Neidio i'r prif gynnwy

Y Ffliw - Gwybodaeth i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gymwys ar gyfer y brechiad

Mae staff cartrefi gofal sydd â chyswllt rheolaidd â chleientiaid yn gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim gan y GIG, ac mae hyn fel arfer yn cael ei roi yn eu fferyllfa gymunedol.

Mae gweithwyr gofal cartref yn gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim gan y GIG, ac mae hyn fel arfer yn cael ei roi yn eu fferyllfa gymunedol.

Dylai gweithwyr gofal iechyd gael eu brechlyn ffliw drwy eu cyflogwr.

Argymhellir bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol y GIG sydd â chyswllt uniongyrchol â chleifion/cleientiaid yn cael brechiad blynyddol i amddiffyn eu hunain a'r rhai sydd dan eu gofal.

Pan fyddwch yn gweithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol, mae gennych gyfrifoldeb i amddiffyn eich cleifion/cleientiaid rhag cael eu heintio. Mae hyn yn cynnwys brechu rhag y ffliw.

Mae brechu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn helpu i leihau lefel yr absenoldeb oherwydd salwch ac yn cyfrannu at gadw'r GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol i redeg. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth ymateb i bwysau'r gaeaf.>

Dylai cyflogwyr gofal iechyd, gan gynnwys contractwyr gofal sylfaenol, fynd ati i hyrwyddo manteision cadarnhaol brechu rhag y ffliw i weithwyr drwy roi gwybodaeth gytbwys a ffeithiol gywir i staff mewn modd amserol, ac annog a chefnogi eu staff cymwys i gael eu brechu.

Mae cydweithwyr gofal iechyd yng Nghymru yn cael eu cynghori i fynd i safle Mewnrwyd Imiwneiddio a Brechu Iechyd Cyhoeddus Cymru (mae angen cysylltiad rhwydwaith GIG Cymru).

 

Ar y dudalen hon

 

Cefndir

Gall y ffliw ladd

Bob blwyddyn mae feirysau anadlol fel y ffliw yn lledaenu ac yn achosi salwch. Maent yn arbennig o beryglus i bobl sy'n agored i haint, fel plant ifanc iawn, pobl sy’n hen iawn, a'r rhai â chyflyrau iechyd hirdymor.

Brechiad blynyddol y ffliw yw un o'r ffyrdd gorau o warchod rhag dal neu ledaenu'r ffliw. Argymhellir yn gryf bod staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen yn cael brechiad ffliw bob blwyddyn. Mae hyn er mwyn amddiffyn eu hunain, eu cydweithwyr, eu teuluoedd a'r rhai yn eu gofal, a gall rhai o’r rhain fod mewn perygl mawr.

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i hwyluso'r brechiad ar gyfer eu staff.

Mae holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru yn annog eu staff i gael brechiad blynyddol y ffliw bob blwyddyn.

Mae brechiad ffliw y GIG ar gael am ddim i staff mewn cartrefi gofal preswyl i oedolion, cartrefi nyrsio a hosbisau plant sydd â chyswllt rheolaidd â chleientiaid, ac i ofalwyr cartref. Mae hwn ar gael o fferyllfeydd cymunedol sy'n cynnig Gwasanaeth Brechu Tymhorol Rhag y Ffliw y GIG mewn Fferyllfeydd Cymunedol, ac mewn rhai ardaloedd mae hefyd ar gael drwy lwybrau eraill.

Mae arweiniad ac adnoddau clinigol ar gael yn Y Ffliw – Gwybodaeth i weithwyr iechyd proffesiynol sy’n cyflwyno’r gwasanaeth a Y Ffliw (staff GIG Cymru yn unig).

 

Cyfarwyddyd

Mae argymhellion y rhaglen frechu gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) a pholisi Llywodraeth Cymru i’w gweld yn y dolenni isod.

 

Cyhoeddiadau

 

Adnoddau a gwybodaeth glinigol

 

Data a goruchwyliaeth