Neidio i'r prif gynnwy

Uned Penderfynyddion Iechyd Ehangach

Ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy’n effeithio ar ein hiechyd a’n llesiant yw penderfynyddion ehangach iechyd. Mae’r ffactorau hyn yn ysgogi gwahaniaethau, neu anghydraddoldebau, mewn iechyd a llesiant rhwng grwpiau o bobl. Maent yn cynnwys:

  • arian ac adnoddau
  • lefel ein haddysg a’n sgiliau
  • argaeledd gwaith teg
  • ansawdd a diogelwch ein tai
  • ein hamgylchedd

Dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd yw un o saith blaenoriaeth strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein strategaeth hirdymor yn datgan, erbyn 2030, ein bod eisiau i bobl Cymru gael cyfle mwy cyfartal i fyw bywyd boddhaus, yn rhydd rhag salwch y gellir ei atal.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn rhoi fframwaith cyffredin ar gyfer mynd i’r afael â phenderfynyddion ehangach iechyd. Mae gan Gymru gyfle unigryw i wella iechyd trwy weithredu ar y penderfynyddion hyn fel cenedl ddylanwadol Menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd.

Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd

Mae sawl tîm ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ceisio dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd, yn lleol ac yn genedlaethol. Er mwyn cynyddu ein heffaith a’n ffocws, sefydlwyd Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd yn 2019 fel rhan o’r Gyfarwyddiaeth Iechyd a Llesiant. Mae’n dîm bach o ymarferwyr, cydlynwyr a staff gweinyddol, sy’n cael eu harwain gan Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd. Rhennir y tîm ar draws dau safle, 2 Capital Quarter yng Nghaerdydd a Pharc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r uned yn gartref i Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, rhwydwaith gyda mwy na 1,500 o aelodau ar draws Cymru. Mae’r rhwydwaith yn dod â pholisi, ymchwil ac ymarfer iechyd y cyhoedd ynghyd trwy ddigwyddiadau, e-fwletinau a sianeli digidol. Mae’n adnodd ar gyfer pawb sydd yn gweithio ym maes iechyd y cyhoedd, ac rydym yn argymell bod staff Iechyd Cyhoeddus Cymru ac asiantaethau partner yn dod yn aelodau. Mae’n hawdd ymuno â’r rhwydwaith trwy ymweld â gwefan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Gallwch gysylltu â’r rhwydwaith yn publichealth.network@wales.nhs.uk

 

Am fwy o wybodaeth am Benderfynyddion Ehangach Iechyd neu’r Uned, cysylltwch â ni ar e-bost yn PHW.Determinants@wales.nhs.uk