Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu agor cartref newydd genomeg yng Nghymru

Mae cyfleuster newydd o'r radd flaenaf sy'n gartref i rai o arbenigwyr blaenllaw Cymru ym maes genomeg yn agor ei ddrysau heddiw.  

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pecynnau plaen, gwaharddiad ar fêps tafladwy a dim arddangosfeydd manwerthu ar gyfer fêps

Dylai'r un cyfyngiadau sy'n berthnasol ar hyn o bryd i gynhyrchion tybaco gael eu cymhwyso i farchnata, pecynnu ac arddangos e-sigaréts, yn ôl ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i ymgyngoriad newydd.

Ymchwil yn nodi sgiliau allweddol ar gyfer arweinwyr iechyd cyhoeddus sy'n sbarduno newid ar gyfer canlyniadau gwell

Mae ymchwil newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar y cyd â Phrifysgol Wolverhampton, wedi nodi pedair sgil allweddol sy'n helpu arweinwyr iechyd cyhoeddus i sbarduno newid ac yn y pen draw gwella canlyniadau iechyd, yn enwedig i'r rhai mwyaf agored i niwed yng Nghymru. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mynd i'r afael ag effeithiau newid hinsawdd ar iechyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu'r cam gan uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yr wythnos hon i ganolbwyntio ar iechyd am y tro cyntaf

Bwlch gwybodaeth ynghylch trosglwyddo a phrofi HIV yng Nghymru

Mae arolwg diweddaraf Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi taflu goleuni ar fylchau o ran dealltwriaeth o drosglwyddo a phrofi HIV.  

Fideo newydd a chanllaw hawdd ei ddarllen i gefnogi pobl ag anabledd dysgu trwy'r broses frechu

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn cydweithrediad ag Improvement Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, wedi cydgynhyrchu fideo a chanllaw hawdd ei ddarllen newydd i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i egluro’r broses o gael eu gwahodd am frechiad a chael brechiad.

Mae cau'r bwlch cyrhaeddiad addysgol yn cynnig manteision posibl ar gyfer iechyd, llesiant a thegwch

Mae offeryn sydd wedi'i gynllunio i gynyddu dealltwriaeth o'r ffactorau cysylltiedig sy'n effeithio ar gyflawniad addysgol plentyn ac adolygiad o'r mecanweithiau o ran sut y mae hyn yn effeithio ar iechyd wedi'i ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Ystadegau swyddogol yn dangos effaith y pandemig ar gyfraddau goroesi canser

Roedd cyfraddau goroesi blwyddyn ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o ganser wedi gostwng rhwng 2019 a 2020, yn ôl yr ystadegau swyddogol diweddaraf.  

Mae dynion yn llai tebygol na menywod i olchi eu dwylo

Mae arolwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi canfod bod dynion yng Nghymru yn llai tebygol na menywod i feddwl ei bod yn angenrheidiol golchi dwylo.

Galwadau am weithredu i leihau'r risg o ymwrthedd i wrthfiotigau

Mae menyw sydd wedi dibynnu ar wrthfiotigau ers ei genedigaeth wedi ymuno â galwadau i bobl weithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â gorddefnyddio'r meddyginiaethau hanfodol hyn.