddol diweddaraf Sgrinio Serfigol Cymru yn dangos bod 73.2% o fenywod cymwys wedi ymateb i'w gwahoddiad i gael sgrinio serfigol y llynedd - ac mae'r rhaglen yn annog pob menyw i fanteisio ar ei chyfle i gael ei sgrinio. 

24/10/19
Uchafbwyntiau Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019

Diolch i bawb a wnaeth y digwyddiad eleni yn llwyddiant mawr 

24/10/19
Dim achosion newydd o glefyd y llengfilwyr yn y Barri

Nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru ac asiantaethau partner wedi nodi unrhyw achosion newydd o glefyd y llengfilwyr sy'n gysylltiedig â'r clwstwr yn y Barri ers mis Awst 2019. 

24/10/19
Marwolaeth un o gymeriadau Coronation Street yn rhoi sylw cenedlaethol i'r angen am sgrinio serfigol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog menywod i fynd i gael profion sgrinio serfigol rheolaidd yng nghanol y sylw cenedlaethol i ganser ceg y groth drwy farwolaeth cymeriad annwyl Sinead Osbourne yn Coronation Street.

21/10/19
Wythnos Ryngwladol Atal Gwenwyn Plwm 2019: A ydych yn ymwybodol o blwm?

Gall amlygiad i blwm gael effeithiau niweidiol difrifol ar iechyd, yn enwedig mewn plant. 

21/10/19
Datganiad ar achos tybiedig o glwy'r pennau yng Nghaerdydd a Chwm Taf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i sicrhau eu bod wedi cael y brechlyn MMR wrth iddo ymchwilio i achosion tybiedig o glwy'r pennau mewn prifysgolion yng Nghymru.

16/10/19
Mae Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru bron yma

Mae wythnos y gynhadledd yma ac rydyn ni mor gyffrous eich gweld chi i gyd yn yr ICC yn ddiweddarach yn yr wythnos. 

11/10/19
Effaith Brexit ar Iechyd: y risgiau o effaith niweidiol yn cynyddu a'r cyfleoedd am effaith gadarnhaol yn parhau heb eu newid

Mae adroddiad newydd yn edrych ar y dystiolaeth sydd wedi dod i'r amlwg ers mis Ionawr am effaith bosibl ar fywyd go iawn y gallai Brexit ei chael ar iechyd a llesiant pobl yng Nghymru, oherwydd bod y siawns o Brexit heb gytundeb ar 31 Hydref wedi cynyddu.

10/10/19
Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru – Wythnos i Fynd!

Mae'r dyddiad yn nesáu, gyda dim ond pythefnos i fynd tan Gynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019! 

08/10/19
Rheolau ymgysylltu â'r gymuned: Ildio eich pŵer er mwyn i gymunedau allu cymryd rheolaeth

Mae ymgysylltu â'r gymuned sy'n arwain at rymuso yn dda i iechyd.

04/10/19
Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

Cynhelir cyfarfod y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil ddydd Mercher 09 Hydref 2019.

01/10/19
Athletwr o Gymru â ffibrosis systig yn cael ei frechiad ffliw cyn dechrau ar ei her lafurus ddiweddaraf

Mae gan yr athletwr a’r deilydd record y byd o Gaerdydd, Josh Llewelyn-Jones, ffibrosis systig ac yn blentyn dywedwyd wrtho na fyddai’n cyrraedd 30 oed. Nawr – yn 32 oed – mae ar fin cyflawni ei her ‘amhosib i ddyn’  ddiweddaraf, ond nid cyn cael ei frechiad ffliw yn gyntaf – y mae’n ei gael bob blwyddyn.

27/09/19
Treftadaeth iach: 20 mlynedd o Gynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

20 mlynedd mewn bodolaeth. Cyflwynwyd 202 o Wobrau Ansawdd Cenedlaethol i ysgolion yng Nghymru ar gyfer iechyd a llesiant eithriadol. Yn 2019 mae Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru ar bwynt trawiadol yn ei hanes.

26/09/19
Mae angen i anghenion iechyd a lles ffermwyr fod yn ganolog i'r ymateb i Brexit – adroddiad newydd

Mae angen gwneud mwy i ddiogelu rhag effaith niweidiol bosibl Brexit ar iechyd a lles cymunedau ffermio yng Nghymru, ac i herio'r stigma sy'n gysylltiedig â cheisio cymorth, yn ôl adroddiad newydd.

Tagiau: RE
24/09/19
Dim achosion gweithredol o TB wedi nodi trwy Gam 2 Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol Llwynhendy

Ni ddarganfuwyd unrhyw achosion gweithredol o glefyd TB yn y gymuned yn dilyn ail gam ymarfer sgrinio twbercwlosis cymunedol (TB) a gynhaliwyd yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn gynharach y mis hwn. Roedd hyn mewn ymateb i'r achos o TB yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin.

20/09/19
Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 26 Medi 2019

Cynhelir Cyfarfod Cyhoeddus o Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddydd Iau 26 Medi am 9.00am, yng ystafell 3.7, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd.

19/09/19
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2019!

Cyflwynwyd naw gwobr i sefydliadau ledled Cymru am eu gwaith arloesol sydd wedi trawsnewid profiad a chanlyniadau pobl Cymru.

18/09/19
Hepatitis C wedi'i ddileu yn CEM Abertawe: Y tro cyntaf i garchar remánd yn y DU gyflawni hyn

Mae CEM Abertawe wedi dileu hepatitis C ymhlith poblogaeth ei garchar—y tro cyntaf i garchar remánd yn y DU gyflawni hyn.

16/09/19
Marwolaethau oherwydd cyffuriau ar eu lefelau uchaf erioed yng Nghymru

Mae marwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru ar eu lefelau uchaf erioed yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda marwolaethau oherwydd gwenwyno gan gyffuriau wedi cynyddu 78 y cant dros y 10 mlynedd diwethaf.

12/09/19
Mae Cynllun Gwên yn 10 oed!

Ym mis Medi, mae Cynllun Gwên, y rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg plant yng Nghymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed. 

09/09/19
Adroddiad Blynyddol Twbercwlosis yng Nghymru 2019

Achosion o dwbercwlosis yn gostwng, ond mae'r clefyd yn parhau'n bryder

06/09/19
Ymateb i'r her o weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy - adroddiad newydd

Mae adroddiad newydd i gynorthwyo cyrff y sector cyhoeddus i weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy wedi'i gyhoeddi heddiw gan y Ganolfan Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

04/09/19
Mae trawma y gellir ei atal mewn plentyndod yn costio $1.3 triliwn y flwyddyn i Ogledd America ac Ewrop

Ar draws Ewrop a Gogledd America mae effaith hirdymor Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ar iechyd a chynhyrchiant yn cyfateb i 1.3 triliwn doler y flwyddyn, yn ôl papur newydd a gyhoeddwyd yn Lancet Public Health.

30/08/19
Mae John Boulton wedi cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr 1000 o Fywydau

Bydd yn dechrau ar ei swydd ar 1 Medi 2019.

29/08/19
Nifer y smygwyr sy'n cael cymorth am ddim i roi'r gorau i smygu gan y GIG yn cynyddu traean

Gan dorri pob record, gwnaeth 15,599 o smygwyr yng Nghymru ddefnyddio gwasanaethau am ddim Helpa Fi i Stopio y GIG yn 2018-19 – sef y bedwaredd flwyddyn o dwf yn olynol a chynnydd o 3,672 o smygwyr o gymharu â phum mlynedd yn ôl (31 y cant).

28/08/19
Sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn helpu i ddiogelu ein hamgylchedd

Mae Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol Cymru wedi cyhoeddi ei chweched adolygiad blynyddol.

22/08/19
Dweud eich dweud ar ein Amcanion Strategol Cydraddoldeb

Fel sefydliad iechyd cyhoeddus ceisiwn ymgorffori cynhwysoldeb ym mhob agwedd o’r gwaith y darparwn ar gyfer pobl Cymru.

20/08/19
DU yn colli statws gwaredu'r frech goch, ond mae achosion yng Nghymru yn parhau i fod yn isel

Lle cafwyd achosion bach o'r frech goch mae'r rhain wedi digwydd oherwydd clefyd a fewnforiwyd ym mhob un o' r tair blynedd diwethaf.

19/08/19
Marwolaethau oherwydd camddefnyddio cyffuriau yng Nghymru yn 2018

Cofrestrwyd cyfanswm o 208 o farwolaethau oherwydd camddefnyddio cyffuriau yn 2018.

07/08/19
Ysgolion iach yn ennill 23 o Wobrau Ansawdd Cenedlaethol yn 2018-19

Llongyfarchiadau i'r 23  o ysgolion yng Nghymru a dderbyniodd y Wobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant dros flwyddyn academaidd 2018-19. 

06/08/19
Gweithdy cyntaf iechyd rhywiol mewn carchardai

Cynhaliodd y tîm Diogelu Iechyd ei weithdy cyntaf erioed ar ddarpariaeth iechyd rhywiol yng ngharchardai Cymru y mis diwethaf.

02/08/19
Hajj Iach: Annog pererinion i fod yn ymwybodol o MERS-CoV

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pererinion Hajj i fod yn ymwybodol o MERS-CoV, sydd weithiau'n cael ei alw'n ‘ffliw camelod’, a chymryd camau i ddiogelu rhagddo. 

01/08/19
Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 6 Awst , 2019. 

31/07/19
Mae cofrestru ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019 bellach ar agor!

Cynhelir Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru eleni ddydd Iau 17 a dydd Gwener 18 Hydref yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd.

31/07/19
Gwella cysylltiadau cymdeithasol i helpu cymunedau i ffynnu mewn cyfnod ansicr

Bydd adroddiad newydd yn helpu gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau eraill yng Nghymru i weithio i ddatblygu unigolion a chymunedau cydnerth sydd mewn sefyllfa well i ymateb i amgylchiadau heriol fel argyfyngau economaidd, straen, trawma, a heriau bywyd bob dydd.

29/07/19
Darganfyddwch beth ddigwyddodd yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol 2019

Eleni, cynhaliwyd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yng Nghasnewydd ddydd Iau 25 Gorffennaf. 

29/07/19
Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol yn Llwynhendy – y camau nesaf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu cymorth clinigol i'r cleifion hynny a nodwyd fel rhai y mae angen sylw pellach arnynt yn dilyn yr ymarfer sgrinio twbercwlosis (TB) cymunedol a gynhaliwyd yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin ym mis Mehefin.

25/07/19
Edrychwch ar ein cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf

Dysgwch am ein cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf gyda'n Hadroddiad Blynyddol newydd. 

25/07/19
Cynnydd mewn profion Hepatitis C mewn carchardai ers cyflwyno profion optio allan

I gyd-fynd â Diwrnod Hepatitis y Byd 2019 ddydd Sul 28 Gorffennaf, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhyddhau ffigurau newydd sy'n dangos cynnydd cyson mewn profion am y feirws hepatitis C (HCV) mewn carchardai yng Nghymru.

24/07/19
Safon Iechyd Corfforaethol – Aur!

Dyfarnwyd gwobr Safon Iechyd Corfforaethol aur i ni yn dilyn asesiad dau ddiwrnod.

22/07/19
Gallai pwerau codi trethi Cymru wella iechyd y boblogaeth, yn ôl adroddiad newydd

Mae adolygiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi canfod y gellid defnyddio pwerau codi trethi newydd Cymru i wella iechyd y boblogaeth a lleihau marwolaethau yn sgil clefydau anhrosglwyddadwy. 

22/07/19
Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso i'r cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.  

22/07/19
Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

Cynhelir cyfarfod y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil ddydd Mercher 24 Gorffennaf 2019.

19/07/19
Arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Agweddau Rhieni a Phobl Ifanc at Imiwneiddio

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) wedi comisiynu BMG Research i gynnal arolwg ar farn a phrofiadau rhieni a phobl ifanc. Bydd yr arolwg yn helpu fel sail i gynllunio gwasanaethau a rhaglenni.

18/07/19
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019 - Dim ond wythnos i fynd

Dim ond wythnos sydd i fynd tan ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Iau 25 Gorffennaf yng Nghasnewydd. 

17/07/19
Trallod sylweddol yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â risg uwch o ddigartrefedd

Mae pobl yng Nghymru sydd wedi dioddef trallod sylweddol yn ystod plentyndod 16 gwaith yn fwy tebygol na'r boblogaeth gyffredinol o brofi digartrefedd, yn ôl astudiaeth newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Tagiau: RE
12/07/19
Cyfle olaf: Cyflwynwch crynodeb ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae gennych llai na pythefnos i cyflwyno crynodeb i helpu siapo y rhaglen.

11/07/19
Torfeydd ar y strydoedd i roi croeso brenhinol

Aeth trigolion o bob oed allan i strydoedd Tredegar Newydd i roi croeso arbennig i’w Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw wythnos diwethaf.

11/07/19
Adroddiad newydd yn dangos arafu o ran tueddiadau goroesi canser yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dangos bod y cynnydd hirdymor o ran goroesi canser yn arafu. 

10/07/19
Archebwch eich lle yng Nghynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol 2019

Bellach, gellir cofrestru ar gyfer y 4edd Gynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol a gynhelir yn y Ganolfan Gynadledda Genedlaethol yng Nghasnewydd ddydd Iau 7 Tachwedd 2019.

09/07/19
Brechlyn Feirws Papiloma Dynol i fechgyn i atal canser yng Nghymru

O flwyddyn academaidd 2019/20 ymlaen, caiff bechgyn 12-13 oed gynnig y brechlyn Feirws Papiloma Dynol (HPV) yn yr ysgol ynghyd â merched fel rhan o'r rhaglen HPV bresennol.

08/07/19
Cyhoeddi Canllaw newydd i eirioli buddsoddi cynaliadwy mewn tegwch iechyd a llesiant

Mae canllaw ymarferol newydd wedi cael ei gyhoeddi ynghylch ‘Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi mewn Tegwch Iechyd a Llesiant’.

04/07/19
Cyhoeddi rhybudd am y frech goch wrth ymchwilio i achosion yn y Rhyl

Mae pobl a ymwelodd â rhannau penodol o'r Rhyl yn cael eu rhybuddio i fod yn effro i arwyddion a symptomau'r frech goch ar ôl clwstwr lleol o achosion.

03/07/19
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn recriwtio dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd.

Mae Cyfarwyddwyr Anweithredol yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol fel rhan o fwrdd unedol i ddatblygu cyfeiriad strategol, sicrhau atebolrwydd a ffurfio diwylliant sefydliadol Iechyd Cyhoeddus Cymru.

27/06/19
Lansio strategaeth ymchwil a gwerthuso newydd - cynhyrchu'r dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i wneud gwahaniaeth i iechyd

Mae strategaeth Ymchwil a Gwerthuso newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amlygu ein hymrwymiad i ymgorffori ymchwil a gwerthuso ar draws y sefydliad, gan ein galluogi i feithrin y wybodaeth sydd ei hangen i wella iechyd a llesiant ledled Cymru (Blaenoriaeth Strategol 7). 

Tagiau: RE
26/06/19
Cyhoeddi papurau y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl ddydd Mercher 24 Gorffennaf 2019.

25/06/19
Canfyddiadau'r Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy

Nid yw ymarfer sgrinio twbercwlosis (TB) cymunedol a gynhaliwyd yn Llwynhendy yn gynharach y mis hwn wedi nodi unrhyw achosion gweithredol o glefyd TB yn y gymuned, ond nodwyd 76 achos o TB cudd. 

25/06/19
Amnewid mewn sylweddau seicoweithredol yn bryder cynyddol i arbenigwyr

Mae gwasanaeth Prosiect Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru (WEDINOS) Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer y samplau a gyflwynwyd  i'w profi yn y flwyddyn ddiwethaf.

21/06/19
Clefyd y llengfilwyr ym Mro Morgannwg

Mae cyflogwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hatgoffa o'r camau y gallant eu cymryd i leihau'r risg o glefyd y llengfilwyr.

20/06/19
Byddwch yn rhan o Ddiwrnod Aer Glân 2019

Eleni, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cytuno i gefnogi Diwrnod Aer Glân 2019, a gynhelir ar 20 Mehefin.

19/06/19
Tai gwael yn costio £95m y flwyddyn i'r gwasanaeth iechyd – adroddiad newydd

Mae tai o ansawdd gwael yn costio mwy na £95m y flwyddyn mewn costau triniaeth i'r GIG yng Nghymru – ond gallai camau i leihau tai gwael arwain at enillion ar fuddsoddiad o fewn chwe blynedd, yn ôl adroddiad newydd.

18/06/19
Datgan achosion o Hepatitis A ym Mro Morgannwg

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wrthi'n ymchwilio i saith achos wedi'u cadarnhau o Hepatitis A ymhlith pobl sy'n byw ym Mro Morgannwg.

14/06/19
Gwneud iechyd a llesiant yn greiddiol i gwricwlwm ysgol newydd Cymru

Yn ddiweddar, cynhaliodd staff o Dîm Gwella Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddigwyddiad i gyflwyno Cwricwlwm Drafft Cymru 2022.

14/06/19
Rhoi tystiolaeth i ymchwiliad Tŷ'r Cyffredin i bolisi cyffuriau

Mae Pennaeth y Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, Josie Smith, wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad gan Dŷ'r Cyffredin yn San Steffan.

07/06/19
Y Diweddaraf am yr Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy – Dydd Gwener 7 Mehefin 2019

Mae'r ymarfer sgrinio cymunedol twbercwlosis yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin sy'n cael ei gynnal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda bellach wedi dod i ben.

06/06/19
Dysgwch fwy amdanom ni yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Ymunwch â ni yn eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019 yng Nghasnewydd.

06/06/19
Diweddariad ar Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy - Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal sesiwn sgrinio twbercwlosis (TB) ychwanegol yn Llwynhendy yr wythnos hon i ymateb i alw mawr gan y cyhoedd i gael i brofi fel rhan o ymarfer sgrinio cymunedol. 

31/05/19
Mae ysgyfaint pawb yn bwysig...ar Ddiwrnod Dim Tybaco y Byd, a phob diwrnod arall

Mae ysmygwyr yng Nghymru yn cael eu hannog i roi cynnig ar roi'r gorau iddi ar Ddiwrnod Dim Tybaco y Byd (31 Mai), er mwyn gwella iechyd eu hysgyfaint ac iechyd y rhai o'u cwmpas. 

30/05/19
Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy

Mae pobl yn ardal Llwynhendy yn Sir Gaerfyrddin a allai fod wedi dod i gysylltiad â thwbercwlosis (TB) yn cael eu hannog i fynd i ymarfer sgrinio cymunedol TB a gynhelir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  

29/05/19
Mae traean o bobl yng Nghymru yn defnyddio technoleg ddigidol i wneud hunan-ddiagnosis
Tagiau: RE
28/05/19
Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019

Cyhoeddi dyddiadau ac mae'r alwad am grynodebau bellach ar agor.

24/05/19
Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 30 Mai 2019

Papurau cyfarfod y Bwrdd 30 Mai 2019.

20/05/19
Dweud eich dweud ar y Cwricwlwm drafft i Gymru 2022

Gwahoddiad i ddigwyddiad gweithdy rhanddeiliaid ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad (AoLE) Iechyd a Llesiant y Cwricwlwm drafft i Gymru 2022.

13/05/19
Ymateb i brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod – Adolygu tystiolaeth

Mae unigolion sydd wedi profi pedwar ACE neu fwy â pherygl uwch o ddioddef yr effeithiau niweidiol sydd yn gysylltiedig ag ACE. 

Tagiau: RE
01/05/19
Mae angen dull iechyd cyhoeddus i atal eithafiaeth dreisgar

Mae angen gwneud mwy i ddeall y daith sy'n peri unigolion i gyflawni gweithredoedd o eithafiaeth dreisgar.

29/04/19
Dioddefodd mwy nag wyth o bob deg dyn yn y carchar drallod yn ystod plentyndod

Trallod yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â mwy o amser yn y carchar, troseddu treisgar a hanes o amser mewn sefydliadau troseddwyr ifanc.

25/04/19
Tracey yn arwyddo y siarter teithio iach
Tracey yn arwyddo y siarter teithio iach
Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cefnogi Siarter Teithio'n Iach Caerdydd

Rydym wedi llofnodi’r Siarter Teithio’n Iach sydd newydd gael ei ddatblygu

09/04/19
Erthygl cyfnodolyn yn nodi'r ymagwedd newydd tuag at reoli ansawdd aer yn lleol

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ymchwil newydd i wella polisi a gweithredu i wella rheolaeth ansawdd aer lleol yng Nghymru.

09/04/19
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cefnogi ymgyrch Nursing Now

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno ymgyrch Nursing Now Cymru Wales, a lansiwyd yn swyddogol mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ar 29 Mawrth.

09/04/19
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu rhaglen waith i sicrhau parhad busnes yn dilyn Brexit, yn arbennig mewn sefyllfa o “ddim cytundeb”.

04/04/19
Cyfarwyddiaethau newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cael eu sefydlu'n ffurfiol o heddiw ymlaen

Bydd dwy gyfarwyddiaeth newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru’n weithredol yn ffurfiol o heddiw ymlaen (1 Ebrill).

04/04/19
Y cyfle olaf i gofrestru eich lle i fynychu 16eg Cynhadledd Imiwneiddio Cymru

Mae’r cofrestru’n cau yr wythnos yma a dim ond ychydig o lefydd sydd ar gael erbyn hyn. 

04/04/19
Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd – diwygio dangosydd a newidiadau i ffiniau bwrdd iechyd

Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei diwygiad diweddaraf o offeryn Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd (PHOF).

04/04/19
Ceiswyr noddfa a gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru yn galw am wasanaethau iechyd a llesiant i bawb – adroddiad newydd

Mae pobl sy'n ceisio noddfa, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cael trafferth cael mynediad i wasanaethau iechyd a llesiant yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Abertawe.

04/04/19
Astudiaeth gychwynnol yn awgrymu bod y cyhoedd yn cefnogi gofyn am brofiadau trawmatig yn ystod plentyndod mewn ymarfer cyffredinol

Dywedodd bron naw o bob 10 o gleifion (87 y cant) a roddodd adborth yn dilyn menter beilot newydd fod meddygfa meddyg teulu yn lle addas i ofyn am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE).

28/03/19
Arweinwyr Cymru yn cytuno ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer camau ataliol

Daeth arweinwyr o bob rhan o'r sector cyhoeddus cyfan at ei gilydd ar y cyd â phartneriaid y trydydd sector mewn digwyddiad arloesol i gytuno ar ffordd ymlaen ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu i atal afiechyd.

13/02/19
Canser yr ysgyfaint yn cynyddu ymysg menywod

Mae canser yr ysgyfaint yn cynyddu ymysg menywod tra bod y cyfraddau ymysg dynion yn gostwng, yn ôl canfyddiadau newydd gan Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru.