Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Mae'r pandemig wedi amlygu'r angen am strategaethau hirdymor i sicrhau tai saff, diogel i bawb

Mae Asesiad o'r Effaith ar Iechyd newydd a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at sut y mae pandemig y Coronafeirws wedi dangos bod cael cartref saff.

Cyflogaeth am dâl ac addysg yn gysylltiedig â llesiant gofalwyr di-dâl

Mae ymchwil newydd gan Is-adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Abertawe, wedi canfod bod gan ofalwyr di-dâl iechyd llawer gwaeth na'r boblogaeth gyffredinol yng Nghymru.

Recriwtio cyfarwyddwyr anweithredol i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am benodi dwy rôl Cyfarwyddwr Anweithredol newydd, i ymuno â Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae gan Ofal Sylfaenol a Chymunedol rôl bwysig i'w chwarae o ran atal gordewdra a rheoli pwysau

Mae dau adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Is-adran Gofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at sut y gall gofal sylfaenol a chymunedol gefnogi'r gwaith o atal gordewdra a rheoli pwysau yng Nghymru.

Cost profiadau niweidiol yn ystod plentyndod i economïau Ewrop

Rhaid ceisio datrys y diffygion mewn cefnogaeth i blant a theuluoedd a grëwyd gan COVID-19 ar frys.

Marwolaeth gyda TB yn Llanbedr Pont Steffan

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael gwybod am farwolaeth gyda Thwbercwlosis (TB) myfyriwr ar gampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Adroddiad newydd yn dweud mai nawr yw'r amser i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yng Nghymru ac adeiladu dyfodol gwell i bawb

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymuno â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i edrych ar ba heriau a chyfleoedd sydd yn y dyfodol ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal.

Dinasyddiaeth Fyd-eang: Lansio modiwl e-ddysgu newydd y GIG

Mae'r Ganolfan Cydlynu Iechyd Rhyngwladol (IHCC), Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’, Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi lansiad yr adnodd e-ddysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang cyntaf ar gyfer y GIG.  

Uned Genomeg Pathogen Cymru yn llunio dilyniant genom ar gyfer mwy na 100,000 o samplau Coronafeirws

Mae'r Uned Genomeg Pathogen (PenGU) sy'n arwain y byd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach wedi llunio dilyniant genom ar gyfer mwy na 100,000 o samplau COVID-19.

Adnodd newydd yn tynnu sylw at effeithiau newid yn yr hinsawdd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ffeithluniau sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd effaith newid yn yr hinsawdd ar iechyd a llesiant poblogaeth Cymru.

Gadael yr UE yn gyfle ac yn risg i iechyd y cyhoedd wrth i gytundebau masnach newydd gael eu negodi

Am y tro cyntaf ers hanner canrif, mae'r DU nawr yn rhydd i negodi ei chytundebau masnach rhyngwladol ei hun gan ei bod wedi gadael yr UE.

Mae ymchwil newydd yn atgyfnerthu pwysigrwydd negeseuon clir am fanteision brechlynnau i annog mwy o staff y GIG i fanteisio arnynt.

Mae astudiaeth newydd wedi dangos y gallai negeseuon clir a llawn gwybodaeth am fanteision brechu annog mwy o staff y GIG i fanteisio arnynt.  

Bydd yr 'her driphlyg' yn effeithio ar ddiogelwch bwyd i bawb

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at sut y gallai dylanwadau cyfunol Brexit, Coronafeirws a newid yn yr hinsawdd effeithio ar bob un ohonom drwy'r bwyd y gallwn ei brynu a'i fwyta.

Datganiad yn dilyn cyhoeddiad Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU ynghylch Labordy DU

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymwybodol o fater gyda chanlyniadau profion PCR o Labordy DU sy'n prosesu samplau o bob rhan o'r DU

Manteision brechlyn Coronafeirws yn llawer mwy na'r risgiau

Mae ymgyrch gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i annog menywod beichiog i gael y brechlyn Coronafeirws yn lansio heddiw (dydd Iau 14 Hydref 2021).  

Mae cyflogwyr yn pryderu mwy nag erioed am iechyd a llesiant gweithwyr

Mae adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at y pryderon cynyddol sydd gan gyflogwyr am iechyd a llesiant meddwl a chorfforol eu gweithwyr, yn dilyn pandemig y Coronafeirws.  

Sgrinio Coluddion Cymru yn gwahodd pobl 58 a 59 oed i gael eu sgrinio am y tro cyntaf

O fis Hydref 2021, bydd rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru yn dechrau gwahodd pobl 58 a 59 oed am y tro cyntaf i sgrinio canser y coluddyn.

Pecyn cymorth newydd yn galluogi i iechyd gael ei gynnwys mewn cynllunio tir yn y dyfodol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer Asesiad o'r Effaith ar iechyd a fydd yn galluogi cynllunwyr i integreiddio iechyd yn hawdd yn eu cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol. 

Wythnos 78: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae cofnodi a rhannu data yn well yn hanfodol er mwyn diwallu anghenion gofal iechyd y rhai sy'n profi digartrefedd

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Is-adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru yn tynnu sylw at yr angen i wasanaethau gofal iechyd gofnodi a rhannu gwybodaeth am statws tai cleifion, er mwyn gallu nodi, deall a chefnogi eu hanghenion gofal iechyd yn well. 

Mae Cymru yn wynebu 'her driphlyg' ddigynsail i iechyd a llesiant

Adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw yw'r cyntaf o'i fath i astudio effeithiau cronnol Brexit, coronafeirws a newid yn yr hinsawdd ynghyd â'u dylanwadau cyfunol ar iechyd, llesiant ac anghydraddoldebau yng Nghymru.

Cyhoeddi adolygiad annibynnol o'r ymateb i'r brigiad o achosion o TB yn Llwynhendy

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) wedi cyhoeddi eu bod wedi comisiynu adolygiad allanol ar y cyd o'r ymateb i'r brigiad o achosion o Dwbercwlosis (TB) yn ardal Llwynhendy.

Mae codi proffil nyrsio a bydwreigiaeth yn allweddol ar gyfer gwella iechyd yn fyd-eang

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw, yn nodi bod cydnabod a hyrwyddo nyrsio yn fyd-eang yn hanfodol er mwyn gwella iechyd i bawb. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael eu brechiadau rhag y ffliw a'u pigiadau atgyfnerthu COVID-19

Y GIG pan fydd yn dechrau ar ei raglen frechu genedlaethol fwyaf erioed dros y gaeaf. 

Wythnos 76: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mwy o bobl yn wynebu risg o ganlyniadau iechyd gwael o Brexit ar ôl i'r pandemig gynyddu natur agored i niwed

Mae adroddiad newydd yn tynnu sylw at natur agored i niwed Cymru o ran unrhyw effeithiau negyddol Brexit ar iechyd a llesiant y genedl yn dilyn pandemig y Coronafeirws. 

Arolwg newid hinsawdd ac iechyd yng Nghymru

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor yn cynnal arolwg cenedlaethol o ddrws i ddrws i ddeall barn pobl ar newid hinsawdd ac iechyd yng Nghymru. Efallai eich bod wedi derbyn llythyr sy’n nodi bod  eich cartref wedi'i ddewis ar hap i gymryd rhan.

Gwelliant Cymru yn cyhoeddi strategaeth newydd i gefnogi gwelliant i ddiogelwch cleifion ledled iechyd a gofal yng Nghymru

Heddiw, ar Ddiwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, mae Gwelliant Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn lansio strategaeth ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch' 

Wythnos 74: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Y cyfryngau cymdeithasol yn ddull defnyddiol i epidemiolegwyr yn ystod y pandemig

Yn sgil pandemig y coronafeirws mae epidemiolegwyr maes o bob rhan o'r byd yn defnyddio Twitter i gyflymu datblygiadau yn yr arbenigedd.

Arolwg yn datgelu y byddai mwy na dwy ran o dair o oedolion Cymru yn cael y brechlynnau ffliw a COVID-19 gyda'i gilydd eleni

Mae arolwg a gomisiynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu y byddai ychydig dros ddwy ran o dair o oedolion yng Nghymru (70 y cant) yn hapus i dderbyn brechlyn ffliw a COVID-19 ar yr un pryd eleni

Mae cau'r bwlch ymgysylltu ag addysg i ofalwyr ifanc yn allweddol i wella iechyd a llesiant cenedlaethol dyfodol

Mae astudiaeth newydd, a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw yn rhoi tystiolaeth o’r effaith negyddol y mae cyfrifoldebau gofalu yn ei chael ar gymryd rhan mewn addysg ymhlith y rhai 16 i 22 oed

At sylw myfyrwyr - A yw brechu ar eich rhestr o bethau i'w gwneud?

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb. Mae myfyrwyr a staff yn dychwelyd i gampysau ledled y DU ac mae brechiadau'n bwysicach nag erioed. Mae pawb dros 16 oed yn gymwys i gael y brechlyn COVID-19. 

Cynllun Cofrestru Ymarferwyr Iechyd y Cyhoedd yn derbyn ceisiadau

Mae'r cynllun cofrestru yn galluogi ymarferwyr o bob rhan o'r gweithlu iechyd y cyhoedd i gydnabod eu sgiliau a'u gwybodaeth.

