Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwystra ar gyfer y brechlyn

Mae Cymru yn dilyn cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar gymhwysedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch pwy sy'n wynebu'r risg fwyaf o salwch difrifol a marwolaeth o COVID-19.  

Oedolion 

Mae pob oedolyn 18 oed a hŷn bellach wedi cael cynnig cwrs sylfaen (dau ddos fel rheol) o’r brechlyn ac un dos o frechlyn atgyfnerthu yng Nghymru.  

Cynigiwyd dos brechlyn atgyfnerthu tymhorol i’r rhai sydd â’r risg fwyaf o salwch difrifol yn dilyn haint COVID-19 yng Ngwanwyn 2022 hefyd.

Dylai unrhyw un sydd heb gael cwrs sylfaen ac o leiaf un brechlyn atgyfnerthu erbyn hyn gysylltu â'u bwrdd iechyd i gael apwyntiad.  

Cliciwch ar ddolen y bwrdd iechyd priodol yma.

Hydref 2022

Argymhellodd y JCVI raglen brechlyn atgyfnerthu COVID-19 ychwanegol i ddechrau ym mis Medi 2022. Y grwpiau cymwys ar gyfer ymgyrch brechlyn atgyfnerthu’r hydref yw:

 • Preswylwyr mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn a staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 • pob oedolyn dros 50 oed
 • oedolion 18 i 49 oed sydd â chyflyrau iechyd penodol
 • oedolion sy'n dod i gysylltiad yn eu cartref â phobl ah imiwnoddiffygiant
 • merched beichiog
 • gofalwyr

Os ydych chi'n gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu'r hydref byddwch yn cael cynnig hwn rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2022, o leiaf dri mis ar ôl eich dos olaf o’r brechlyn.

Nid oes angen i chi fod wedi cael brechlyn atgyfnerthu blaenorol i fod yn gymwys. Os nad ydych chi wedi cael eich brechlyn atgyfnerthu cyntaf cyn mis Medi 2022, dim ond brechlyn atgyfnerthu'r hydref fydd ei angen.

Ni ddylech fynd i apwyntiad brechu os oes gennych chi symptomau COVID-19 neu os ydych yn: 

 •  hunanynysu
 •  aros am ganlyniad prawf COVID-19 neu 
 •  o fewn 4 wythnos i gael prawf COVID-19 positif neu symptomau

Plant a phobl ifanc 

Mae pob plenty a person ifanc a drodd yn bump oed cyn 1 Medi 2022 wedi cael cynnig cwrs sylfaen o frechlyn (dau ddod fel rheol).

Mae pob plentyn dros 12 oed sydd â chyflyrau iechyd penodol a phob person ifanc 16 oed neu hŷn wedi cael cyngor i gael brechlyn atgyfnerthu yn ychwanegol at eu cwrs sylfaen.

Hydref 2022  

Argymhellodd y JCVI raglen brechlyn atgyfnerthu COVID-19 ychwanegol i ddechrau ym mis Medi 2022. Y grwpiau cymwys ar gyfer ymgyrch brechlyn atgyfnerthu’r hydref yw:

 • plant a phobl ifanc 5 i 17 oed sydd â chyflyrau iechyd penodol
 • plant a phobl ifanc 5 i 17 oed sy’n gysylltiadau yn y cartref i bobl ag imiwnoddiffygiant
 • merched beichiog
 • pobl ifanc dros 16 oed sy’n ofalwyr

Os ydych chi’n gymwys i dderbyn brechlyn atgyfnerthu’r hydref, byddwch yn cael ei gynnig rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2022, o leiaf dri mis ar ôl eich dos diwethaf o’r brechlyn.

Nid oes angen i chi fod wedi cael brechlyn atgyfnerthu blaenorol i fod yn gymwys. Os nad ydych chi wedi cael eich brechlyn atgyfnerthu cyntaf cyn mis Medi 2022, dim ond brechlyn atgyfnerthu'r hydref fydd ei angen.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Green Book COVID-19: the green book, chapter 14a - GOV.UK (www.gov.uk).

Brechly COVID-19 ac unigolion sydd ag imiwnoddiffygiant difrifol – trydydd prif ddos

Efallai na fydd pobl a oedd ag imiwnoddiffygiant difrifol (system imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr meddygol neu driniaeth feddygol) pan gawsant y dos cyntaf neu'r ail ddos o frechlyn COVID-19 wedi dangos ymateb imiwnedd da i'r brechlyn. 

Mae'r JCVI wedi argymell y bydd angen i'r unigolion hyn sy’n 5 oed a hŷn gael trydydd dos sylfaen o'r brechlyn COVID-19. Mae'r rhain yn cynnwys y rhai sydd wedi cael neu sydd â:

 • chanserau'r gwaed (fel lewcemia neu lymffoma)
 • imiwnedd is oherwydd triniaeth (fel meddyginiaeth steroid dos uchel, therapi biolegol, cemotherapi, radiotherapi)
 • imiwnedd is oherwydd anhwylderau'r system imiwnedd a etifeddwyd
 • trawsblaniad organ neu drawsblaniad mêr esgyrn
 • clefyd sy'n effeithio ar y system imiwnedd (fel HIV a reolir yn wael)
 • clefyd neu driniaethau eraill (ar sail cyngor gan arbenigwr)

Nid yw'r trydydd dos hwn yn frechlyn atgyfnerthu – mae’n ddos ychwanegol o frechlyn sy'n ceisio cynyddu lefelau amddiffyniad i'r unigolion hyn. Gall unigolion sydd ag imiwnoddiffygiant difrifol fod yn gymwys i gael dosau brechlyn atgyfnerthu dilynol yn unol â chyngor y JCVI.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Green Book COVID-19: the green book, chapter 14a - GOV.UK (www.gov.uk).