Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Gwahodd cyfranogwyr i gymryd rhan mewn arolwg gweithgareddau hamdden

Mae pobl dros 18 oed ac sy'n byw yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg sy'n archwilio arferion gweithgareddau hamdden.  

Strategaeth Iechyd Rhyngwladol wedi'i hadnewyddu i helpu i greu Cymru decach, iachach

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi diweddaru ei Strategaeth Iechyd Rhyngwladol 2017 i adlewyrchu'r newidiadau sylweddol yn y dirwedd fyd-eang yn well a galluogi Strategaeth Hirdymor newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Adroddiad yn canfod bod canllaw Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyfrannu at godi proffil gwaith teg ymhlith partneriaid yn y sector cyhoeddus

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi canfod bod partneriaid yn y sector cyhoeddus yn cynyddu eu hymdrechion i wella iechyd a llesiant drwy fynediad at waith teg. 

Adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu diwylliant o ymchwil fel rhan o strategaeth newydd

Bydd adran Ymchwil a Gwerthuso Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio ar draws y sefydliad i ddatblygu diwylliant o ymchwil.

Mae brwsio dannedd dan oruchwyliaeth mewn meithrinfeydd ac ysgolion yn gweld adfer calonogol ar ôl y pandemig

Mae nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn brwsio dannedd dan oruchwyliaeth mewn meithrinfeydd ac ysgolion wedi adfer yn dilyn pandemig Covid-19. 

Adroddiad yn galw am adnoddau brechlyn wedi'u targedu i fynd i'r afael â phetruster a chamwybodaeth

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos bod pobl ifanc, rhieni plant o dan 18 oed, y rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol a phobl sy'n nodi eu bod yn drawsryweddol yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad â chamwybodaeth am frechlynnau ar-lein.

Mae 48% o blant oedran cynradd yng Nghymru'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, yn ôl adroddiad

Mae bron i hanner (48%) o blant Cymru rhwng saith a 11 oed yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, yn ôl arolwg dan arweiniad academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Dim digon ar gyfer yr hanfodion, wrth i'r argyfwng costau byw frathu

Mae'r argyfwng costau byw wedi cael effaith negyddol ar iechyd meddwl i lawer o bobl yng Nghymru ac mae llawer wedi gorfod torri i lawr ar hanfodion fel bwyd a gwres i gael deupen llinyn ynghyd.

Mae cynnydd treth ar fwydydd sy'n ddwys mewn egni a thybaco yn lleihau anghydraddoldeb iechyd

Mae adolygiad o dystiolaeth ryngwladol ar sut i leihau anghydraddoldebau mewn iechyd wedi canfod bod cynnydd treth ar dybaco a bwydydd egni uchel, gyda chymorthdaliadau ar ffrwythau a llysiau, yn gweithio'n dda i leihau bylchau mewn iechyd rhwng y cyfoethocaf a'r tlotaf. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu'r cynllun i ddileu smygu yn raddol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu'r cyhoeddiad gan y Prif Weinidog i ganiatáu pleidlais rydd yn Senedd y DU ar godi oedran cyfreithiol smygu o un flwyddyn.