Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

Mae gan effaith Brexit ar fasnach cyffuriau, alcohol, a thybaco anghyfreithlon oblygiadau o ran iechyd

Mae adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhoi manylion am sut y mae angen rhoi sylw brys i ddeall effeithiau Brexit ar fasnach anghyfreithlon yng Nghymru i liniaru niwed iechyd posibl a marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, alcohol, a thybaco anghyfreithlon.  

Prydau ysgol am ddim i bawb – buddsoddiad yn llesiant cenedlaethau'r dyfodol sy'n darparu buddion economaidd-gymdeithasol eang

Mae adolygiad o dystiolaeth ac ymarfer rhyngwladol effaith Prydau Ysgol Gynradd am Ddim i Bawb (UPFSM) wedi dangos amrywiaeth eang o fanteision economaidd-gymdeithasol i unigolion, cymunedau, a datblygu lleol a chenedlaethol.  

Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan yn cynorthwyo dros 3,000 o bobl yn ei blwyddyn gyntaf

Mae Wythnos Diabetes yn nodi pen-blwydd cyntaf Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan (AWDPP).

Mae perthnasoedd cymdeithasol yn allweddol i iechyd da pobl hŷn.

Mae arbenigwyr iechyd cyhoeddus yng Nghymru am dynnu sylw at bwysigrwydd darparu cyfleoedd i bobl hŷn fod yn fwy gweithredol yn gymdeithasol i ddiogelu eu hiechyd.

Sut i sicrhau'r cyfleoedd mwyaf posibl i wella iechyd a llesiant mewn cymunedau difreintiedig: pecyn cymorth ymarferol i gyrff cyhoeddus weithredu'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi deng mlynedd o sgrinio ymlediadau aortig abdomenol yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog dynion 65 oed i ystyried manteisio ar gynnig sgrinio ymlediadau aortig abdomenol, wrth iddo nodi dengmlwyddiant ei raglen sgrinio ymlediadau. Canfu arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fod ymwybyddiaeth isel o'r rhaglen, ac nid oedd 77 y cant o'r dynion a ymatebodd yn ymwybodol o'r rhaglen hon a allai achub bywydau.

Mae mwyafrif y bobl yng Nghymru yn cefnogi ailddyrannu ffyrdd lleol i wella cerdded a beicio

Mae arolwg diweddaraf panel Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu bod y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn cefnogi ailddyrannu ffyrdd yn eu hardal leol ar gyfer cerdded (75 y cant) a beicio (68 y cant). Mae creu amgylchedd egnïol yn hanfodol i gynorthwyo pobl i fod yn gorfforol egnïol. 

Gweledigaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer dyfodol iachach i Gymru

Fel sefydliad iechyd cyhoeddus cenedlaethol Cymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio tuag at Gymru lle mae pobl yn byw bywydau hirach, iachach a lle mae gan bawb yng Nghymru fynediad teg a chyfartal at y pethau sy'n arwain at iechyd a llesiant da.  

Mae cyfran y plant â phwysau iach yn debyg i lefelau cyn y pandemig ond mae materion yn parhau

Mae nifer y plant 4-5 oed a oedd yn bwysau iach yn debyg ar y cyfan i'r lefelau cyn y pandemig, yn y chwe bwrdd iechyd sydd wedi cyflwyno data i Raglen Mesur Plant 2021-22 a gyhoeddir heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae adroddiadau sganio'r gorwelion yn darparu dysgu rhyngwladol hanfodol er budd Iechyd yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei drydydd Calendr Cryno o Adroddiadau Sganio'r Gorwelion Rhyngwladol.