Neidio i'r prif gynnwy

Ein Buddion

Ein Buddion

Mae gwybod eich bod wedi chwarae rhan ganolog yn Gweithio Gyda’n Gilydd ar gyfer Cymru Iachach yn rhoi boddhad ynddo’i hun. Yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym am i’n holl gydweithwyr gael y dewis i weithio’n hyblyg a siapio gwaith i gyd-fynd â’u hamgylchiadau personol. I gefnogi hyn, mae gennym Bolisi Gweithio Ystwyth, Gweithio Sut Mae'n Gweithio Orau, a gall cydweithwyr wneud cais ffurfiol am drefniant gweithio hyblyg o'r diwrnod cyntaf o gyflogaeth, gan gynnwys oriau rhan-amser, opsiynau rhannu swydd, seibiannau gyrfa, ymddeoliad hyblyg a gweithio gartref lle bo’n berthnasol.

Byddwn hefyd yn eich gwobrwyo â phecyn buddion hael, gan gynnwys: 

Manteision Sefydliadol

  • Gwyliau Blynyddol - Byddwch yn cael lwfans gwyliau blynyddol hael o 28 diwrnod y flwyddyn a gwyliau banc hefyd. Mae hyn yn codi i 30 diwrnod ar ôl pum mlynedd ac wedyn 34 diwrnod ar ôl deng mlynedd o wasanaeth.
  • Cynllun Prynu Gwyliau Blynyddol - O dan ein cynllun, gall staff brynu hyd at 10 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol mewn blwyddyn ariannol benodol, i’w dalu’n ôl dros gyfnod o 6 neu 12 mis drwy dderbyn gostyngiad mewn cyflog.
  • Iechyd a Llesiant - Mae mentrau iechyd a llesiant ar gael ar draws yr Ymddiriedolaeth, gan gynnwys: gostyngiad ar aelodaeth o gampfa mewn nifer helaeth o ganolfannau ledled Cymru.
  • Iechyd Galwedigaethol - Gall pob aelod o staff ddefnyddio ein gwasanaeth iechyd galwedigaethol: mae’r gwasanaeth yn gallu cefnogi staff gyda rheoli straen, cwnsela cyfrinachol a brechiadau tymhorol.
  • Pensiwn - Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i gynllun pensiwn y GIG. Os byddwch yn ymuno â chynllun pensiwn y GIG, bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyfrannu 14.3% tuag at eich pensiwn.
  • Cynllun Beicio ir Gwaith - Os ydych eisiau beicio i’r gwaith, gallwch archebu beic i chi eich hun drwy'r cynllun beicio i’r gwaith ac arbed hyd at 42% i chi eich hun oddi ar gost eich beic newydd.
  • Cynllun Aberthu Cyflog Car lilog - Mae Fleet Solutions yn cynnig cynllun aberthu cyflog car prydles arweiniol ar gyfer y GIG a sefydliadau sector cyhoeddus eraill gyda dewis o injans trydan, hybrid a hylosgi.
  • Wagestream:  Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda Wagestream i helpu i gynyddu gwydnwch ariannol a llesiant. Mae’r ap rhad ac am ddim yn rhoi mynediad at addysg a hyfforddiant ariannol, yn ogystal â’r gallu i greu blychau cynilo a chael mynediad ar unwaith i dalu os oes ei angen arnoch cyn eich diwrnod cyflog.
  • Rhaglen Cymorth i Weithwyr Vivup - Mae hwn yn fudd-dal a ariennir gan gyflogwr lle gallwch siarad yn gyfrinachol â chwnselwyr cwbl gymwys ac arbenigwyr cymorth. Mae'r gwasanaeth ar gael 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn i drafod unrhyw faterion emosiynol, personol neu faterion sy'n ymwneud â gwaith. Yn ogystal, mae ganddynt gyfoeth o adnoddau i staff eu cyrchu, sy’n amrywio o lyfrau gwaith Hunangymorth, i flogiau a phodlediadau.

 

 

Gostyngiadau Cymru Gyfan

  • Gostyngiadau lleol - Gall holl staff y GIG arbed arian drwy gyflwyno eu cerdyn adnabod gan y GIG mewn llawer o sefydliadau lleol, gan gynnwys y canolfannau garddio sy’n cymryd rhan, canolfannau hamdden, cyfleusterau campfa preifat, bwytai sy’n cymryd rhan a gwerthwyr ceir Vauxhall ymhlith eraill.

Gostyngiadau De Cymru

Sylwer: Cyhoeddir y gostyngiadau hyn yn ddidwyll ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw un o’r nwyddau a gwasanaethau a gynigir.

 

 

Gyrfaoedd

Ymunwch â ni i wella iechyd a lles pobl cymru.

Swyddi Agored

Gwneud cais ac ymuno â ni.

Ein Gwerthoedd

Cafodd ein gwerthoedd eu datblygu gan ein staff; gan eu bod mor greiddiol i hunaniaeth sefydliad, ni allai un neu ddau o bobl mewn ystafell gyfarfod feddwl am y rhain!

Byw a gweithio yng Nghymru

Yma yng Nghymru mae gennym hunaniaeth ddiwylliannol unigryw sy'n edrych tuag allan, cefn gwlad hardd, a phrifddinas lewyrchus.