Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwysedd ar gyfer y brechlyn

Mae Cymru yn dilyn cyngor y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) o ran pwy sy’n gymwys i gael brechiadau COVID-19. Mae’r cyngor hwn yn seiliedig ar dystiolaeth ynghylch pwy sydd fwyaf mewn perygl o salwch difrifol a marwolaeth o COVID-19. 

Cynnwys

 

Mae'r bobl sydd fwyaf mewn perygl o fod yn ddifrifol wael oherwydd COVID-19 yn gymwys i gael brechiad COVID-19 y gwanwyn hwn. 

Gall cael eich brechu rhag COVID-19 helpu i leihau marwolaethau a salwch difrifol y mae posib eu hatal. Gwarchodwch eich hun a'ch gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Bydd y bobl sy'n wynebu'r risg fwyaf o salwch difrifol o haint COVID-19 yn cael cynnig brechiad rhwng mis Ebrill a mis Mehefin. Rydym yn argymell eich bod yn cael eich brechiad cyn gynted ag y caiff ei gynnig i chi. 

Bydd y cynnig yma o ddos y gwanwyn yn dod i ben ar 30 Mehefin 2024. 

 

Brechiad y gwanwyn

Mae'r JCVI wedi dweud y dylid cynnig brechiad y gwanwyn COVID-19 i: 

  • pobl 75 oed a hŷn 

  • preswylwyr mewn cartrefi gofal i bobl hŷn, a 

  • pawb chwe mis oed a hŷn sydd â system imiwnedd wan. 

 

Pam mae angen brechiad y gwanwyn ar rai pobl? 

  • Fel rhai brechiadau eraill, gall lefelau’r warchodaeth ddechrau lleihau dros amser. Bydd dos y gwanwyn yn helpu i'ch gwarchod chi am gyfnod hirach. 

  • Bydd hefyd yn helpu i leihau'r risg y bydd angen i chi fynd i'r ysbyty oherwydd haint COVID-19. 

 

Pryd bydd brechiad y gwanwyn yn cael ei roi? 

Os ydych chi’n gymwys i gael dos y gwanwyn bydd yn cael ei gynnig rhwng mis Ebrill a mis Mehefin, tua chwe mis (ac nid cyn tri mis) ar ôl eich dos diwethaf o'r brechiad. Os byddwch yn troi’n 75 oed rhwng mis Ebrill a mis Mehefin byddwch yn cael eich galw am eich brechiad yn ystod y rhaglen – nid oes angen i chi aros am eich pen-blwydd. 

 

Sut byddaf yn cael fy mrechiad? 

  • Bydd y GIG yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pryd a ble i gael y brechiad. Mae’n bwysig mynd i’r apwyntiad pan gewch wahoddiad. 

  • Os na allwch fynd i’r apwyntiad, rhowch wybod i'r tîm archebu fel eu bod yn gallu rhoi eich apwyntiad i rywun arall. Mae manylion cyswllt y tîm ar y llythyr apwyntiad. 

 

Oedolion

Yng Nghymru, cynigiwyd cwrs cynradd (dau ddos fel rheol) ac un dos atgyfnerthu o'r brechiad i bob oedolyn 18 oed a hŷn. Mae’r cynnig o gwrs cynradd dau ddos cychwynnol a dos atgyfnerthu i bawb wedi dod i ben bellach. 

A allaf ddal COVID-19 os ydw i wedi cael fy mrechu?  

Cael eich brechu yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal salwch difrifol o COVID-19. Nid oes unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol, felly mae'n dal yn bwysig gwybod arwyddion a symptomau COVID-19, hyd yn oed os ydych chi neu'ch plentyn wedi'ch brechu. I gael rhagor o wybodaeth am COVID-19 ewch i  

Coronavirus disease (COVID-19) (who.int) (safle allanol) 

Pobl nad ydynt wedi cael cwrs cynradd o COVID-19 eto 

Daeth y cynnig cwrs cynradd cyffredinol dau ddos i ben ar 30 Mehefin 2023. O’r dyddiad hwn, dim ond y rhai sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer brechiad COVID-19 sy’n parhau i fod yn gymwys ar gyfer cwrs cynradd. 

Mae'r cwrs cynradd bellach yn cynnwys un dos o frechiad COVID-19. Os oes gennych chi system imiwnedd wan, efallai y bydd angen i chi gael mwy nag un dos. Siaradwch â'ch meddyg teulu neu nyrs y feddygfa, a fydd yn gallu trafod nifer y dosau i'w cael gyda chi. 

 

Brechiad COVID-19 ar gyfer teithio 

Nid yw brechiadau Covid-19 yn cael eu cynnig at ddibenion teithio bellach. 

Mae cyngor am deithio tramor ar gael yn Foreign travel advice - GOV.UK (www.gov.uk) (safle allanol) 

Plant a phobl ifanc 

Bydd plant chwe mis oed a hŷn sydd â’r risg uchaf o salwch difrifol o COVID-19 yn cael cynnig y brechiad. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i:  

Green Book COVID-19: the green book, chapter 14a - GOV.UK (www.gov.uk)  (safle allanol)  

Rhaglen frechu Covid-19 (LLYW.CYMRU) (safle allanol) 

 

 

Brechiad COVID-19 ac imiwnoddiffygiant difrifol  

Mae’n bosibl na fydd pobl sydd ag imiwnoddiffygiant difrifol (sydd â system imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr iechyd neu driniaeth feddygol) neu sy’n ei ddatblygu yn ymateb yn dda o ran imiwnedd i frechiad COVID-19. 

Dylid ystyried dos ychwanegol o’r brechiad: 

  • Os nad ydych chi wedi cael unrhyw frechiad COVID-19 blaenorol neu wedi datblygu imiwnoddiffygiant difrifol yn ddiweddar, dylech gael eich ystyried ar gyfer eich dos cyntaf o'r brechiad, heb ystyried yr amser o'r flwyddyn. 

  • Os ydych chi wedi cael brechiad COVID-19 yn flaenorol ac wedi datblygu imiwnoddiffygiant difrifol, dylech gael eich ystyried ar gyfer dos ychwanegol o frechiad COVID-19, dri mis ar ôl eich dos diwethaf, heb ystyried yr amser o'r flwyddyn.

Nod y dos ychwanegol yw cynyddu eich lefelau o warchodaeth tan yr ymgyrch dymhorol nesaf. Mae'n bosibl y bydd pobl sydd ag imiwnoddiffygiant difrifol yn gymwys i gael brechiadau atgyfnerthu tymhorol pellach yn unol â chyngor y JCVI. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i:  

 

green book, chapter 14a - GOV.UK (www.gov.uk) (safle allanol)  

Rhaglen frechu Covid-19 (LLYW.CYMRU) (safle allanol) 

 

Byrddau iechyd lleol: