Neidio i'r prif gynnwy

Rotafeirws

Haint yw rotafeirws sy'n achosi dolur rhydd difrifol a chwydu mewn babanod a phlant ifanc.

Ar y dudalen hon

 

Cefndir

Haint yw rotafeirws sy'n achosi dolur rhydd difrifol a chwydu mewn babanod a phlant ifanc. Mae'r firws fel arfer yn digwydd yn y gaeaf a dechrau'r gwanwyn. Mae'r rhan fwyaf o blant yn gwella gartref o fewn wythnos, ond efallai y bydd angen i rai plant weld meddyg. O bryd i'w gilydd mewn achosion difrifol, gall symptomau arwain at ddadhydradu (colli hylifau'r corff) sy'n gofyn am driniaeth ysbyty.

Brechlyn rotafeirws

Rhoddir y brechlyn rotafeirws i helpu i amddiffyn eich babi rhag haint rotafeirws.

Mae bron pob plentyn wedi cael rotafeirws erbyn eu bod yn bump oed. Mae nifer yr achosion o rotafeirws yr adroddir amdanynt wedi gostwng dros 70% ers i’r brechlyn gael ei gyflwyno i raglen plentyndod y DU.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y brechlyn a'r clefyd y mae'n amddiffyn yn ei erbyn yn GIG 111 Cymru - Brechiadau (gwefan allanol) .

 

Cymhwysedd ar gyfer y brechlyn

Cynigir y brechlyn rotafeirws i'ch babi yn wyth a 12 wythnos oed.

 

Am y brechlyn

Rhoddir y brechlyn fel hylif yn syth i geg y babi er mwyn iddo ei lyncu.

Enw brand y brechlyn a ddefnyddir yn y DU yw Rotarix . Mae'r brechlyn hwn wedi cael ei ddefnyddio mewn llawer o wledydd ers dros 10 mlynedd.

Mae angen dau frechiad rotafeirws ar eich babi o leiaf bedair wythnos ar wahân i gael ei amddiffyn yn llawn. Os byddant yn methu'r dos cyntaf, gallant ei gael hyd at 15 wythnos oed. Os byddant yn methu'r ail ddos, gallant ei gael hyd at 24 wythnos oed. Ni ddylid defnyddio Rotarix mewn plant dros 24 wythnos oed.

Sgîl-effeithiau'r brechlyn rotafeirws

Weithiau gall babanod sy'n cael y brechlyn fynd yn aflonydd ac yn bigog, a gall rhai ddatblygu dolur rhydd ysgafn.

Yn anaml iawn (rhwng 1 a 6 o bob 100,000 o fabanod sy'n cael eu brechu), gall y brechlyn rotafeirws effeithio ar goluddyn (coluddyn) babi, a gallant ddatblygu anhwylder perfedd prin o'r enw intussusception. Mae hyn yn achosi rhwystr yn y coluddyn.

Symptomau intussusception yw:

  • poen bol
  • bod yn sâl; a
  • baw sy'n edrych fel jeli cyrens cochion yng nghlytiau'r babi.

Os bydd hyn yn digwydd, cysylltwch â'ch meddyg ar unwaith.

Mae adweithiau eraill yn brin. I gael rhagor o wybodaeth am sgîl-effeithiau cyffredin a phrin, ewch i GIG 111 Cymru - Brechiadau (safle allanol) neu Rotarix .

Os ydych yn poeni am symptomau ffoniwch GIG 111 Cymru (gwefan allanol) . Mae galwadau i GIG 111 Cymru am ddim o linellau tir a ffonau symudol.

Gallwch roi gwybod am sgîl-effeithiau tybiedig brechlynnau a meddyginiaethau drwy'r cynllun Cerdyn Melyn. Gallwch wneud hyn ar-lein yn yellowcard.mhra.gov.uk neu drwy ffonio llinell gymorth cynllun y Cerdyn Melyn ar 0800 731 6789 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm).

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddod o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin yn GIG 111 Cymru - Cwestiynau Cyffredin brechlyn Rotafeirws (gwefan allanol) .

 

Gwybodaeth i'r cyhoedd

Taflenni

 

I archebu copïau o’r taflenni, ewch i’r dudalen Adnoddau Gwybodaeth Iechyd .