Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau brechlyn ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Amlinella'r dudalen hon gwybodaeth ac adnoddau sy'n cefnogi gweithwyr iechyd a gofal i darparu'r rhaglenni brechu.

Ar y dudalen

 

Gwybodaeth brechu

Byddwch yn ymwybodol nad yw adnoddau ar ein tudalennau imiwneiddio a brechu yn cymryd lle barn glinigol ymarferwyr. Dylai ymarferwyr gyfeirio at imiwneiddio rhag clefydau heintus (Llyfr Gwyrdd)  Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am weinyddu brechlynnau a gweithdrefnau brechu, ar gyfer clefydau heintus y gellir eu hatal drwy frechu yn y DU.

Gellir chwilio am daflenni data a thaflenni cleifion Crynodeb o Nodweddion Cynnyrch (SPC) ar y Compendiwm Meddyginiaethau electronig (cliciwch ar y ddolen, teipiwch enw'r brechlyn (e.e. polio) yn y blwch chwilio, yna cliciwch Go):

Mae MedicinesComplete (Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain gynt (BNF)) hefyd yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am frechlynnau/imiwnoglobwlin penodol:

Mae Grŵp Brechlyn Rhydychen yn darparu gwybodaeth am frechlynnau, clefydau heintus, diogelwch a gwyddor brechlynnau. Mae'r grŵp wedi llunio adnodd defnyddiol sy'n amlinellu'r cynhwysion mewn brechlynnau (yn yr adran diogelwch a gwyddor brechlynnau):

Gallwch arechebu taflenni, posteri ac adnoddau brechu eraill o Adnoddau Gwybodaeth Iechyd.

Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol Cymru gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2022. Fe’i datblygwyd i adeiladu ar y ddarpariaeth ragorol o raglenni brechu ac imiwneiddio ac i baratoi’r ffordd ar gyfer trawsnewid brechlynnau yng Nghymru. Mae'r fframwaith yn nodi 6 maes blaenoriaeth allweddol i ganolbwyntio arnynt: tegwch brechu; brechu wedi'i alluogi'n ddigidol; cymhwysedd; llythrennedd brechu cyhoeddus; defnyddio; a llywodraethu.

Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol Cymru Llywodraeth Cymru Hydref 2022


 

Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI)

Mae'r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn bwyllgor cynghori arbenigol annibynnol sy'n rhoi cyngor imiwneiddio i awdurdodau iechyd y DU, gan gynnwys amserlenni brechu ac argymhellion diogelwch brechlynnau. Yng Nghymru, mae ganddo gyfrifoldeb statudol.

Mae gwefan y JCVI yn cynnwys gwybodaeth, adroddiadau blynyddol, cofnodion cyfarfodydd, cyhoeddiadau, datganiadau, cyngor, argymhellion, a dolen i gynnwys wedi'i archifo: Joint Committee on Vaccination and Immunisation - GOV.UK.

Y Llyfr Gwyrdd

Mae'r Llyfr Gwyrdd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau a gweithdrefnau brechu, ar gyfer clefydau heintus y gellir eu hatal drwy frechu yn y DU. Immunisation against infectious disease - GOV.UK.

Amserlenni brechu

Mae'r amserlen imiwneiddio gyflawn yn cynnwys gwybodaeth am frechiadau rheolaidd a brechiadau nad ydynt yn rheolaidd.

Amserlenni: Y DU a gwledydd eraill

Mae amserlen imiwneiddio rheolaidd y DU yn cwmpasu pob plentyn ac oedolyn. Argymhellir brechlynnau ychwanegol ar gyfer rhai unigolion risg uchel e.e.. Brechlynnau Hep B, BCG, niwmococol a meningococol. I gael rhagor o wybodaeth gweler penodau perthnasol y Llyfr Gwyrdd.

Gall cymhwysedd am brechlyn fod yn wahanol yng Nghymru a Lloegr ar gyfer rhai rhaglenni.

Brechu unigolion sydd â statws imiwneiddio ansicr neu anghyflawn

Mae'r ddolen isod yn rhoi nodyn atgoffa, yn seiliedig ar y Llyfr Gwyrdd, i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i frechu pobl yn gywir i'w hamddiffyn nhw a'u teuluoedd rhag clefydau.

Unigolion sy'n cael eu brechu yn unol ag amserlen y tu allan i'r DU

Os nad yw'n hysbys a yw plant ac oedolion sy'n dod i'r DU wedi cael eu himiwneiddio'n llwyr, dylid tybio nad ydynt wedi'u himiwneiddio a dylid cynllunio cwrs llawn o imiwneiddiadau:

Imiwneiddio unigolion â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes

Gellir dod o hyd i brotocolau imiwneiddio ar gyfer cleifion ar ôl trawsblaniad a phobl â chanser neu lewcemia isod:

Imiwneiddio staff gofal iechyd a labordy

Mae Pennod 12 y Llyfr Gwyrdd yn cynnwys gwybodaeth am imiwneiddio i weithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol:

Imiwneiddio yn ystod beichiogrwydd

Cyngor i weithwyr iechyd proffesiynol ar fenywod beichiog sy'n cael eu brechu'n anfwriadol rhag coronafeirws (COVID-19), brech yr ieir, yr eryr neu'r frech goch, clwy'r pennau, rwbela.

Tegwch brechu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys adnoddau a chanllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac eraill i gefnogi GIG Cymru i leihau annhegwch ac anghydraddoldebau o ran rhoi'r brechlyn.

 


Hyfforddiant a gweithdrefnau

Ceir cyrsiau ar-lein a deunyddiau hyfforddi am nifer o frechlynnau a chlefydau drwy'r dudalen E-ddysgu.

Ceir rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar imiwneiddio ar y dudalen Adnoddau Hyfforddi a Digwyddiadau.

Imiwnedd a sut y mae brechlynnau'n gweithio

Cydsyniad

Gweithdrefnau imiwneiddio

Imiwneiddio gan nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill

 

 

Storio, dosbarthu a gwaredu brechlynnau

Storage, distribution and disposal of vaccines: the green book, chapter 3 (UKHSA)

Mae trafod a storio brechlynnau'n gywir cyn eu rhoi yn hanfodol er mwyn cynnal effeithiolrwydd brechlynnau.  Y cysyniad allweddol yw'r tymheredd cyson, sy'n cynnwys popeth sy'n angenrheidiol i gadw brechlynnau o dan yr amodau storio gofynnol o'r gwneuthurwr hyd at eu rhoi.

Mae sensitifrwydd tymheredd brechlynnau gan Sefydliad Iechyd y Byd yn cynnig gwybodaeth am reoli brechlynnau i'w diogelu rhag gwres ac oerfel ac mae'n cynnwys manylion am sefydlogrwydd brechlynnau a ddefnyddir fel rhan o raglenni imiwneiddio cenedlaethol.

Canllawiau ar Ddigwyddiadau Brechu (Diweddarwyd Ionawr 2020) Canllawiau i weithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymwneud ag imiwneiddio ar gamau i'w cymryd mewn ymateb i wallau o ran brechlynnau.

Mae ImmForm hefyd yn cael ei ddefnyddio i roi gwybod am achosion mewn perthynas â thymheredd cyson:

Gallwch defnyddio'r poster yma i cadw cofnod o'ch manylion:

Defnyddio brechlynnau oddi ar y label

Weithiau mae'r dosau ar gyfer rhai brechlynnau plentyndod trwyddedig yn wahanol (“oddi ar y label”) i'r dosau a argymhellir yng Nghrynodeb o Nodweddion Cynnyrch (SPC) y cwmni. Gelwir hyn yn gyffredinol yn ddefnydd “oddi ar y label”.

Yn yr achosion hyn, mae'r argymhelliad “oddi ar y label” yn cael ei ategu gan ganllawiau gan y llywodraeth, y JCVI neu un o argymhellion y Llyfr Gwyrdd ac mae wedi'i gynnwys yn y templedi PGD.

 


Diogelwch brechlynnau

Gwrtharwyddion ac ystyriaethau arbennig

Digwyddiadau andwyol ar ôl imiwneiddio

Nid oes y fath beth â brechlyn "perffaith", sy'n rhoi amddiffyniad 100% i bawb sy'n ei gael, neu un sy'n gwbl ddiogel i bawb yn y boblogaeth ei dderbyn. Gall brechlynnau effeithiol (h.y. brechlynnau sy'n ysgogi imiwnedd amddiffynnol) greu rhai sgil-effeithiau annymunol, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ysgafn ac yn gyffredinol maent yn gwella'n gyflym. Mae llawer o ddigwyddiadau y credir eu bod yn gysylltiedig â brechu nad ydynt o ganlyniad i'r brechlyn ei hun mewn gwirionedd. Fel arfer, nid yw'n bosibl rhagweld pa unigolion a allai gael adwaith i frechlyn.  Bydd dilyn canllawiau ar wrtharwyddion yn sicrhau bod y risg o effeithiau andwyol difrifol yn cael ei lleihau i'r eithaf.

Rhoi gwybod am faterion diogelwch brechlynnau

Mae'r Cynllun Cerdyn Melyn yn hanfodol o ran helpu'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) i fonitro diogelwch brechlynnau yn y DU. Dylid rhoi gwybod am bob ymateb andwyol difrifol i gyffuriau (ADR) a amheuir ar gyfer meddyginiaethau a brechlynnau sefydledig, hyd yn oed os yw'r effaith yn cael ei chydnabod yn dda. Nid oes rhaid profi achosiaeth er mwyn rhoi gwybod am ADR a amheuir, dim ond amheuaeth sydd ei hangen.

Ar gyfer materion brys sy'n gysylltiedig â diffyg a amheuir mewn brechlyn, dylid rhoi gwybod o'r Ganolfan Adrodd Meddyginiaethau Diffygiol yr MHRA: Contact MHRA - GOV.UK (www.gov.uk)

Gellir rhoi gwybod am unrhyw sgil-effeithiau a amheuir mewn perthynas â brechlynnau a meddyginiaethau drwy’r cynllun Cerdyn Melyn yn: Yellow Card | Making medicines and medical devices safer (mhra.gov.uk).

Gall y cyhoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ddod o hyd i ragor o wybodaeth am waith asiantaeth yr MHRA, rhybuddion diogelwch, a sut i roi gwybod am unrhyw broblemau yn: Medicines, medical devices and blood regulation and safety: Vigilance, safety alerts and guidance - detailed information - GOV.UK (www.gov.uk)

Mae Diogelwch Cleifion Cymru yn cynorthwyo sefydliadau'r GIG i wella diogelwch cleifion: Patient Safety Wales - Delivery Unit (nhs.wales)

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn cadw cofrestr o wefannau dibynadwy wedi'u dilysu y gellir eu hargymell i rieni a gweithwyr proffesiynol: Check the source: WHO-validated websites provide trustworthy information on vaccine safety

Rhybuddion brechlyn

Gellir dod o hyd i'r rhybuddion diogelwch, rhybuddion ac achosion o alw yn ôl diweddaraf yr MHRA: Alerts, recalls and safety information: drugs and medical devices - GOV.UK (www.gov.uk)

Cynllun triongl du

Mae gan frechlynnau newydd sy'n destun monitro ychwanegol driongl du gwrthdro (▼) wedi'i arddangos yn eu taflen pecyn a chrynodeb o nodweddion y cynnyrch, ynghyd â brawddeg fer yn esbonio beth mae'r triongl yn ei olygu – nid yw'n golygu nad yw'r brechlyn yn ddiogel. Dylid rhoi gwybod am bob ADR ar gyfer y brechlynnau hyn. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y Cynllun Triongl Du: The Yellow Card scheme: guidance for healthcare professionals, patients and the public - GOV.UK (www.gov.uk)

Gwyliadwriaeth a monitro ar gyfer diogelwch brechlynnau

Surveillance and monitoring for vaccine safety: the green book, chapter 9 - GOV.UK (www.gov.uk)

Dewch o hyd i wybodaeth am wyliadwriaeth brechu:

Cynllun Taliad Niwed Trwy Frechiad

Vaccine Damage Payment Scheme: the green book, chapter 10 - GOV.UK (www.gov.uk)

Mae'r Vaccine Damage Payment Scheme yn darparu un taliad, di-dreth i bobl (neu eu teuluoedd) sydd wedi dioddef anabledd meddyliol a/neu gorfforol difrifol o ganlyniad i imiwneiddio rhag clefydau penodol.

 


Canllawiau a gwybodaeth pellach

Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru

Mae Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG) yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar ddefnyddio, rheoli a rhagnodi meddyginiaethau yng Nghymru. Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn cefnogi AWMSG a'i is-grwpiau. Rôl yr AWMSG yw

  • Datblygu cyngor amserol, annibynnol ac awdurdodol ar feddyginiaethau newydd.
  • Cynghori Llywodraeth Cymru ar ddatblygiadau ym maes gofal iechyd yn y dyfodol.
  • Helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth rhagnodi meddyginiaethau ar gyfer Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth

Guidance for partnership working between NHS organisations, primary care contractors, the pharmaceutical industry and allied commercial sector in Wales - All Wales Therapeutics and Toxicology Centre

Cod Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain

Nod Cod Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain yw sicrhau bod hyrwyddo meddyginiaethau presgripsiwn yn cael ei gynnal mewn modd cyfrifol, moesegol a phroffesiynol. Sefydlwyd yr Awdurdod Cod Ymarfer Meddyginiaethau Presgripsiwn (PMCPA) i weithredu'r Cod Ymarfer ar gyfer y Diwydiant Fferyllol yn annibynnol ar y Gymdeithas ei hun.

System iechyd plant

Yng Nghymru, mae byrddau iechyd yn defnyddio'r cymhwysiad System Integredig Plant a Phobl Ifanc (CYPrIS) (a ddatblygwyd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru) i gadw cofnodion wedi'u diweddaru ar gyfer y plant y maent yn darparu gofal iddynt.

Mae'r cymhwysiad CYPrIS yn cefnogi'r gwaith cyffredinol o reoli iechyd plant drwy ddarparu data a gofynion adrodd statudol i GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae CYPrIS yn darparu swyddogaeth ar gyfer y rhaglen genedlaethol Imiwneiddio Plant. Mae'n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o alw, ailalw a chofnodi imiwneiddio plant. Pryd bynnag y rhoddir imiwneiddio mewn practis cyffredinol, yn yr ysgol, gartref neu mewn ysbyty, i unrhyw blentyn hyd at 18 oed; rhaid dychwelyd ffurflen imiwneiddio wedi'i drefnu neu heb ei drefnu i'r Swyddfa Iechyd Plant Leol. Mae hyn yn bwysig, gan ei fod yn sicrhau bod cofnodion y System Iechyd Plant yn gyfredol.

  • Mi fydd y dogfennau yma'n cael eu ychwanegu yn fuan

Mae gan bob bwrdd iechyd adran iechyd plant. Cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol a gofynnwch am gael siarad â rhywun yn yr adran iechyd plant.

Rhaglen frechu cyn-ysgol

Pecyn Adnoddau Imiwneiddio Cyn-ysgol

Rhaglen frechu ysgolion

Mae'r adran hon yn cynnwys dolenni i wybodaeth ac adnoddau ar gyfer yr holl imiwneiddio yn ystod yr arddegau a/neu raglenni imiwneiddio mewn ysgolion.

  • Templed ffurflen hunangydsynio a rhestr wirio
Llythyrau polisi
Canllawiau brechu mewn ysgolion
  • Brechu yn ysgolion

 

Adnoddau imiwneiddio eraill