Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

03/04/24
Gwella Ansawdd a Diogelwch gyda GIG Cymru

O 1 Ebrill 2024, bydd Gwelliant Cymru yn ymuno’n ffurfiol â Gweithrediaeth GIG Cymru i ffurfio’r gyfarwyddiaeth Ansawdd, Diogelwch a Gwella.

21/03/24
Tîm Patholeg Gellol yn Gwella Cyflymder Prosesu Samplau Canser

Mae gwaith gwella sydd wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) wedi cynyddu cyflymder prosesu samplau brys lle mae amheuaeth o ganser yn ei labordy Patholeg Gellol.

14/03/24
Gadewch i ni ddathlu eich rhagoriaeth mewn gwelliant ac ansawdd yng Ngwobrau GIG Cymru 2024

Mae'r Gwobrau yn ôl ac yn cynnwys 12 categori newydd i arddangos gwaith gwella ar draws iechyd a gofal yng Nghymru.

20/02/24
Prosiect gwella Clinig Angelton i leihau cwympiadau cleifion mewnol: stori lwyddiant gydweithredol

Mae'r tîm yng Nghlinig Angelton Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi bod yn defnyddio technegau gwella i leihau cwympiadau cleifion mewnol fel rhan o'r Gydweithredfa Gofal Diogel.

06/02/24
Mae Cyfnewidfa Q yn ôl ar gyfer 2024 ac mae ganddi gyfle ariannu anhygoel

Mae rownd nesaf Cyfnewidfa Q, y rhaglen ariannu gyfranogol â grantiau o hyd at £40,000 bellach ar agor ar gyfer derbyn cyflwyniadau.

02/02/24
Prosiect Llwybrau Lle Mae Amheuaeth o Ganser yn ehangu i ganolbwyntio ar batholeg gellog

Mae prosiect sy'n ceisio lleihau'r amser mae’n ei gymryd i wneud diagnosis o ganserau yng Nghymru wedi cael ei ehangu ymhellach i ganolbwyntio ar batholeg gellog. 

27/11/23
Gwasanaeth Call 4 Concern yn lledaenu i BIP Caerdydd a'r Fro

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  (BIP) wedi cyflwyno Call 4 Concern i'w ysbytai, ar ôl i BIP Betsi Cadwaladr ddod â'r gwasanaeth i Gymru yn llwyddiannus.

27/11/23
Prosiect yn ehangu i gwtogi llwybr canser

Mae ail grŵp o dimau canser amlddisgyblaethol (MDTs) wedi ymuno â phrosiect i leihau'r amser a gymerir i wneud diagnosis o ganser.

14/11/23
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2023!

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru, eleni i ddathlu gwaith gwella sydd wedi trawsnewid profiad a chanlyniadau i bobl yng Nghymru.

26/10/23
Newidiadau i Dîm Gweithredol Gwelliant Cymru
16/10/23
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gwella llwybrau cleifion allanol fel rhan o'r Gydweithredfa Gofal Diogel

Mae’r tîm Llunio Newid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP) yn cyflwyno dull newydd tuag at apwyntiadau dilynol i wella profiad cleifion a chynorthwyo gyda’r pwysau ar dimau clinigol.

23/10/23
Gwella'r llwybr lle'r amheuir canser ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae gwaith gwella i fyrhau’r llwybr diagnostig a thriniaeth ar gyfer canserau’r colon a’r rhefr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIP) yn dangos arwyddion cynnar cadarnhaol.

05/10/23
Gall gwella'r iaith gofal iechyd a ddefnyddir ar gyfer pobl â dementia ddarparu gwell gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Mae ymchwil gan Brifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi canfod y gall gwella’r iaith a ddefnyddir mewn nodiadau achos ysgrifenedig arwain at well gofal i bobl sy’n byw gyda dementia.

15/09/23
Datganiad ar seremoni Gwobrau GIG Cymru 2023

Yn dilyn y datganiad gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am statws uwchgyfeirio holl Fyrddau Iechyd GIG Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd gyda Gwelliant Cymru i symud seremoni Gwobrau GIG Cymru eleni o fod yn ddigwyddiad wyneb yn wyneb i fod yn ddigwyddiad rhithwir ar-lein.

20/07/23
Cyhoeddi'r Cystadleuwyr yn Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru 2023
19/07/23
Gwasanaeth newydd yn galluogi cleifion i ffonio gwasanaeth 'Call 4 Concern'

Mae agwedd newydd tuag at ddiogelwch cleifion yn Ysbyty Gwynedd yn sicrhau bod lleisiau cleifion a’u teuluoedd yn cael eu clywed os ydyn nhw’n codi pryderon am eu hiechyd sy’n dirywio.

19/07/23
Bydd canfyddiadau ymchwil yn gwneud y gorau o gymorth iechyd meddwl rhithwir i fenywod amenedigol

Disgwylir i’r cymorth rhithwir a gynigir i bobl sy’n profi cyflyrau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth wella yn dilyn ymchwil gan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol Amenedigol (PCMHS) ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP).

11/07/23
Mae adroddiad cam darganfod y Rhaglen Cefnogi Diogelwch mewn Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol yn gosod y sylfeini ar gyfer newid sylfaenol

Mae’r gymuned famolaeth a newyddenedigol yng Nghymru wedi amlinellu’r llwybr i wella ansawdd y gofal i famau a babanod drwy gydol taith bywyd newydd.

22/06/23
Syniad prosiect a ddatblygwyd yng Nghymru yn ennill cyllid gan Gyfnewidfa Q
26/05/23
Dysgu gan eraill a gwneud cysylltiadau newydd yn y Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd