Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau a digwyddiadau hyfforddiant imiwneiddio

 

Cynnwys:

 

Safonau hyfforddi

Hyfforddiant imiwneiddio - cefnogi gweithlu cymwys

Mae lefel uchel o wybodaeth ac agwedd gadarnhaol at imiwneiddio ymhlith ymarferwyr gofal iechyd yn cael eu cydnabod yn eang fel penderfynyddion pwysig wrth gyflawni a chynnal nifer uchel o bobl sy'n derbyn brechlyn. Mae'n hanfodol felly bod imiwneiddwyr yn hyderus, yn wybodus ac yn gwybod am y wybodaeth ddiweddaraf. Rhaid rhoi a derbyn hyfforddiant sylfaenol da a diweddariadau rheolaidd i gyflawni hyn, sef argymhelliad a wnaed hefyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) a gweithgor y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau (SAGE) ar betruster brechu.

Nod y Safonau Cenedlaethol yw sicrhau cysondeb yn yr hyfforddiant a ddarperir ar draws y wlad a chynorthwyo'r rhai sy'n gyfrifol am ddarparu hyfforddiant.

 

Argymhellion hyfforddi sy'n benodol i raglen frechu COVID-19

 

Argymhellion hyfforddi sy'n benodol i raglen frechu ffliw

 

Dogfennau cymhwysedd clinigol

Offeryn cymhwysedd imiwneiddio cyffredinol

Mae'r offeryn asesu cymhwysedd gwybodaeth a sgiliau imiwneiddio yn fframwaith cymhwysedd i gefnogi'r gwaith o hyfforddi ac asesu gweithwyr gofal iechyd cofrestredig a'r rhai nad ydynt wedi cofrestru sydd â rôl mewn imiwneiddio:

 

Adnoddau a chanllawiau hyfforddi gweithwyr cymorth gofal iechyd

 

eDdysgu

eDdysgu Imiwneiddio

Darperir dysgu ar-lein gan Raglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru (VPDP) Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn partneriaeth â'r Rhaglen Systemau Gwybodaeth am y Gweithlu (WfIS), gwasanaethau a rennir. Mae'r dudalen hon yn cynnig cymorth wrth ddechrau eDdysgu ac mae'n cynnig modiwlau eDdysgu am imiwneiddio a ddatblygwyd gan VPDP Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ogystal â modiwlau eDdysgu cenedlaethol a luniwyd gan eDdysgu ar gyfer gofal iechyd.

 

Setiau sleidiau hyfforddi penodol i frechlynnau

Cofnod Mamolaeth Cymru Gyfan – Brechiadau yn ystod Beichiogrwydd

Gweminarau

Gweminar – Holi ac Ateb – Materion cyfredol – cyfres sleidiau [17 Mehefin 2024]
Gweminar – Holi ac Ateb – Materion cyfredol – recordiad [17 Mehefin 2024] Hyfforddiant (sharepoint.com)

Gweminar Holi ac Ateb - MMR – set sleidiau [28 Chwefror 2024]
Gweminar Holi ac Ateb - MMR - recordiad [28 Chwefror 2024] Hyfforddiant (sharepoint.com)

Adnoddau fideo

Mae gan Gymdeithas Imiwnoleg Prydain (BSI) wybodaeth ac adnoddau defnyddiol, sydd ar gael yn: Cysylltu ar y Coronafeirws | Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

Fideo hyfforddiant i roi brechlynnau Mae'r fideo hyfforddi hwn wedi'i ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi ac ategu hyfforddiant imiwneiddio lleol. Dylid defnyddio'r adnodd hyfforddi hwn ochr yn ochr â'r safonau gofynnol cenedlaethol a’r cwricwlwm craidd ar gyfer hyfforddiant imiwneiddio.

Fideo yn dangos pigiad IM i oedolyn Mae'r fideo hwn yn rhan o'r fideo hyfforddiant i roi brechlynnau uchod er mwyn tynnu sylw at y dechneg frechu gywir wrth roi pigiad IM i oedolyn. Sylwch fod y fideo hwn wedi'i ffilmio cyn pandemig COVID-19. Mae’n bwysig bod imiwneiddwyr yn dilyn gweithdrefnau atal a rheoli heintiau presennol.

Fideo rhoi brechlyn ffliw FLUENZ TETRA mewndrwynol - Addysg GIG yr Alban (NES); Iechyd Cyhoeddus yr Alban (PHS)

Mae’r fideo Cael Imiwneiddio am frechu mewn ysgol. Mae hefyd ar gael yn Saesneg yn Get Immunised. 

Cynhadledd Imiwneiddio Cymru

Mae’r Rhaglen Afiechydon Ataliadwy Trwy Frechu yn cynllunio Cynhadledd Imiwneiddio Cymru ar gyfer 2024. Cynhelir y gynhadledd ar ddydd Mercher 24ain Ebrill 2024 yng Nghaerdydd, yn ystod Wythnos Imiwneiddio’r Byd. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yma yn fuan.

Cynhadledd Imiwneiddio Cymru 2024

Darllen am Cynhadledd Imiwneiddio Cymru 2023

 

Hyfforddiant ar y dechneg Cyfweld Ysgogiadol – cynnal sgyrsiau cadarnhaol i wella’r nifer sy’n derbyn brechlyn.  

Mae'r Uned Gwyddor Ymddygiad mewn cydweithrediad â Rhaglen Afiechydon Ataliadwy trwy Frechu (VPDP), yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi i gefnogi datblygu sgiliau yn y dechneg cyfweld ysgogiadol.  

Cynhaliwyd y sesiwn blasu cychwynnol ar 18 Mawrth 2024. Gellir gweld y sleidiau a gwrando ar recordiad o’r sesiwn hon yma: Hyfforddiant (sharepoint.com)

Mae sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb bellach yn cael eu cynllunio a bydd gwybodaeth ar gael yma yn fuan.