​​​​​​​

Wythnos 72: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Tarfu posibl ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, darparwyr gwasanaethau digidol GIG Cymru, gall fod tarfu posib ar ddata a adroddir ar ein dangosfwrdd gwyliadwriaeth cyflym rhwng dydd Iau 26 Awst a dydd Mawrth 31 Awst 2021.  Ni fyddwn yn diweddaru ein dangosfwrdd ddydd Llun 30 Awst oherwydd Gŵyl y Banc. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog gofal wrth fynd i wyliau a chynulliadau torfol

Cyn y tymor pan fydd gwyliau’n cael eu cynnal ledled y DU, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa pobl o'r risg o drosglwyddo'r Coronafeirws mewn cynulliadau torfol, gwyliau a digwyddiadau mawr eraill.

Rhwydwaith y GIG yn sicrhau bod pobl sy'n agored i niwed yn cael eu diogelu er gwaethaf her ddigynsail y pandemig

Yn ôl adroddiad newydd, llwyddodd Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru i barhau ei waith hanfodol i ddiogelu grwpiau agored i niwed yn effeithiol er gwaethaf y cynnydd sylweddol yn y galw a'r heriau eithafol a achoswyd gan bandemig y Coronafeirws.  

Canllaw newydd yn helpu cyfathrebwyr i fynd i'r afael â chamwybodaeth am y Coronafeirws

Mae canllaw newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'i lunio i helpu cyfathrebwyr a phobl sy'n gweithio gyda'r cyfryngau cymdeithasol i wybod sut i ymdrin â chamwybodaeth am y feirws. 

Wythnos 68: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Profodd unigolion a oedd yn gwarchod ostyngiad yn y defnydd o ofal iechyd, a risg uwch o iechyd meddwl gwael, yn ystod y pandemig

Mae adroddiad newydd, a gyhoeddwyd heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn nodi gostyngiadau amlwg mewn gofal yn yr ysbyty yn ystod pandemig y Coronafeirws

Cynnydd mewn heintiau anadlol ymhlith plant yng Nghymru cyn y gaeaf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni i fod yn ymwybodol o'r arwyddion o salwch anadlol mewn plant ifanc, gan fod data'n dangos bod achosion yn cynyddu'n sydyn.

Wythnos 66: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19 ar natur agored i niwed ac ymateb cefnogol cyflym y Sector Gwirfoddol a Chymunedol

Mae adroddiad newydd, a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn tynnu sylw at sut y daeth natur agored i niwed i'r amlwg yng Nghymru yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Arbenigwyr iechyd yn rhybuddio am beryglon prynu tawelyddion 'presgripsiwn' wrth i amnewidion barhau i godi

Mae prosiect WEDINOS wedi gweld cynnydd sylweddol mewn meddyginiaethau ‘presgripsiwn’ nad ydynt wedi'u rhagnodi sy'n cael eu cyflwyno i’r gwasanaeth profi cyffuriau yng Nghymru.

Wythnos 64: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Achosion o amrywiolyn Delta yn cynyddu ledled Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod amrywiolyn Delta (VOC-21APR-02) wedi disodli mathau eraill o'r Coronafeirws fel yr amrywiolyn amlycaf ym mhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru.

Adnodd Newydd i helpu i greu amgylcheddau iachach a mynd i'r afael â gordewdra yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau a fydd yn helpu i lywio a galluogi amgylcheddau iachach yn y dyfodol gan gynnwys strategaethau i helpu i atal y cynnydd mewn gordewdra yng Nghymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio pecyn cymorth newydd er mwyn helpu i greu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb 

Mae pecyn cymorth newydd, rhyngweithiol, ‘Newid Sylweddol ar gyfer Planed Gynaliadwy, wedi'i lansio heddiw gan Ganolfan Iechyd a Chynaliadwyedd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Achosion yn agos at 100 fesul 100,000 mewn rhannau o Ogledd Cymru

Amrywiolyn delta yw'r straen mwyaf cyffredin o achosion newydd yng Nghymru o hyd.

Lansio arolwg newydd: Cofnodi effaith COVID-19 ar iechyd a llesiant nyrsys, bydwragedd a gweithwyr cymorth gofal iechyd yng Nghymru

Yr wythnos hon, mae Is-adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio arolwg ar-lein i drafod effaith COVID-19 ar iechyd a llesiant nyrsys a bydwragedd cofrestredig a'r rhai sy'n fyfyrwyr, a gweithwyr gofal iechyd yng Nghymru.

Gallai mabwysiadu cynllun incwm sylfaenol yng Nghymru wella iechyd i bawb

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw (18.06.21) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn awgrymu y gallai cyflwyno cynllun incwm sylfaenol yng Nghymru fod yn gatalydd ar gyfer gwell canlyniadau iechyd a llesiant i bawb.  

Wythnos 62: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhybudd o Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhoddir rhybudd trwy hyn y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael ei gynnal Ddydd Iau 29 Gorfennaf 2021 am 10am. 

Nifer yr amrywiolyn Delta (VOC-21APR-02) yn codi i 488 o achosion yng Nghymru

Mae nifer yr achosion newydd o'r amrywiolyn Delta (21-APR-02) wedi codi i 488 yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Amrywiolyn Delta (VOC-21APR-02) bellach yw'r amrywiolyn mwyaf cyffredin o achosion newydd yng Nghymru wrth i'r niferoedd godi i 315

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau heddiw bod nifer yr amrywiolyn Delta (VOC-21APR-02) wedi cynyddu i 315.  Mae hyn yn gynnydd o 131 achosion ers y diweddariad diwethaf a roddwyd ar 10 Mehefin. 

Adroddiad yn amlygu'r heriau a wynebir gan ofalwyr di-dâl yn ystod y pandemig

Mae adroddiad newydd gan Brifysgol Caerdydd, a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn amlygu'r heriau ychwanegol y mae gofalwyr di-dâl wedi'u hwynebu yn ystod pandemig y Coronafeirws.

81 o achosion newydd o amrywiolyn Delta ers 3 Mehefin, wrth i drosglwyddo lleol yn y gymuned ddigwydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol a derbyn y cynnig i gael brechlyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o'r amrywiolyn Delta (VOC-21APR-02) o'r Coronafeirws.

Gwnaeth strategaethau ymdopi wahaniaeth i iechyd meddwl pobl ifanc yn ystod y pandemig

Mae adroddiad newydd, a gyhoeddwyd heddiw (08.06.21) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn nodi bod pobl ifanc a wnaeth ymdrech ymwybodol i ddefnyddio ymddygiad cadarnhaol wedi eu helpu i ddelio â'r newidiadau i'w bywydau yn ystod y pandemig.

Dosbarthwyd dros 1,300 o becynnau prawf llif unffordd mewn pum diwrnod yn yr ymchwiliad i'r clwstwr yng Nghonwy

Mae pobl sy’n byw yng Nghyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn yn cael eu hannog i gael prawf Coronafeirws am ddim er mwyn helpu i atal lledaeniad amrywiolyn Delta o'r Coronafeirws (VOC-21APR-02), hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw symptomau.

Mae siarad am brofiadau plentyndod gydag ymwelydd iechyd yn cyfoethogi perthnasoedd ac yn gwella iechyd y teulu cyfan

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (25.05.21) yn awgrymu pan fydd ymwelwyr iechyd yn holi am brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) y sawl sy'n rhoi gofal fel rhan o'u hymweliadau rheolaidd, ceir cyfres o fanteision cadarnhaol i bawb.

Gallai dysgu gwersi o'r pandemig weld gostyngiad hirdymor mewn llygredd aer trefol

Mae blaenoriaethu mynediad at deithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus yn bwysig er mwyn lleihau teithiau mewn ceir a chysylltiad â llygredd aer i bawb yn ôl casgliad papur a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan dîm o'r Adran Diogelu Iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn cydweithrediad â chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Lloegr. 

Mae angen eich help arnom: Cyfle i'r holl weithiwyr proffesiynol gofal sylfaenol ddweud eu dweud am reoli pwysau yng Nghymru.

Mae Canolfan Gofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi comisiynu arolwg sy'n galw ar yr holl weithwyr proffesiynol gofal sylfaenol rheng flaen gymryd rhan a rhannu eu barn ar gael sgyrsiau rheoli pwysau effeithiol gyda chleifion. 

Annog trigolion Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn i fod yn wyliadwrus yn dilyn clwstwr o amrywiolyn sy'n peri pryder

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynghori pobl sy'n byw yn ardaloedd Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn yng Ngogledd Cymru i fod yn effro i symptomau Coronafeirws

Dr Giri Shankar yn derbyn MBE anrhydeddus

Mae Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol Diogelu Iechyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi derbyn MBE anrhydeddus gan Ei Mawrhydi i gydnabod ei wasanaethau i iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

Mae mynd i'r afael â heriau cyflogaeth pobl ifanc yn bwysig ar gyfer iechyd da ar ôl y pandemig

Mae cyfres newydd o adroddiadau sy'n canolbwyntio ar effeithiau Coronafeirws ar gyflogaeth yng Nghymru, wedi'i chyhoeddi heddiw (27.05.2021) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Podlediad Health in Europe Sefydliad Iechyd y Byd Mynd i'r afael ag annhegwch ym maes iechyd er mwyn meithrin cymdeithasau tecach ac iachach

Yn y bennod ddiweddaraf o 'Health in Europe', mae Sefydliad Iechyd y Byd Ewrop yn siarad â Dr Tracey Cooper, prif weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru am degwch iechyd a'r angen i lywodraethau a llunwyr polisi bontio bylchau i degwch er mwyn cryfhau'r adferiad o'r pandemig yn y pen draw.

Arolwg yn datgelu bod iechyd meddwl a chorfforol pobl wedi dirywio yn ystod y pandemig

Mewn canlyniadau o’r arolwg cenedlaethol diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, roedd 42 y cant o'r bobl a holwyd yn credu bod eu hiechyd meddwl yn waeth nawr nag ydoedd cyn y pandemig.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Cenedlaethol newydd ar gyfer Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru, wedi penodi Iain Bell yn Gyfarwyddwr Cenedlaethol newydd ar gyfer Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus

Dysgu o'r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru

Lansio arolwg cenedlaethol i glywed gan wirfoddolwyr a'r rhai sydd wedi mynd ati yn anffurfiol i roi o’u hamser i helpu eu cymunedau i ymateb i COVID-19.

Newidiadau i Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ym mis Mawrth, gwnaeth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddau gyhoeddiad ynghylch aelodaeth Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bae Abertawe i gefnogi treial newydd yn y DU ar gyfer brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y treial clinigol diweddaraf sy'n astudio brechlyn yn erbyn COVID-19.

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar bryderon diogelwch gyda brechlyn COVID-19 AstraZeneca

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cefnogi cyngor gwyddonol arbenigol grwpiau arbenigol y DU bod manteision brechu gyda'r holl frechlynnau COVID-19 sy'n cael eu defnyddio yn parhau i fod yn drech na risgiau COVID-19.

Newidiadau arfaethedig i'r ffordd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y Coronafeirws

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gwneud rhai newidiadau i'r ffordd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ar ein gwefan a'n dangosfwrdd data.

Adroddiad newydd yn canfod bod cynllunio ymlaen llaw yn allweddol i lwyddiant hunanynysu

Mae adroddiad newydd gan Is-adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi canfod bod pobl sydd wedi nodi cymorth digonol a chynllunio ymlaen llaw ar gyfer cyfnod posibl o hunanynysu, yn teimlo llai o her gan y posibilrwydd ac yn fwy tebygol o lwyddo.   

Rhoi Tegwch Iechyd wrth wraidd adfer ar ôl Coronafeirws ar gyfer adeiladu dyfodol cynaliadwy i Gymru 

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw (18 Mawrth 2021) yn galw am fwy o bwyslais ar degwch iechyd – sicrhau bod pawb yn cael cyfle cyfartal i fod yn iach – mewn ymateb i'r Coronafeirws ac adfer ohono.  

Astudiaeth newydd yn canfod bod trosglwyddiad Coronafeirws ar ei uchaf mewn aelwydydd a lletygarwch

Wedi’i chyhoeddi heddiw (15 Mawrth, 2021), mae astudiaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n edrych ar y dystiolaeth o brofi torfol ym Merthyr Tudful a Chwm Cynon, yn awgrymu mai aelwydydd yw’r ffynhonnell fwyaf sylweddol o haint, ac mae gweithio yn y sector lletygarwch neu ymweld â’r dafarn hefyd yn risgiau sylweddol.

Wythnos 48: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gweithio i wella 2019-20: Sut y gwnaethom ymdrin â chwynion a chanmoliaeth.

Yn 2019-20, ymchwiliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i 52 o gwynion ffurfiol o dan ein gweithdrefn Gweithio i Wella, sef gostyngiad bach o saith o 59 y llynedd

Cwestiynau cyffredin newydd wedi'u cyhoeddi ar fitamin D a'r Coronafeirws

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyfres o gwestiynau cyffredin ar fitamin D mewn perthynas â'r Coronafeirws.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Cenedlaethol newydd ar gyfer Amddiffyn Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio

Mae Dr Fu-Meng Khaw wedi cael ei benodi i'r brif swydd amddiffyn iechyd yng Nghymru, gan ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Cenedlaethol ar gyfer Amddiffyn Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio a Chyfarwyddwr Meddygol gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Lansio Platfform Adnoddau Newydd ar gyfer Staff Cartrefi Gofal a Gofal Cartref i sicrhau mynediad hawdd at wybodaeth hanfodol a chyfoes

Mae tîm Cartref Gofal Cymru Gwelliant Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn lansio Platfform Adnoddau ar-lein newydd heddiw ar gyfer Staff Gofal yn y Cartref a Staff Cartrefi Gofal.

Arolwg yn datgelu y byddai mwy nag wyth o bob 10 o oedolion yng Nghymru yn cael brechlyn COVID-19 pe byddai'n cael ei gynnig

Mae arolwg a gomisiynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu y byddai mwy nag wyth o bob 10 (85 y cant) o drigolion Cymru yn cael brechlyn COVID-19 pe byddai'n cael ei gynnig iddynt nawr, gyda 78 y cant hefyd yn cytuno eu bod o'r farn y bydd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn cael eu brechu pan fydd brechlyn COVID-19 yn cael ei gynnig iddynt.

Diweddariad Coronafeirws; Canolfan Gyswllt y DVLA, Abertawe

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, ynghyd â phartneriaid, wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd i gynorthwyo'r DVLA wrth reoli effaith COVID-19 yn y gweithle. 

Cofrestr Clefydau Prin Oedolion yn dechrau yng Nghymru

28 Chwefror yw diwrnod clefydau prin a hoffem nodi hyn drwy gyhoeddi bod Cofrestr Clefydau Prin Oedolion yng Nghymru yn cael ei sefydlu fel rhan o ymateb COVID Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Wythnos 46: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dadansoddi anghydraddoldebau o ran brechu COVID-19 yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi paratoi adroddiad sy'n dadansoddi anghydraddoldebau o ran cwmpas brechu COVID-19 yn ôl rhyw, amddifadedd economaidd-gymdeithasol a grŵp ethnig.

Y Diweddaraf: achosion o amrywiolyn De Affrica yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw yn cadarnhau pedwar achos ychwanegol o amrywiolyn De Affrica o'r Coronafeirws yng Nghymru, gan ddod â'r cyfanswm i 17. 

Wythnos 44: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymchwilio i achosion o amrywiolyn De Affrica o'r Coronafeirws yng Nghymru

Mae ymchwiliadau amlasiantaeth ar y gweill ar ôl i dri achos o amrywiolyn De Affrica o’r Coronafeirws gael eu nodi yng Nghymru heb unrhyw hanes teithio hysbys i'r rhanbarth na chysylltiadau perthnasol.

Wythnos 42: Canlyniadau arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd 'Sut ydym ni yng Nghymru?'

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2019–20

Rydym yn falch o gyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb ar gyfer 2019–20.

Cwestiynau Cyffredin: Amrywiad Newydd o COVID-19

Cwestiynau Cyffredin am Amrywiad Newydd o COVID-19 yng Nghymru. 

Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth ddod o hyd i frechlyn COVID-19 diogel ac effeithiol

Mae brechlyn COVID-19 Rhydychen/AstraZeneca wedi ei gymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) yn dilyn treial byd-eang.

Sut rydym yn gwneud yng Nghymru wythnos 37

Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd am Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws

Wythnos 37 (14 eg i ’r 20 fed o Ragfyr 2020)

Tîm astudio brechlyn yn cipio gwobr arloesedd

Mae cydweithwyr sy'n gweithio ar astudiaeth o frechlyn Covid-19 Rhydychen yng Nghymru wedi derbyn gwobr arloesedd MediWales i gydnabod eu hymdrechion.

Cefnogi eich Iechyd Meddwl a'ch Llesiant yn ystod y pandemig

Mae ymgyrch newydd wedi cael ei lansio i gyfeirio pobl i ffynonellau cymorth er mwyn helpu eu hiechyd meddwl a'u llesiant yn ystod pandemig y Coronafeirws. 

Newidiadau arfaethedig i'r ffordd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y Coronafeirws

Newidiadau arfaethedig i'r ffordd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am y Coronafeirws

Canlyniadau'r arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae canlyniadau’r arolwg diweddaraf i ymgysylltu â'r cyhoedd, sef ‘Sut ydym ni yng Nghymru?’ wedi'u rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Hanukkah 2020 a'r coronafeirws

Mae Hanukkah 2020 yn mynd i fod yn wahanol eleni.  Fel yr ydym wedi'i wneud gyda llawer o ddigwyddiadau drwy'r flwyddyn, diolch eto i'r rheini ohonoch sy'n amddiffyn eich hun ac eraill rhag y risg o ddal neu ledaenu Coronafeirws. 

Dyfarnu cyllid i helpu mwy o bobl yng Nghymru i fynd i'r afael â'r achosion cynyddol o gam-drin domestig

Mae Uned Atal Trais Cymru wedi sicrhau cyllid i gyflawni gwaith ymchwil hollbwysig ar brofiadau ac ymddygiadau y rhai sy'n dyst i drais a cham-drin a'r arwyddion rhybudd yn ystod COVID-19. 

