Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

 

Ar y dudalen hon

 

Cefndir

Mae’r ffliw yn hynod heintus ac yn achosi haint feirol acíwt ar y llwybr anadlol. Mae'r feirws hwn yn cael ei ledaenu drwy ddafnau, aerosol neu gyswllt uniongyrchol â hylifau anadlol gan unigolyn sydd wedi’i heintio. Y cyfnod deor arferol yw un i dri diwrnod.

Ar gyfer unigolion iach, mae'r ffliw yn annymunol ond fel rheol yn bosib ei reoli, gydag adferiad rhwng dau a saith diwrnod. Mae rhai pobl mewn mwy o berygl iddo achosi salwch difrifol neu hyd yn oed farwolaeth. Gall cymhlethdodau’r ffliw gynnwys y canlynol:

 • Broncitis
 • Niwmonia bacterol eilaidd        
 • Otitis media (mewn plant)
 • Llid yr ymennydd
 • Enceffalitis neu
 • Meningoenceffalitis

Ymhlith y rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf o salwch difrifol oherwydd y ffliw mae:

 • Babanod
 • Pobl hŷn   
 • Y rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol             
 • Pobl ag imiwnoddiffygiant       
 • Merched beichiog

 

Brechlynnau'r ffliw

Mae’r rhan fwyaf o’r brechlynnau ffliw sydd ar gael yn y DU yn anweithredol ac eithrio’r brechlyn ffliw byw wedi’i wanhau (LAIV) – dyma’r brechlyn sy’n cael ei roi i’r rhan fwyaf o blant cymwys. Yr enw brand ar gyfer y LAIV sydd ar gael yn y DU yw Fluenz®Tetra. Mae LAIV yn cynnwys feirysau byw sydd wedi'u gwanhau a'u haddasu'n oer fel mai dim ond yn nhymheredd is y llwybrau trwynol y gallant atgynhyrchu.

Oherwydd natur gyfnewidiol feirysau’r ffliw, a newidiadau yn y straen sy'n cylchredeg ac yn achosi afiechyd, mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn monitro epidemioleg feirysau'r ffliw ledled y byd ac yn gwneud argymhellion blynyddol ynghylch pa straen y dylid ei chynnwys ar gyfer y gaeaf sydd i ddod.  

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) wedi cyhoeddi argymhellion ar gyfer cyfansoddiad feirol brechlynnau'r ffliw ar gyfer y tymor ffliw 2023-24 yn hemisffer y gogledd.

 

Crynodeb o'r nodweddion cynnyrch

Mae nifer o frechlynnau ffliw anweithredol ar gael. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob brechlyn yn y crynodeb o nodweddion cynnyrch (SmPC) sydd ar gael yn y ddolen isod drwy roi enw'r brechlyn:

 

Brechlynnau sy'n cael eu argymell

 

Arweiniad

Mae argymhellion y rhaglen frechu gan y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a pholisi Llywodraeth Cymru i’w gweld yn y dolenni isod.

Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu - GOV.UK (darllenwch gyhoeddiadau a datganiadau JCVI; chwiliwch e.e. influenza)

 

Cylchlythyrau Iechyd Cymru a llythyrau Llywodraeth Cymru

 

Adnoddau hyfforddi

Rhaglen genedlaethol imiwneiddio rhag y ffliw 2023-24 – sleidiau hyfforddi f1

Mae modiwl eDdysgu FluTwo wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2023/24 a gellir cael mynediad ato drwy'r cofnod staff electronig neu blatfform Dysgu@Cymru. Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau defnyddwyr ar gael yma: E-ddysgu.

Mae modiwl eDdysgu Flu/COVID-19 One wedi'i ddiweddaru ar gyfer 2023/24 a gellir cael mynediad ato drwy'r cofnod staff electronig neu blatfform Dysgu@Cymru. Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau defnyddwyr ar gael yma: E-ddysgu. Mae’r animeiddiad byr yma wedi cael ei gynhyrchu i hyrwyddo’r modiwl e-ddysgu Ffliw/COVID-19 Un. 

Darperir rhagor o wybodaeth ac adnoddau hyfforddiant imiwneiddio ar y dudalen Adnoddau a Digwyddiadau Hyfforddi .

 

Adnoddau a gwybodaeth glinigol

Cofiwch fod gwybodaeth am gymhwystra i gael brechlyn yng Nghymru a Lloegr yn wahanol.

 

Cyfarwyddiadau grŵp cleifion (PGDs) a phrotocolau

Mae’r templedi PGDs ar gyfer brechiad y ffliw ar gael ar y dudalen Cyfarwyddiadau grŵp cleifion (PGDs) a phrotocolau.

 

Adnoddau clinigol pellach a gwybodaeth


Y niferoedd sy'n cael y brechiad

Mae gwybodaeth am yr oruchwyliaeth ar y ffliw, gan gynnwys y niferoedd sy’n cael y brechiad, i’w gweld yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: Adroddiad wythnosol y ffliw a haint anadlol acíwt.

Mae posib defnyddio ‘cyflymderometr’ i ddangos data am y niferoedd sy’n cael brechiad y ffliw. Ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a hoffai greu eu cyflymderometr eu hunain ar gyfer y niferoedd sy'n cael y brechiad, dyma dempled sy'n cynnwys cyfarwyddiadau.

 

Adnoddau templed ffliw

Anoddau hyrwyddwyr brechu

Data a goruchwyliaeth

Mae gwybodaeth gwyliadwriaeth brechu ar gael ar y tudalennau isod: