Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwystra ar gyfer y brechlyn

Mae Cymru yn dilyn cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar gymhwystra sy'n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch pwy sy'n wynebu'r risg fwyaf o salwch difrifol a marwolaeth o COVID-19.  
 

Oedolion 

Mae pob oedolyn 16 oed a throsodd bellach wedi cael cynnig y brechlyn yng Nghymru, gan gynnwys y rhai 12-15 oed sydd â chyflwr difrifol sy'n golygu eu bod yn wynebu mwy o risg o COVID-19.  

Gall unrhyw un nad yw wedi cael ei frechiad hyd yma gysylltu â'r bwrdd iechyd i gael apwyntiad. Byddant hefyd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am ganolfannau cerdded i mewn os ydynt ar gael yn eich ardal. 

Cliciwch ar ddolen y bwrdd iechyd priodol yma.
 

Plant a phobl ifanc 

Mae pob plentyn a pherson ifanc 12-17 oed yn gymwys i gael brechiad COVID-19. Mae'r rhain yn cynnwys:  

Dylid cynnig dos cyntaf o frechlyn Pfizer i blant a phobl ifanc 12-15 oed. Disgwylir y bydd ail ddos yn cael ei gynnig yn ddiweddarach i gynyddu lefel yr amddiffyniad a chyfrannu at amddiffyniad tymor hwy.   

Dylid cynnig dos cyntaf o frechlyn Pfizer i bobl ifanc 16 ac 17 oed.  Disgwylir y bydd ail ddos yn cael ei gynnig yn ddiweddarach i gynyddu lefel yr amddiffyniad a chyfrannu at amddiffyniad tymor hwy.   

Mae plant a phobl ifanc 12-17 oed sydd â rhai cyflyrau iechyd yn wynebu risg uwch o gymhlethdodau o COVID-19 ac argymhellir eu bod yn cael 2 ddos o frechlyn COVID-19. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 • canserau (fel lewcemia neu lymffoma) 
 • diabetes 
 • problemau difrifol gyda'r galon 
 • cwyn gyda’r frest neu anawsterau anadlu, gan gynnwys asthma a reolir yn wael 
 • clefyd yr arennau, yr afu/iau neu'r perfedd 
 • imiwnedd is oherwydd clefyd neu driniaeth (meddyginiaeth steroid, cemotherapi neu radiotherapi) 
 • trawsblaniad organ 
 • niwroanabledd neu gyflwr niwrogyhyrol 
 • anabledd dysgu difrifol neu ddwys 
 • Syndrom Down 
 • problem gyda’ch dueg, e.e. afiechyd y crymangelloedd, neu mae eich dueg wedi cael ei thynnu 
 • epilepsi 
 • problemau genetig difrifol 

(I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Llyfr Gwyrdd Grwpiau risg clinigol plant 12-15 oed  T18, tabl 4. Mae'r GIG ar hyn o bryd yn gweithio i nodi'r plant hyn er mwyn cynnig y brechlyn iddynt)  

Gellir dod o hyd i'r Llythyr gan Brif Swyddogion Meddygol y DU at Weinidogion Iechyd y DU ar frechu COVID-19 i blant 12 i 15 oed yn y ddolen hon:  

https://www.gov.uk/government/publications/universal-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-15-years-against-covid-19

Gellir dod o hyd i gyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn y dolenni hyn:   

Datganiad y JCVI ar frechu COVID-19 i blant a phobl ifanc 12 i 17 oed: 19 Gorffennaf 2021 - GOV.UK (www.gov.uk) 

 

Rwy'n imiwnoataliedig – a oes angen trydydd dos arnaf?

Efallai na fydd pobl a oedd yn ddifrifol imiwnoataliedig (system imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr meddygol neu driniaeth feddygol) pan gawsant y dos cyntaf neu'r ail ddos o frechlyn COVID-19 wedi dangos ymateb imiwnedd da i'r brechlyn. 

Mae'r JCVI wedi argymell y bydd angen i'r unigolion hyn 12 oed a throsodd gael trydydd dos sylfaenol o'r brechlyn COVID-19. Mae'r rhain yn cynnwys y rhai sydd wedi cael neu sydd â:

 • chanserau'r gwaed (fel lewcemia neu lymffoma)
 • imiwnedd is oherwydd triniaeth (fel meddyginiaeth steroid dos uchel, therapi biolegol, cemotherapi, radiotherapi)
 •  imiwnedd is oherwydd anhwylderau'r system imiwnedd a etifeddwyd
 •  trawsblaniad organ neu drawsblaniad mêr esgyrn
 • clefyd sy'n effeithio ar y system imiwnedd (fel HIV a reolir yn wael)
 • clefyd neu driniaethau eraill (ar sail cyngor gan arbenigwr)

Nid yw'r trydydd dos hwn yn bigiad atgyfnerthu – mae’n ddos ychwanegol o frechlyn sy'n ceisio cynyddu lefelau amddiffyniad i'r unigolion hyn. Dylai'r arbenigwr sy'n ymwneud ag unigolyn gynghori ynghylch a oes angen trydydd dos sylfaenol ar y claf a bydd hefyd yn rhoi cyngor ynghylch pryd y dylid rhoi'r dos hwn.

Gellir dod o hyd i gyngor y JCVI am hyn yma:

Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu trydydd dos sylfaenol - GOV.UK (www.gov.uk)
 

Rhaglen atgyfnerthu yn yr hydref 

Mae'r JCVI wedi argymell rhaglen pigiad atgyfnerthu COVID-19 a fydd yn dechrau yn hydref 2021. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y cyngor hwnnw. Bydd pobl a gafodd eu brechu yng Ngham 1 rhaglen frechu COVID-19 (grwpiau blaenoriaeth 1-9) yn cael cynnig dos atgyfnerthu o'r brechlyn. Y grwpiau blaenoriaeth ar gyfer ymgyrch pigiad atgyfnerthu'r hydref yw: 

• Y rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal preswyl i oedolion hŷn 

• Pob oedolyn 50 oed a throsodd 

• Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen 

• Pobl 16-49 oed sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n golygu eu bod yn wynebu risg uwch o COVID-19, a gofalwyr sy'n oedolion 

• Oedolion (16 oed a throsodd) sy'n byw gydag unigolion â system imiwnedd gwannach na’r cyffredin 

Darllenwch gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn llawn yma. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn maes o law.