Adroddiad newydd yn trafod allgáu digidol ac enghreifftiau o ddulliau i atal anghydraddoldebau cynyddol

Mae allgáu digidol yn effeithio'n bennaf ar bobl hŷn, cymunedau gwledig a'r rhai sydd ag incwm isel yng Nghymru. 

Canlyniadau'r arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae canlyniadau’r arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd diweddaraf, ‘Sut Rydym yn Gwneud yng Nghymru’, wedi cael eu rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.              

Beth rydym wedi'i ddysgu o'n hymateb cychwynnol i Coronafeirws yng Nghymru?

Mae papur sydd newydd ei gyhoeddi yn trafod gweithrediadau olrhain cysylltiadau yng Nghymru ac yn amlinellu argymhellion ar gyfer cam nesaf y gweithgarwch

Deall profiadau pobl o olrhain cysylltiadau a hunanynysu

Mae Is-adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal dau brosiect i ddeall profiadau ac ymddygiadau pobl sydd wedi’u nodi eu bod wedi dod i gysylltiad ag achos Coronafeirws positif ac y mae swyddogion olrhain cysylltiadau wedi gofyn iddynt hunanynysu.

Caerdydd i gynnal y drydedd astudiaeth fawr i ddod o hyd i frechlyn COVID-19

Mae’r cyhoedd yn cael eu hannog i helpu i barhau â’r gwaith o chwilio am frechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol drwy ymuno â’r treial cam 3 diweddaraf.

Gall gweithio gartref wella llesiant meddyliol – ond gall gynyddu'r risg o straen hefyd

Nodir bod hyblygrwydd, annibyniaeth a hyrwyddo cydbwysedd gwaith/bywyd iach hefyd yn effeithiau cadarnhaol o weithio hyblyg a gweithio gartref, mewn adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'i ddewis i gymryd rhan mewn rhaglen ar ddeall effaith COVID-19 ar newid gwasanaethau ac anghydraddoldebau iechyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'i ddewis gan y Sefydliad Iechyd, elusen annibynnol sydd wedi ymrwymo i sicrhau gwell iechyd a gofal iechyd i bobl yn y DU, i fod yn rhan o'i raglen ymchwil newydd ar COVID-19. 

Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn barod ar gyfer Brexit

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd bod gennym drefniadau cadarn ar waith cyn i ymadawiad arfaethedig y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd ar 31 Rhagfyr 2020.

Adnoddau hyfforddi ar gael i baratoi ar gyfer brechu rhag COVID-19

Gellir cael mynediad at adnoddau hyfforddi nawr, i wella gwybodaeth am egwyddorion brechu ac imiwneiddio craidd.

Canlyniadau'r arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae canlyniadau’r arolwg ymgysylltu â’r cyhoedd diweddaraf, ‘Sut Rydym yn Gwneud yng Nghymru’, wedi cael eu rhyddhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.       

Mae angen i anghenion iechyd a llesiant y gymuned bysgota fod yn ganolog i'r ymateb i Brexit – adroddiad newydd

Mae adroddiad newydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd diogelu llesiant cymunedau pysgota Cymru wrth iddynt wynebu ansicrwydd ac effaith economaidd niweidiol bosibl Brexit.

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar tor diogelwch data

Cyhoeddwyd: 12/11/2020

Offeryn ar-lein newydd yn anelu at sicrhau bod y rhai sydd â'r angen mwyaf yn cael cefnogaeth yn ystod y pandemig

Mae Map Ymateb i COVID-19 Cymru yn tynnu sylw at ardaloedd lle mae nifer uwch o bobl sy'n agored i COVID-19, yn ogystal ag ardaloedd lle gallai fod llai o gefnogaeth gymunedol ar gael.

Arweiniad ar gyfer Calan Gaeaf 2020

Mae Calan Gaeaf 2020 yn mynd i fod yn wahanol.  Fel yr ydym wedi'i wneud gyda llawer o ddigwyddiadau drwy'r flwyddyn, diolch eto i'r rheini ohonoch sy'n amddiffyn eich hun ac eraill rhag y risg o ddal neu ledaenu Coronafeirws. 

Wrecsam i gefnogi rhaglen dreialu y DU ar gyfer brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn rhaglen dreialu glinigol sy'n astudio brechlyn ymchwiliol yn erbyn COVID-19.

Arolwg yn datgelu bod pobl yn credu eu bod yn fwy tebygol o ddal Coronafeirws oddi wrth bobl nad ydynt yn eu hadnabod

Mae arolwg a ryddhawyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu bod 76 y cant o bobl yn credu eu bod yn fwy tebygol o ddal Coronafeirws oddi wrth bobl nad ydynt yn eu hadnabod, fel pobl mewn siopau, archfarchnadoedd a mannau cyhoeddus, yn hytrach na'u teulu neu ffrindiau.

Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymchwilio i effeithiau cyfyngiadau symud COVID-19 llawn Cymru ar wrthdrawiadau traffig ffyrdd.

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines: Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines, mae'n bleser gennym ddweud bod staff o Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'u gwneud yn Aelodau o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE) am eu hymdrechion yn yr ymateb i COVID-19.

Mae adroddiad newydd yn trafod y cysylltiadau rhwng diweithdra oherwydd Coronafeirws a salwch hirsefydlog

Mae adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dangos bod disgwyl i nifer y bobl â salwch hirsefydlog gynyddu yn unol â'r cynnydd mewn diweithdra yn dilyn Coronafeirws, oni bai bod ymyriadau i wneud iawn yn cael eu gweithredu. 

Nod prosiect gwerth £600,000 yw defnyddio data gweinyddol i wella bywydau teuluoedd sy'n ffermio

Mae grant sy'n werth bron £600,000 wedi'i gyhoeddi gan Administrative Data Research UK i harneisio data i ddeall yn well nodweddion aelwydydd fferm gyda'r bwriad o wella polisïau yn y dyfodol yn ogystal â gwella llesiant ffermwyr a'u teuluoedd. 

Penodi aelodau newydd o fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae tri Chyfarwyddwr Anweithredol newydd wedi'u penodi i Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi sicrwydd i bobl gymwys bod digon o frechlyn rhag y ffliw am ddim gan y GIG ar gael, ond mae'n rhybuddio y bydd cael eich brechu yn cymryd mwy o amser oherwydd y galw mawr

Mae'r galw ymhlith grwpiau cymwys am y brechlyn rhag y ffliw am ddim gan y GIG wedi cyrraedd lefelau digynsail yng Nghymru.

Arolwg yn datgelu bod pobl yn dilyn y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb

Mae 96 y cant o bobl yng Nghymru bellach yn dweud eu bod bob amser yn gwisgo gorchudd wyneb mewn siopau, yn ôl yr arolwg ymgysylltu cenedlaethol diweddaraf a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y Bwrdd yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg

Roedd prif gyflawniadau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2019-20 yn ymwneud â’r Safonau Gweithredu yn ôl adroddiad a gafodd ei gymeradwyo mewn cyfarfod Bwrdd ar 24 Medi.

Pryderon cynyddol am gymunedau Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Annog pawb i ddilyn canllawiau i atal cynnydd parhaus mewn achosion o'r Coronafeirws

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog yr holl bobl gymwys yng Nghymru i gael eu brechlyn ffliw am ddim wrth i GIG Cymru ddechrau ei raglen genedlaethol fwyaf erioed i frechu rhag y ffliw.

Arolwg yn datgelu bod 91% o oedolion Cymru yn cefnogi cyfyngiadau lleol mewn ardaloedd lle mae achosion Coronafeirws ar gynnydd

Mae'r arolwg ymgysylltu cenedlaethol diweddaraf a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu bod 91 y cant o oedolion Cymru yn cefnogi cyfyngiadau lleol mewn ardaloedd sydd ag achosion o Coronafeirws ar gynnydd.

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar tor diogelwch data

Mae’n ddrwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi bod torri rheolau data wedi digwydd yn ymwneud â data sy’n galluogi adnabod yn bersonol drigolion Cymru sydd wedi profi’n boisitif am COVID-19.

Rhagor o weithredu gydag iechyd cyhoeddus yn awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful fel ymateb i gynnydd diweddar yn yr achosion o'r Coronafeirws 

Mae rhagor o weithredu gydag iechyd cyhoeddus yn digwydd yn ardaloedd awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful er mwyn cyfyngu ar ledaeniad y Coronafeirws yn dilyn cynnydd mewn achosion.

Pobl yng Nghaerffili yn cael eu hannog i gadw pellter cymdeithasol gan fod clystyrau o'r coronafeirws yn achos pryder

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn annog pobl yng Nghaerffili i gofio pwysigrwydd hanfodol cadw pellter cymdeithasol, gan fod niferoedd cynyddol o achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yn achos pryder.

Clwstwr o achosion COVID ym Merthyr Tudful

Cadarnhawyd bod gan gyfanswm o 13 o bobl COVID-19 mewn clwstwr sy'n canolbwyntio ar ardal Merthyr Tudful gyda nifer bach o achosion cysylltiedig wedi'u dosbarthu ar draws y rhanbarth.

Anogir pobl ifanc i gadw pellter cymdeithasol

Anogir pobl ifanc i gadw pellter cymdeithasol yn iawn gan fod achosion o coronafeirws yn peri pryder

Trên yn dod oddi ar y cledrau yn Llangennech: cyngor iechyd y cyhoedd ar lygredd disel

Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dilyn trên yn dod oddi ar y cledrau yn Llangennech.

Hysbysiad Gwella wedi'i gyflwyno i dafarn yn Wrecsam yn sgil clwstwr coronafeirws

Adran Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Wrecsam wedi cyflwyno Hysbysiad Gwella i Tafarn y North and South Wales Bank.

Cwsmeriaid tafarn yn Wrecsam yn cael eu cynghori i fod yn wyliadwrus am symptomau Coronafeirws

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Wrecsam yn cynghori unrhyw un a ymwelodd â thafarn North and South Wales Bank yn Wrecsam rhwng 9 a 20 Awst i fod yn wyliadwrus am symptomau Coronafeirws.

Bydd buddsoddiad yn cyflymu profion Covid-19 ac yn cyflwyno labordai 24/7

Bydd hyd at 160 o swyddi newydd yn cael eu creu hefyd

Cwrs GIG ar-lein newydd yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl

Gall teimlo'n bryderus neu'n orbryderus gael effaith fawr ar eich iechyd, ac i rai pobl, gall bywyd ar hyn o bryd fod yn arbennig o anodd.

Dim tystiolaeth o drosglwyddo eang yng nghymuned Wrecsam, yn dilyn ymarfer profi

Nodwyd 11 achos newydd o Coronafeirws yng nghymuned Wrecsam, yn dilyn pedwar diwrnod o brofi mewn canolfannau profi cymunedol mynediad hawdd yn Hightown a Pharc Caia.

Arolwg yn datgelu y byddai wyth o bob 10 oedolyn yng Nghymru yn dymuno cael eu brechu rhag y Coronafeirws Newydd (COVID-19) pe bai brechlyn ar gael

Yn ôl yr arolwg ymgysylltu cenedlaethol diweddaraf a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddai 83 y cant o bobl am gael eu brechu rhag y Coronafeirws Newydd (COVID-19) pe bai brechlyn ar gael;

Tua 400 o bobl yn mynd i sesiynau profi yn Wrecsam

Cafodd tua 400 o bobl eu profi am COVID-19 ar ddiwrnod cyntaf gweithrediadau o ddwy ganolfan brofi symudol yn Wrecsam.

Cawr genomeg: ymdrechion Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddilyniannu a rhannu genomeg yn rhoi Cymru yn y tri uchaf yn fyd-eang fel rhan o'r ymateb i COVID-19

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i bandemig COVID-19, mae Uned Genomeg Pathogen Iechyd Cyhoeddus Cymru (PenGU) wedi bod yn gweithio ar y cyd â phartneriaid allweddol

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymuno â rhwydwaith o arbenigwyr data sy'n ceisio datrys heriau iechyd mwyaf dybryd y DU

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru, yn derbyn cyllid o hyd at...

Arolwg iechyd cyhoeddus yn datgelu y byddai un o bob pump o bobl yng Nghymru yn ceisio mynd dramor am wyliau haf eleni pe na bai cwarantin ar ôl dychwelyd

Mae arolwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu y byddai un o bob pump (21 y cant) o'r holl oedolion yn dal i geisio mynd ar wyliau dramor yr haf hwn pe na bai cyfyngiadau cwarantin ar ôl iddynt ddychwelyd.

MAE BYWYDAU DU O BWYS

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld llif o gefnogaeth ledled y byd ar gyfer y mudiad #Maebywydauduobwys. A hynny'n briodol.

Cyrsiau magu plant newydd ar-lein gan y GIG yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i rieni

Gall bod yn rhiant fod yn anodd. Mae bod yn rhiant yn ystod y cyfyngiadau symud yn anos fyth.

Mae nyrsys a bydwragedd Cymru yn teimlo bod ganddynt yrfaoedd gwerth chweil – ond maent yn wynebu pwysau ariannol a phwysau yn y gweithle

Cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru adroddiad newydd heddiw sy'n trafod iechyd a llesiant nyrsys a bydwragedd ledled Cymru cyn pandemig y coronafeirws. 

Anogir rhieni i barhau i fynychu apwyntiadau imiwneiddio ar gyfer plant ifanc yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud yn sgil COVID-19
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio ymgyrch llesiant COVID-19 newydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio ymgyrch llesiant newydd i fynd i’r afael ag effaith negyddol COVID-19 ar lesiant meddyliol, corfforol a chymdeithasol pobl yng Nghymru.

yellow retro telephone
Ymgysylltu â'r cyhoedd am iechyd a llesiant

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal arolwg ffôn ymgysylltu â'r cyhoedd i holi aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru sut y mae coronafeirws a mesurau rheoli sy’n gysylltiedig yn effeithio ar eu hiechyd a’u llesiant.

Illustration of bar chart
Lansio Dangosfwrdd Data Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Mae Cell Gwyliadwriaeth Coronafeirws Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio dangosfwrdd data rhyngweithiol i alluogi’r system iechyd, y cyhoedd a’r cyfryngau yng Nghymru i ddarganfod mwy am y feirws yng Nghymru.

Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn oedi rhai o'r rhaglenni sgrinio yng Nghymru dros dro

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gynlluniau i ohirio apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys a derbyniadau a gweithdrefnau llawfeddygol nad ydynt yn rhai brys er mwyn dargyfeirio staff ac adnoddau i gefnogi'r ymateb i Coronafeirws Newydd (COVID-19), mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru i oedi rhai o'r rhaglenni sgrinio ar sail poblogaeth dros dro.

Cyhoeddi adroddiad Disgwyliad Oes a Marwolaethau yng Nghymru

Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf Disgwyliad Oes a Marwolaethau yng Nghymru 2020, sy’n disgrifio oedi mewn gwelliannau i ddisgwyliad oes a marwolaethau yng Nghymru yn ddiweddar. 

Mae'r offeryn ar-lein "Ysmygu yng Nghymru" wedi'i ddiweddaru yn datgelu newyddion da a phryderon parhaus ynghylch smygu

Mae data newydd yn dangos bod marwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty sy'n gysylltiedig â smygu yng Nghymru yn parhau heb eu newid. 

Diogelu eich cynllunio at y dyfodol gydag offeryn hwylus

Bydd canllaw newydd a hwylus yn helpu cyrff cyhoeddus i feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr hirdymor, drwy gadw gweledigaeth glir ac ystyried tueddiadau'r dyfodol.

Adroddiad yn amlygu cyflawniadau ymchwil eithriadol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol diweddaraf ar Uchafbwyntiau Ymchwil a Gwerthuso.

Trosglwyddo cronfa ddata Arolwg Amenedigol Cymru Gyfan i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae perchenogaeth o gronfa ddata Arolwg Amenedigol Cymru Gyfan (AWPS) wedi'i throsglwyddo i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bron hanner y bobl yng Nghymru yn anwybyddu prawf sgrinio canser y coluddyn sy'n achub bywyd

Arwr rygbi Cymru yn annog pobl i gael y prawf sgrinio'r coluddyn.

Arolwg yn canfod agweddau cadarnhaol at frechu ymhlith plant yn eu harddegau a'u rhieni yng Nghymru

Mae dros 90 y cant o blant yn eu harddegau a'u rhieni yng Nghymru a holwyd yn ymddiried mewn brechlynnau ac yn credu eu bod yn gweithio.

Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 11 Chwefror, 2020.

Sefydliadau'n ymrwymo i ddiogelu a gwella iechyd a'r amgylchedd naturiol yng Nghymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo i gydweithio'n agosach â'i gilydd i ddiogelu a gwella bywydau ac iechyd pobl yng Nghymru, yn ogystal â'r amgylchedd naturiol y maent yn byw ynddo.

Cost Tai Gwael yng Nghymru

Cafodd adroddiad newydd, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymddiriedolaeth BRE a Llywodraeth Cymru, ei lansio ar 30 Ionawr mewn Seminar Grŵp Gwybodaeth Tai o dan arweiniad Llywodraeth Cymru. 

Pedwar o bob pum dyn yn mynychu sgrinio AAA a allai achub bywyd

Mae’r adroddiad blynyddol diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer Rhaglen Sgrinio Ymlediad Aortaidd yn yr Abdomen Cymru (WAAASP) yn dangos bod ymgymeriad sgrinio wedi cynyddu’r llynedd gyda phedwar o bob pum dyn a wahoddwyd yn derbyn y cynnig i gael eu sgrinio. 

Dros 60 oed ac ar-lein: Adroddiad newydd ar iechyd y boblogaeth yn canfod bod pobl hŷn yng Nghymru yn cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol

Mae pobl dros 60 oed yng Nghymru ar-lein ac yn cymryd rhan weithredol yn y cyfryngau cymdeithasol, sydd â'r potensial i fod yn offeryn pwysig i iechyd y cyhoedd.

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar achos Coronafeirws Newydd yn Tsiena

Diweddariad: 20/03/2020

Recriwtio cyfarwyddwyr anweithredol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am benodi tri Chyfarwyddwr Anweithredol newydd i ymuno â Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 23 Ionawr 2020

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso ir cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.

Gwelliant yn nifer y rhai a gafodd eu sgrinio yng Nghymru

Rhoddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fwy na 940,000 o wahoddiadau sgrinio i unigolion cymwys dros ei saith rhaglen sgrinio genedlaethol y llynedd. 

Achosion ychwanegol o TB yn gysylltiedig â CEM y Parc

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi dau achos ychwanegol o TB wedi'u cadarnhau sy'n gysylltiedig â'r clwstwr o achosion yng CEM y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.  

Clwstwr o achosion o TB yn CEM y Parc

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio ar ôl i bedwar achos o Dwbercwlosis (TB) gael eu nodi mewn dynion sy'n byw yng ngharchar CEM y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros y naw mis diwethaf. 

Achosion o Giardia yn ardal Bae Colwyn

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ymchwilio i nifer o achosion cysylltiedig o Giardia yn ardal Bae Colwyn.

Arolwg newydd yn dangos ymwybyddiaeth dda yn sector cyhoeddus Cymru o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a chyfleoedd i wella

Mae gan 75 y cant o gyflogeion sector cyhoeddus Cymru a holwyd ymwybyddiaeth dda o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE). Fodd bynnag, dim ond 36 y cant sy'n teimlo'n hyderus yn eu gwybodaeth a'u sgiliau i helpu i atal ACE yn eu rôl.

Dyfed Edwards yn ymuno â Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi, yn dilyn proses recriwtio penodiadau cyhoeddus ffurfiol, bod Dyfed Edwards wedi cael ei benodi i Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Nid yw'r glasoed yng Nghymru yn bodloni canllawiau gweithgarwch corfforol – dadansoddiad wedi'i ddiweddaru

Dim ond 18 y cant o'r glasoed yng Nghymru sy'n cael y swm o weithgarwch corfforol a argymhellir, yn ôl dadansoddiad wedi'i ddiweddaru ar gyfer offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus (PHOF).

Osgoi trasiedi: Atal hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc Cymru

Mae lleihau Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: (ACE), atal camddefnyddio alcohol a sylweddau, a gwella cyfleoedd addysg a hyfforddiant yn rhai ffyrdd allweddol o helpu i atal hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc Cymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi Diwrnod Hawliau Dynol a 70 mlwyddiant y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

Ar Ddiwrnod Hawliau Dynol, gan ddathlu'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn myfyrio ar yr amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau cydraddoldeb a hawliau dynol eithriadol a gynhelir ar draws y sefydliad. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i ddod yn Sefydliad Noddfa cydnabyddedig.

Gwahoddiad i blant gael eu sgrinio - galwad newydd gan Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol Llwynhendy

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn unwaith eto i bobl sy’n byw yn ardal Llwynhendy yn Sir Gaerfyrddin, a allai fod wedi dod i gysylltiad â chlefyd TB, i ddod ymlaen i gael eu sgrinio.  

Sgrinio Cyn Geni Cymru yn Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018-19

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at lwyddiannau'r tîm, gan weithio'n agos gyda chydweithwyr ledled Cymru.

Paediatregwyr yng Nghymru'n cael cymorth i fodloni'r lefelau Diogelu uchaf

Mae Hyfforddiant Diogelu ar gyfer Paediatregwyr y Tîm Diogelu Cenedlaethol wedi helpu paediatregwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth am ddiogelu i safonau proffesiynol gofynnol lefel 3.

Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 28 Tachwedd 2019

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso i'r cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.  

Iechyd dros y gaeaf: sut y gallwn ni i gyd wneud gwahaniaeth

Gall gweithredoedd gan unigolion, cymunedau a sefydliadau gael effaith fawr ar gadw pobl yn iach yn ystod y gaeaf.

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol 2019

Daeth mwy na 400 o weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol o bob rhan o Gymru ynghyd yn y bedwaredd Gynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol flynyddol a gynhaliwyd yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd ddydd Iau 7 Tachwedd, 2019. 

Mwy na 99% o fabanod newydd-anedig yn cael eu sgrinio am glefydau difrifol

Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, cafodd 31,048 o fabanod newydd-anedig yng Nghymru eu profi am gyflyrau meddygol difrifol ond prin. Mae'r ffigur, fel y'i manylir yn yr adroddiad blynyddol diweddaraf gan Sgrinio Smotyn Gwaed Newydd-anedig Cymru, yn cynrychioli 99.5% o'r babanod cymwys yng Nghymru.

Cydnabod gwaith gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru

Mae tîm o Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei gydnabod am ei waith yn helpu i ddeall sut y mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn rhyngweithio â'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 12 Tachwedd, 2019. 

Y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru: Seremoni Ailymrwymo a Phecyn Cymorth Gweithredu'r Siarter

Mae sefydliadau iechyd o bob rhan o Gymru wedi ailymrwymo i siarter bwysig gan hyrwyddo a chryfhau partneriaethau rhyngwladol.

Gweithio i wella 2018-19: Sut y gwnaethom ymdrin â chwynion a chanmoliaeth.

Yn 2018-19, ymchwiliodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i 59 o gwynion ffurfiol o dan ein gweithdrefn Gweithio i Wella, sef cynnydd bach o saith o 52 y llynedd. 

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Sgrinio Serfigol Cymru 2018-19

Mae adroddiad blynyddol diweddaraf Sgrinio Serfigol Cymru yn dangos bod 73.2% o fenywod cymwys wedi ymateb i'w gwahoddiad i gael sgrinio serfigol y llynedd - ac mae'r rhaglen yn annog pob menyw i fanteisio ar ei chyfle i gael ei sgrinio. 

Uchafbwyntiau Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019

Diolch i bawb a wnaeth y digwyddiad eleni yn llwyddiant mawr 

Dim achosion newydd o glefyd y llengfilwyr yn y Barri

Nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru ac asiantaethau partner wedi nodi unrhyw achosion newydd o glefyd y llengfilwyr sy'n gysylltiedig â'r clwstwr yn y Barri ers mis Awst 2019. 

Marwolaeth un o gymeriadau Coronation Street yn rhoi sylw cenedlaethol i'r angen am sgrinio serfigol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog menywod i fynd i gael profion sgrinio serfigol rheolaidd yng nghanol y sylw cenedlaethol i ganser ceg y groth drwy farwolaeth cymeriad annwyl Sinead Osbourne yn Coronation Street.

Wythnos Ryngwladol Atal Gwenwyn Plwm 2019: A ydych yn ymwybodol o blwm?

Gall amlygiad i blwm gael effeithiau niweidiol difrifol ar iechyd, yn enwedig mewn plant. 

Datganiad ar achos tybiedig o glwy'r pennau yng Nghaerdydd a Chwm Taf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i sicrhau eu bod wedi cael y brechlyn MMR wrth iddo ymchwilio i achosion tybiedig o glwy'r pennau mewn prifysgolion yng Nghymru.

Mae Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru bron yma

Mae wythnos y gynhadledd yma ac rydyn ni mor gyffrous eich gweld chi i gyd yn yr ICC yn ddiweddarach yn yr wythnos. 

Effaith Brexit ar Iechyd: y risgiau o effaith niweidiol yn cynyddu a'r cyfleoedd am effaith gadarnhaol yn parhau heb eu newid

Mae adroddiad newydd yn edrych ar y dystiolaeth sydd wedi dod i'r amlwg ers mis Ionawr am effaith bosibl ar fywyd go iawn y gallai Brexit ei chael ar iechyd a llesiant pobl yng Nghymru, oherwydd bod y siawns o Brexit heb gytundeb ar 31 Hydref wedi cynyddu.

Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru – Wythnos i Fynd!

Mae'r dyddiad yn nesáu, gyda dim ond pythefnos i fynd tan Gynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019! 

Rheolau ymgysylltu â'r gymuned: Ildio eich pŵer er mwyn i gymunedau allu cymryd rheolaeth

Mae ymgysylltu â'r gymuned sy'n arwain at rymuso yn dda i iechyd.

Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

Cynhelir cyfarfod y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil ddydd Mercher 09 Hydref 2019.

Athletwr o Gymru â ffibrosis systig yn cael ei frechiad ffliw cyn dechrau ar ei her lafurus ddiweddaraf

Mae gan yr athletwr a’r deilydd record y byd o Gaerdydd, Josh Llewelyn-Jones, ffibrosis systig ac yn blentyn dywedwyd wrtho na fyddai’n cyrraedd 30 oed. Nawr – yn 32 oed – mae ar fin cyflawni ei her ‘amhosib i ddyn’  ddiweddaraf, ond nid cyn cael ei frechiad ffliw yn gyntaf – y mae’n ei gael bob blwyddyn.

Treftadaeth iach: 20 mlynedd o Gynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

20 mlynedd mewn bodolaeth. Cyflwynwyd 202 o Wobrau Ansawdd Cenedlaethol i ysgolion yng Nghymru ar gyfer iechyd a llesiant eithriadol. Yn 2019 mae Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru ar bwynt trawiadol yn ei hanes.

Mae angen i anghenion iechyd a lles ffermwyr fod yn ganolog i'r ymateb i Brexit – adroddiad newydd

Mae angen gwneud mwy i ddiogelu rhag effaith niweidiol bosibl Brexit ar iechyd a lles cymunedau ffermio yng Nghymru, ac i herio'r stigma sy'n gysylltiedig â cheisio cymorth, yn ôl adroddiad newydd.

Dim achosion gweithredol o TB wedi nodi trwy Gam 2 Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol Llwynhendy

Ni ddarganfuwyd unrhyw achosion gweithredol o glefyd TB yn y gymuned yn dilyn ail gam ymarfer sgrinio twbercwlosis cymunedol (TB) a gynhaliwyd yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn gynharach y mis hwn. Roedd hyn mewn ymateb i'r achos o TB yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin.

Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 26 Medi 2019

Cynhelir Cyfarfod Cyhoeddus o Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddydd Iau 26 Medi am 9.00am, yng ystafell 3.7, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2019!

Cyflwynwyd naw gwobr i sefydliadau ledled Cymru am eu gwaith arloesol sydd wedi trawsnewid profiad a chanlyniadau pobl Cymru.

Hepatitis C wedi'i ddileu yn CEM Abertawe: Y tro cyntaf i garchar remánd yn y DU gyflawni hyn

Mae CEM Abertawe wedi dileu hepatitis C ymhlith poblogaeth ei garchar—y tro cyntaf i garchar remánd yn y DU gyflawni hyn.

Marwolaethau oherwydd cyffuriau ar eu lefelau uchaf erioed yng Nghymru

Mae marwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru ar eu lefelau uchaf erioed yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda marwolaethau oherwydd gwenwyno gan gyffuriau wedi cynyddu 78 y cant dros y 10 mlynedd diwethaf.

Mae Cynllun Gwên yn 10 oed!

Ym mis Medi, mae Cynllun Gwên, y rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg plant yng Nghymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed. 

Adroddiad Blynyddol Twbercwlosis yng Nghymru 2019

Achosion o dwbercwlosis yn gostwng, ond mae'r clefyd yn parhau'n bryder

Ymateb i'r her o weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy - adroddiad newydd

Mae adroddiad newydd i gynorthwyo cyrff y sector cyhoeddus i weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy wedi'i gyhoeddi heddiw gan y Ganolfan Iechyd a Chynaliadwyedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae trawma y gellir ei atal mewn plentyndod yn costio $1.3 triliwn y flwyddyn i Ogledd America ac Ewrop

Ar draws Ewrop a Gogledd America mae effaith hirdymor Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ar iechyd a chynhyrchiant yn cyfateb i 1.3 triliwn doler y flwyddyn, yn ôl papur newydd a gyhoeddwyd yn Lancet Public Health.

Mae John Boulton wedi cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr 1000 o Fywydau

Bydd yn dechrau ar ei swydd ar 1 Medi 2019.

Nifer y smygwyr sy'n cael cymorth am ddim i roi'r gorau i smygu gan y GIG yn cynyddu traean

Gan dorri pob record, gwnaeth 15,599 o smygwyr yng Nghymru ddefnyddio gwasanaethau am ddim Helpa Fi i Stopio y GIG yn 2018-19 – sef y bedwaredd flwyddyn o dwf yn olynol a chynnydd o 3,672 o smygwyr o gymharu â phum mlynedd yn ôl (31 y cant).

Sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn helpu i ddiogelu ein hamgylchedd

Mae Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol Cymru wedi cyhoeddi ei chweched adolygiad blynyddol.

Dweud eich dweud ar ein Amcanion Strategol Cydraddoldeb

Fel sefydliad iechyd cyhoeddus ceisiwn ymgorffori cynhwysoldeb ym mhob agwedd o’r gwaith y darparwn ar gyfer pobl Cymru.

DU yn colli statws gwaredu'r frech goch, ond mae achosion yng Nghymru yn parhau i fod yn isel

Lle cafwyd achosion bach o'r frech goch mae'r rhain wedi digwydd oherwydd clefyd a fewnforiwyd ym mhob un o' r tair blynedd diwethaf.

Marwolaethau oherwydd camddefnyddio cyffuriau yng Nghymru yn 2018

Cofrestrwyd cyfanswm o 208 o farwolaethau oherwydd camddefnyddio cyffuriau yn 2018.

Ysgolion iach yn ennill 23 o Wobrau Ansawdd Cenedlaethol yn 2018-19

Llongyfarchiadau i'r 23  o ysgolion yng Nghymru a dderbyniodd y Wobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant dros flwyddyn academaidd 2018-19. 

Gweithdy cyntaf iechyd rhywiol mewn carchardai

Cynhaliodd y tîm Diogelu Iechyd ei weithdy cyntaf erioed ar ddarpariaeth iechyd rhywiol yng ngharchardai Cymru y mis diwethaf.

Hajj Iach: Annog pererinion i fod yn ymwybodol o MERS-CoV

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pererinion Hajj i fod yn ymwybodol o MERS-CoV, sydd weithiau'n cael ei alw'n ‘ffliw camelod’, a chymryd camau i ddiogelu rhagddo. 

Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 6 Awst , 2019. 

Mae cofrestru ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019 bellach ar agor!

Cynhelir Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru eleni ddydd Iau 17 a dydd Gwener 18 Hydref yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd.

Gwella cysylltiadau cymdeithasol i helpu cymunedau i ffynnu mewn cyfnod ansicr

Bydd adroddiad newydd yn helpu gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau eraill yng Nghymru i weithio i ddatblygu unigolion a chymunedau cydnerth sydd mewn sefyllfa well i ymateb i amgylchiadau heriol fel argyfyngau economaidd, straen, trawma, a heriau bywyd bob dydd.

Darganfyddwch beth ddigwyddodd yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol 2019

Eleni, cynhaliwyd ein cyfarfod cyffredinol blynyddol yng Nghasnewydd ddydd Iau 25 Gorffennaf. 

Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol yn Llwynhendy – y camau nesaf

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu cymorth clinigol i'r cleifion hynny a nodwyd fel rhai y mae angen sylw pellach arnynt yn dilyn yr ymarfer sgrinio twbercwlosis (TB) cymunedol a gynhaliwyd yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin ym mis Mehefin.

Edrychwch ar ein cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf

Dysgwch am ein cyflawniadau dros y flwyddyn ddiwethaf gyda'n Hadroddiad Blynyddol newydd. 

Cynnydd mewn profion Hepatitis C mewn carchardai ers cyflwyno profion optio allan

I gyd-fynd â Diwrnod Hepatitis y Byd 2019 ddydd Sul 28 Gorffennaf, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhyddhau ffigurau newydd sy'n dangos cynnydd cyson mewn profion am y feirws hepatitis C (HCV) mewn carchardai yng Nghymru.

Safon Iechyd Corfforaethol – Aur!

Dyfarnwyd gwobr Safon Iechyd Corfforaethol aur i ni yn dilyn asesiad dau ddiwrnod.

Gallai pwerau codi trethi Cymru wella iechyd y boblogaeth, yn ôl adroddiad newydd

Mae adolygiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi canfod y gellid defnyddio pwerau codi trethi newydd Cymru i wella iechyd y boblogaeth a lleihau marwolaethau yn sgil clefydau anhrosglwyddadwy. 

Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd y mae croeso i'r cyhoedd, gan gynnwys aelodau o'r staff, eu mynychu.  

Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

Cynhelir cyfarfod y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil ddydd Mercher 24 Gorffennaf 2019.

Arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Agweddau Rhieni a Phobl Ifanc at Imiwneiddio

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) wedi comisiynu BMG Research i gynnal arolwg ar farn a phrofiadau rhieni a phobl ifanc. Bydd yr arolwg yn helpu fel sail i gynllunio gwasanaethau a rhaglenni.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019 - Dim ond wythnos i fynd

Dim ond wythnos sydd i fynd tan ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Iau 25 Gorffennaf yng Nghasnewydd. 

Trallod sylweddol yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â risg uwch o ddigartrefedd

Mae pobl yng Nghymru sydd wedi dioddef trallod sylweddol yn ystod plentyndod 16 gwaith yn fwy tebygol na'r boblogaeth gyffredinol o brofi digartrefedd, yn ôl astudiaeth newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyfle olaf: Cyflwynwch crynodeb ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae gennych llai na pythefnos i cyflwyno crynodeb i helpu siapo y rhaglen.

Torfeydd ar y strydoedd i roi croeso brenhinol

Aeth trigolion o bob oed allan i strydoedd Tredegar Newydd i roi croeso arbennig i’w Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw wythnos diwethaf.

Adroddiad newydd yn dangos arafu o ran tueddiadau goroesi canser yng Nghymru

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dangos bod y cynnydd hirdymor o ran goroesi canser yn arafu. 

Archebwch eich lle yng Nghynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol 2019

Bellach, gellir cofrestru ar gyfer y 4edd Gynhadledd Genedlaethol Gofal Sylfaenol a gynhelir yn y Ganolfan Gynadledda Genedlaethol yng Nghasnewydd ddydd Iau 7 Tachwedd 2019.

Brechlyn Feirws Papiloma Dynol i fechgyn i atal canser yng Nghymru

O flwyddyn academaidd 2019/20 ymlaen, caiff bechgyn 12-13 oed gynnig y brechlyn Feirws Papiloma Dynol (HPV) yn yr ysgol ynghyd â merched fel rhan o'r rhaglen HPV bresennol.

Cyhoeddi Canllaw newydd i eirioli buddsoddi cynaliadwy mewn tegwch iechyd a llesiant

Mae canllaw ymarferol newydd wedi cael ei gyhoeddi ynghylch ‘Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi mewn Tegwch Iechyd a Llesiant’.

Cyhoeddi rhybudd am y frech goch wrth ymchwilio i achosion yn y Rhyl

Mae pobl a ymwelodd â rhannau penodol o'r Rhyl yn cael eu rhybuddio i fod yn effro i arwyddion a symptomau'r frech goch ar ôl clwstwr lleol o achosion.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn recriwtio dau Gyfarwyddwr Anweithredol newydd.

Mae Cyfarwyddwyr Anweithredol yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol fel rhan o fwrdd unedol i ddatblygu cyfeiriad strategol, sicrhau atebolrwydd a ffurfio diwylliant sefydliadol Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Lansio strategaeth ymchwil a gwerthuso newydd - cynhyrchu'r dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i wneud gwahaniaeth i iechyd

Mae strategaeth Ymchwil a Gwerthuso newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amlygu ein hymrwymiad i ymgorffori ymchwil a gwerthuso ar draws y sefydliad, gan ein galluogi i feithrin y wybodaeth sydd ei hangen i wella iechyd a llesiant ledled Cymru (Blaenoriaeth Strategol 7). 

Cyhoeddi papurau y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl ddydd Mercher 24 Gorffennaf 2019.

Canfyddiadau'r Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy

Nid yw ymarfer sgrinio twbercwlosis (TB) cymunedol a gynhaliwyd yn Llwynhendy yn gynharach y mis hwn wedi nodi unrhyw achosion gweithredol o glefyd TB yn y gymuned, ond nodwyd 76 achos o TB cudd. 

Amnewid mewn sylweddau seicoweithredol yn bryder cynyddol i arbenigwyr

Mae gwasanaeth Prosiect Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru (WEDINOS) Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweld cynnydd yn nifer y samplau a gyflwynwyd  i'w profi yn y flwyddyn ddiwethaf.

Clefyd y llengfilwyr ym Mro Morgannwg

Mae cyflogwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hatgoffa o'r camau y gallant eu cymryd i leihau'r risg o glefyd y llengfilwyr.

Byddwch yn rhan o Ddiwrnod Aer Glân 2019

Eleni, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cytuno i gefnogi Diwrnod Aer Glân 2019, a gynhelir ar 20 Mehefin.

Tai gwael yn costio £95m y flwyddyn i'r gwasanaeth iechyd – adroddiad newydd

Mae tai o ansawdd gwael yn costio mwy na £95m y flwyddyn mewn costau triniaeth i'r GIG yng Nghymru – ond gallai camau i leihau tai gwael arwain at enillion ar fuddsoddiad o fewn chwe blynedd, yn ôl adroddiad newydd.

Datgan achosion o Hepatitis A ym Mro Morgannwg

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wrthi'n ymchwilio i saith achos wedi'u cadarnhau o Hepatitis A ymhlith pobl sy'n byw ym Mro Morgannwg.

Gwneud iechyd a llesiant yn greiddiol i gwricwlwm ysgol newydd Cymru

Yn ddiweddar, cynhaliodd staff o Dîm Gwella Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru ddigwyddiad i gyflwyno Cwricwlwm Drafft Cymru 2022.

Rhoi tystiolaeth i ymchwiliad Tŷ'r Cyffredin i bolisi cyffuriau

Mae Pennaeth y Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, Josie Smith, wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad gan Dŷ'r Cyffredin yn San Steffan.

Y Diweddaraf am yr Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy – Dydd Gwener 7 Mehefin 2019

Mae'r ymarfer sgrinio cymunedol twbercwlosis yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin sy'n cael ei gynnal gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda bellach wedi dod i ben.

Dysgwch fwy amdanom ni yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Ymunwch â ni yn eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar ddydd Iau 25 Gorffennaf 2019 yng Nghasnewydd.

Diweddariad ar Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy - Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal sesiwn sgrinio twbercwlosis (TB) ychwanegol yn Llwynhendy yr wythnos hon i ymateb i alw mawr gan y cyhoedd i gael i brofi fel rhan o ymarfer sgrinio cymunedol. 

Mae ysgyfaint pawb yn bwysig...ar Ddiwrnod Dim Tybaco y Byd, a phob diwrnod arall

Mae ysmygwyr yng Nghymru yn cael eu hannog i roi cynnig ar roi'r gorau iddi ar Ddiwrnod Dim Tybaco y Byd (31 Mai), er mwyn gwella iechyd eu hysgyfaint ac iechyd y rhai o'u cwmpas. 

Ymarfer Sgrinio Cymunedol TB yn Llwynhendy

Mae pobl yn ardal Llwynhendy yn Sir Gaerfyrddin a allai fod wedi dod i gysylltiad â thwbercwlosis (TB) yn cael eu hannog i fynd i ymarfer sgrinio cymunedol TB a gynhelir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  

Mae traean o bobl yng Nghymru yn defnyddio technoleg ddigidol i wneud hunan-ddiagnosis
Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019

Cyhoeddi dyddiadau ac mae'r alwad am grynodebau bellach ar agor.

Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir Ddydd Iau 30 Mai 2019

Papurau cyfarfod y Bwrdd 30 Mai 2019.

Have your say on the draft Curriculum for Wales 2022

Gwahoddiad i ddigwyddiad gweithdy rhanddeiliaid ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad (AoLE) Iechyd a Llesiant y Cwricwlwm drafft i Gymru 2022.

Ymateb i brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod – Adolygu tystiolaeth

Mae unigolion sydd wedi profi pedwar ACE neu fwy â pherygl uwch o ddioddef yr effeithiau niweidiol sydd yn gysylltiedig ag ACE. 

Mae angen dull iechyd cyhoeddus i atal eithafiaeth dreisgar

Mae angen gwneud mwy i ddeall y daith sy'n peri unigolion i gyflawni gweithredoedd o eithafiaeth dreisgar.

Dioddefodd mwy nag wyth o bob deg dyn yn y carchar drallod yn ystod plentyndod

Trallod yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â mwy o amser yn y carchar, troseddu treisgar a hanes o amser mewn sefydliadau troseddwyr ifanc.

Tracey yn arwyddo y siarter teithio iach
Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cefnogi Siarter Teithio'n Iach Caerdydd

Rydym wedi llofnodi’r Siarter Teithio’n Iach sydd newydd gael ei ddatblygu

Erthygl cyfnodolyn yn nodi'r ymagwedd newydd tuag at reoli ansawdd aer yn lleol

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ymchwil newydd i wella polisi a gweithredu i wella rheolaeth ansawdd aer lleol yng Nghymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cefnogi ymgyrch Nursing Now

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno ymgyrch Nursing Now Cymru Wales, a lansiwyd yn swyddogol mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ar 29 Mawrth.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu rhaglen waith i sicrhau parhad busnes yn dilyn Brexit, yn arbennig mewn sefyllfa o “ddim cytundeb”.

Cyfarwyddiaethau newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cael eu sefydlu'n ffurfiol o heddiw ymlaen

Bydd dwy gyfarwyddiaeth newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru’n weithredol yn ffurfiol o heddiw ymlaen (1 Ebrill).

Y cyfle olaf i gofrestru eich lle i fynychu 16eg Cynhadledd Imiwneiddio Cymru

Mae’r cofrestru’n cau yr wythnos yma a dim ond ychydig o lefydd sydd ar gael erbyn hyn. 

Ceiswyr noddfa a gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru yn galw am wasanaethau iechyd a llesiant i bawb – adroddiad newydd

Mae pobl sy'n ceisio noddfa, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cael trafferth cael mynediad i wasanaethau iechyd a llesiant yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd – diwygio dangosydd a newidiadau i ffiniau bwrdd iechyd

Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei diwygiad diweddaraf o offeryn Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd (PHOF).

Astudiaeth gychwynnol yn awgrymu bod y cyhoedd yn cefnogi gofyn am brofiadau trawmatig yn ystod plentyndod mewn ymarfer cyffredinol

Dywedodd bron naw o bob 10 o gleifion (87 y cant) a roddodd adborth yn dilyn menter beilot newydd fod meddygfa meddyg teulu yn lle addas i ofyn am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE).

Arweinwyr Cymru yn cytuno ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer camau ataliol

Daeth arweinwyr o bob rhan o'r sector cyhoeddus cyfan at ei gilydd ar y cyd â phartneriaid y trydydd sector mewn digwyddiad arloesol i gytuno ar ffordd ymlaen ar feysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu i atal afiechyd.

Canser yr ysgyfaint yn cynyddu ymysg menywod

Mae canser yr ysgyfaint yn cynyddu ymysg menywod tra bod y cyfraddau ymysg dynion yn gostwng, yn ôl canfyddiadau newydd gan Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru.