Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwystra ar gyfer y brechlyn

Mae Cymru yn dilyn cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar gymhwystra sy'n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch pwy sy'n wynebu'r risg fwyaf o salwch difrifol a marwolaeth o COVID-19.  

Oedolion 

Mae pob oedolyn 18 oed a throsodd bellach wedi cael cynnig dau ddos o'r brechlyn yng Nghymru.  

Gall unrhyw un nad yw wedi cael ei frechiad hyd yma gysylltu â'r bwrdd iechyd i gael apwyntiad. Byddant hefyd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am ganolfannau cerdded i mewn os ydynt ar gael yn eich ardal. 
 

Cliciwch ar ddolen y bwrdd iechyd priodol yma.

Ni ddylech fynd i apwyntiad brechu os oes gennych symptomau COVID-19 neu os ydych yn: 

 •  hunanynysu
 •  aros am ganlyniad prawf COVID-19 neu 
 •  o fewn 4 wythnos i gael prawf COVID-19 positif neu symptomau

Plant a phobl ifanc 

Dylai plant a phobl ifanc 12 i 17 oed nad ydynt yn wynebu risg uwch o salwch difrifol o haint COVID gael cynnig eu dos cyntaf a'u hail ddos o frechlyn Pfizer 12 wythnos ar wahân.  Gellir lleihau'r bwlch i wyth wythnos mewn pobl ifanc iach o dan 18 oed os bydd y Prif Swyddog Meddygol yn gwneud hyn yn ofynnol i leihau'r trosglwyddo neu orfod mynd i'r ysbyty. 

 Mae plant a phobl ifanc 5-17 oed sydd â rhai cyflyrau iechyd yn wynebu risg uwch o gymhlethdodau o COVID-19 ac argymhellir eu bod yn cael 2 ddos o frechlyn COVID-19 a hynny 8 wythnos ar wahân.  Mae'r rhain yn cynnwys: 

 • canserau (fel lewcemia neu lymffoma) 
 •  diabetes 
 • problemau difrifol gyda'r galon 
 •  cwyn gyda’r frest neu anawsterau anadlu, gan gynnwys asthma a reolir yn wael
 •   clefyd yr arennau, yr afu/iau neu'r perfedd 
 • imiwnedd is oherwydd afiechyd neu driniaeth (meddyginiaeth steroid, cemotherapi neu radiotherapi) 
 • trawsblaniad organ 
 •  niwroanabledd neu gyflwr niwrogyhyrol 
 • anabledd dysgu difrifol neu ddwys 
 • Syndrom Down 
 • problem gyda’ch dueg, e.e. afiechyd y crymangelloedd, neu mae eich dueg wedi cael ei thynnu 
 • epilepsi 
 • problemau genetig difrifol 

(I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Llyfr Gwyrdd.)

Caiff rhagor o wybodaeth am frechu COVID-19 i'r rhai 5 i 11 oed nad ydynt yn wynebu risg uwch o salwch difrifol o COVID, ei gyhoeddi maes o law gan y JCVI, ar ôl ystyried data pellach.

Sut ydw i'n cael y brechlyn os ydw i'n Blentyn neu Berson Ifanc sy'n gymwys?

Nid oes angen ffonio eich meddyg teulu i ofyn am apwyntiad. Bydd eich bwrdd iechyd yn cysylltu â chi ynghylch pryd a ble y gallwch gael eich brechu. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn byw yng Nghymru, ond mae'n debyg y bydd mewn canolfan frechu, lleoliad ysgol, neu ganolfan frechu galw i mewn. 


Ni ddylech fynd i apwyntiad brechu os ydych yn: 

 •  hunanynysu
 • aros am ganlyniad prawf COVID-19 neu os oes gennych symptomau

Os nad ydych mewn grŵp sy'n wynebu risg uwch o salwch difrifol o COVID-19 mae angen i chi aros 12 wythnos yn dilyn haint COVID cyn cael eich brechlyn. Gellir lleihau'r bwlch i wyth wythnos mewn pobl ifanc iach o dan 18 oed os bydd y Prif Swyddog Meddygol yn gwneud hyn yn ofynnol i leihau'r trosglwyddo neu orfod mynd i'r ysbyty.

Mae angen i chi aros am 4 wythnos yn dilyn haint COVID cyn brechu os ydych mewn grŵp sy'n wynebu risg uwch o salwch difrifol o COVID-19.

Gellir dod o hyd i'r Llythyr gan Brif Swyddogion Meddygol y DU at Weinidogion Iechyd y DU ar frechu COVID-19 i blant 12 i 15 oed yn y ddolen hon: 

https://www.gov.uk/government/publications/universal-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-15-years-against-covid-19

Gellir dod o hyd i gyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn y dolenni hyn:   

Datganiad y JCVI ar frechu COVID-19 i blant a phobl ifanc 12 i 17 oed: 19 Gorffennaf 2021 - GOV.UK (www.gov.uk) 

 
 

Unigolion sy’n ddifrifol imiwnoataliedig – trydydd dos sylfaenol

Efallai na fydd pobl a oedd yn ddifrifol imiwnoataliedig (system imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr meddygol neu driniaeth feddygol) pan gawsant y dos cyntaf neu'r ail ddos o frechlyn COVID-19 wedi dangos ymateb imiwnedd da i'r brechlyn. 


Mae'r JCVI wedi argymell y bydd angen i'r unigolion hyn 12 oed a throsodd gael trydydd dos sylfaenol o'r brechlyn COVID-19. Mae'r rhain yn cynnwys y rhai sydd wedi cael neu sydd â:


•    chanserau'r gwaed (fel lewcemia neu lymffoma)
•    imiwnedd is oherwydd triniaeth (fel meddyginiaeth steroid dos uchel, therapi biolegol, cemotherapi, radiotherapi)
•    imiwnedd is oherwydd anhwylderau'r system imiwnedd a etifeddwyd
•    trawsblaniad organ neu drawsblaniad mêr esgyrn
•    clefyd sy'n effeithio ar y system imiwnedd (fel HIV a reolir yn wael)
•    clefyd neu driniaethau eraill (ar sail cyngor gan arbenigwr)


Nid yw'r trydydd dos hwn yn bigiad atgyfnerthu – mae’n ddos ychwanegol o frechlyn sy'n ceisio cynyddu lefelau amddiffyniad i'r unigolion hyn. Mae unigolion imiwnoataliedig sy'n 12 oed a throsodd yn gymwys i gael pigiad heb fod yn gynt na 3 mis ar ôl eu trydydd prif ddos. 

Gellir dod o hyd i gyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu am hyn yma:

Cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu trydydd dos sylfaenol - GOV.UK (www.gov.uk)

Datganiad y JCVI ar frechu COVID-19 i blant a phobl ifanc: 22 Rhagfyr 2021

Rhaglen atgyfnerthu yn yr hydref 

Mae'r JCVI wedi argymell rhaglen pigiad atgyfnerthu COVID-19 a fydd yn dechrau yn hydref 2021. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y cyngor hwnnw. Y grwpiau cymwys ar gyfer ymgyrch pigiad atgyfnerthu'r hydref yw:

·        pob oedolyn dros 18 oed. 

·        plant a phobl ifanc 16 i 17 oed

·        plant a phobl ifanc 12 i 15 oed sydd mewn grŵp risg glinigol neu sy'n gyswllt aelwyd rhywun imiwnoataliedig

·        plant a phobl ifanc 12 i 15 oed sy'n ddifrifol imiwnoataliedig ac sydd wedi cael trydydd prif ddos

 

Bydd apwyntiadau ar gyfer y rheiny yn cael eu trefnu gan eich bwrdd iechyd yn unol â'r cyngor diweddaraf gan y JCVI ac yn unol ag oedran a natur agored i niwed clinigol.   

Os ydych yn gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu COVID-19, bydd eich bwrdd iechyd yn cysylltu â chi ar gyfer apwyntiad. Arhoswch i rywun gysylltu â chi. Fe'ch cynghorir i dderbyn yr apwyntiad a gynigir a'i flaenoriaethu cyn gweithgarwch arall lle y bo'n bosibl. Mae canslo neu ohirio apwyntiad yn golygu y gallai rhywun arall orfod aros yn hirach i gael ei ddiogelu.

Mae gwybodaeth am sut i gysylltu â'ch bwrdd iechyd ar gael yn y ddolen isod:

Cael eich brechlyn COVID-19 | LLYW.CYMRU

Darllenwch gyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn llawn yma a rhagor o gyngor isod:

Datganiad ysgrifenedig: Brechu COVID-19 – JCVI rhagor o gyngor ar bigiadau atgyfnerthu (29 Tachwedd 2021) | LLYW.CYMRU

Cyngor diweddar gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu:

Diweddariad i gyngor y JCVI ar frechiad atgyfnerthu mewn oedolion, 15 Tachwedd 2021 - GOV.UK (www.gov.uk

Cyngor y JCVI ar ymateb brechlyn y DU i amrywiolyn Omicron - GOV.UK (www.gov.uk)

Datganiad y JCVI ar frechu COVID-19 i blant a phobl ifanc: 22 Rhagfyr 2021