Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Prawf gwaed yn ystod beichiogrwydd yn golygu bod angen llai o bigiadau gwrth-D

Bydd angen i tua 2,000 yn llai o fenywod yng Nghymru gael pigiad gwrth-D yn ystod eu beichiogrwydd, diolch i raglen brofi DNA di-gell y ffetws newydd sy'n cael ei lansio heddiw. 

Astudiaeth yn datgelu tystiolaeth gymysg ar ymyriadau rhagsefydlu ar gyfer rhestrau aros llawfeddygol

Mae un o astudiaethau Iechyd Cyhoeddus Cymru a fu'n archwilio ymyriadau rhagsefydlu wedi nodi bod angen rhagor o ymchwil i ddeall eu heffeithiolrwydd yn llawn ar gyfer gwella iechyd cleifion wrth aros am lawdriniaeth.  

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu cynllun pum mlynedd i fynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd

Mae arbenigwyr iechyd cyhoeddus wedi croesawu Cynllun Gweithredu Cenedlaethol pum mlynedd newydd i fynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn datgelu blaenoriaethau ymchwil

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn canolbwyntio ei ymchwil ar chwe maes blaenoriaeth, i gyd-fynd â'r strategaeth hirdymor a'r strategaeth Ymchwil a Gwerthuso a lansiodd y llynedd. 

Gall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod effeithio ar allu pobl i ymdopi â heriau argyfwng costau byw

Mae ymchwil newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor, a gyhoeddwyd heddiw yn BMJ Open [LINK], yn dangos y gall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) effeithio ar ganfyddiadau pobl o’u gallu i ymdopi yn ystod yr argyfwng costau byw.

Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn gysylltiedig â sut rydym yn ymgysylltu â gwasanaethau gofal iechyd

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi darganfod bod oedolion a ddioddefodd Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod  megis cam-drin plant neu fyw mewn cartref gyda thrais domestig, yn ymgysylltu llai â gwasanaethau gofal iechyd.

Y dystiolaeth gyntaf o'r frech goch yn lledaenu yn y gymuned, wrth i achosion godi yn y brigiad yng Ngwent.

Mae swyddogion iechyd cyhoeddus o'r farn bod y frech goch yn lledaenu yn y gymuned yng Ngwent gyda naw achos o'r frech goch wedi'u cadarnhau bellach. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni a gofalwyr i sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu'n llawn â dau ddos o'r brechlyn MMR i osgoi dal y frech goch.  

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Lansio Ffrwd Waith Ymroddedig i Fwyhau Effaith Bwyd Ysgol ar Iechyd Plant

Mewn ymgais i wella iechyd a llesiant plant a phobl ifanc ledled Cymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd

yn manylu ar sut y gallwn wneud y gorau o rôl bwyd ysgol wrth hybu maeth a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i ffyrdd o leihau Allyriadau Carbon Labordai Microbioleg

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), ar y cyd â Revolution-ZERO, wedi cyhoeddi adroddiad heddiw sy’n tynnu sylw at y potensial i leihau allyriadau carbon labordai microbioleg drwy ymchwilio i ffyrdd o leihau plastigau untro.

Ewch i'r afael â dibyniaeth, gwelededd, ac argaeledd er mwyn mynd i'r afael â'r cynnydd cyflym mewn fepio ymhlith pobl ifanc, meddai arbenigwyr iechyd cyhoeddus

Dylid blaenoriaethu cymorth dros gosbi wrth helpu pobl ifanc sydd am roi'r gorau i fepio, yn ôl arbenigwyr iechyd cyhoeddus.