Neidio i'r prif gynnwy

Am y brechlyn

Cynnwys:

 

Cefndir

Mae clefyd Coronafeirws (COVID-19) yn glefyd heintus a achosir gan feirws SARS-CoV-2.  Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd wedi'u heintio â'r feirws yn profi salwch anadlol ysgafn i gymedrol ac yn gwella heb fod angen triniaeth arbennig arnynt. Fodd bynnag, gall rhai pobl fynd yn sâl iawn a bydd angen sylw meddygol arnynt. 

Mae pobl hŷn a’r rhai â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes fel clefyd cardiofasgwlaidd, canser neu glefyd anadlol cronig yn fwy tebygol o ddatblygu salwch difrifol. 

Mae symptomau COVID-19 yn cynnwys peswch newydd, parhaus, colli neu newid yn eich synnwyr arogli neu flasu, poenau, pen tost/cur pen, blinder a gwendid. Ceir rhagor o wybodaeth am COVID-19 yn: GIG 111 Cymru - Iechyd A-Y : Coronafeirws (COVID-19) (safle allanol).

 

Ynglŷn â'r brechlyn

Mae brechlynnau COVID-19 yn helpu i amddiffyn yn erbyn y prif fathau o feirysau COVID-19 sydd ar led.

Mae'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) yn gyfrifol am gymeradwyo'r defnydd o feddyginiaethau a monitro eu diogelwch, gan gynnwys brechlynnau. Maent wedi cymeradwyo nifer o frechlynnau i'w defnyddio yn y DU fel brechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol. 

Gallwch roi gwybod am unrhyw sgil-effeithiau drwy dudalen Yellow Card Coronafeirws MHRA

Yng Nghymru, rydym yn dilyn cyngor gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar y defnydd o wahanol gynhyrchion brechu fel rhan o raglen frechu COVID-19.

Gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin am y brechlyn COVID-19 isod. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.
 

 

Pam ddylech chi gael y brechlyn

 

Diogelwch/Effeithiolrwydd

 

Cymhwysedd

 

Cyflwyno

 

Treialon brechlyn 

 

Sgamiau brechu