Neidio i'r prif gynnwy

Cwynion

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut i fynegi pryder gyda ni. Gall hyn cynnwys sefyllfaoedd lle nad ydych chi'n hapus gyda'r gwasanaeth a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu os oes gennych unrhyw bryderon y credwch y dylem wybod amdanynt. Rydym yn croesawu eich holl safbwyntiau ac rydym am ddysgu o’ch profiadau, yn dda neu’n ddrwg.

COVID-19

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol am goronafeirws, ewch i'n gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ddilyn y ddolen canlynol:

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymateb Llywodraeth y DU i goronafeirws, ewch i:

Am ymatebion y Llywodraeth I cwestiynau cyffredin amdan Covid-19, ewch i:

Neges gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Noder ein bod ar hyn o bryd yn derbyn nifer uchel o ymholiadau mewn perthynas â Covid-19. Byddwn yn ceisio cysylltu â chi cyn gynted â phosibl a gofynnwn I chi ystyried defnyddio eich defnydd o ei’n bwlch post cwynion yn ystod yr amser hwn.

Bydd yna rhai ymholiadau sydd ddim yn cwympo o dan ein cylch gwaith a dan ni yn annog chi I ailgyfeirio y pryderon/ ymholiadau mewn perthynas â Meddyg/Ysbyty/Fferyllfeydd/Gosodiadau
Gofal sylfaenol i’r Bwrdd Iechyd perthnasol. Mae’r wefan yma yn amlinellu y strwythur y byrddau iechyd yn Cymru efo dolenni i’r gwefannau nhw:


Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth. 

Cysylltiadau a gwybodaeth ddefnyddiol

Gweithio i Wella

Gwybodaeth i blant a pobl ifanc

Am cefnogaeth ac eiriolaeth, cysylltwch â:

Beth yw pryder?

Pryder yw pan fyddwch yn teimlo’n anfodlon am unrhyw wasanaeth a ddarparwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Drwy ddweud wrthym am eich pryder, gallwn ymddiheuro i chi, ymchwilio a cheisio unioni pethau. Byddwn hefyd yn dysgu gwersi ac yn gwella gwasanaethau lle bo’r angen.

Mae rhai pethau na allwn ddelio â nhw dan y trefniadau hyn fel:

 • Gofal iechyd preifat
 • Cwyn yr ymchwiliwyd iddi dan y trefniadau a oedd ar waith cyn 1 Ebrill 2011

Gyda phwy y dylwn siarad am fy mhryder?

Os teimlwch eich bod yn gallu gwneud hynny, y lle gorau i ddechrau yw siarad â’r staff a oedd yn rhoi gofal a thriniaeth i chi.

Gallant geisio datrys y mater ar unwaith. Os na fydd hyn yn helpu neu os na fyddwch am siarad â’r staff a roddodd y gwasanaeth i chi, yna gallwch gysylltu ag aelod o’r tîm pryderon

Os oes angen help arnoch i ddweud wrthym am eich pryder, rhowch wybod i ni, neu cysylltwch â’ch Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) lleol. Mae eich CIC hefyd yn darparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol am ddim, sy’n gallu helpu cleifion neu’r bobl sy’n gweithredu ar eu rhan i godi pryder.

Bydd CIC yn cynnig cyngor a chymorth, yn cynnwys eich rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau eiriolaeth arbenigol os bydd eu hangen arnoch. Gallwch ddod o hyd i’ch tîm CIC lleol drwy gysylltu â Bwrdd CICau – mae’r manylion ar waelod y dudalen hon.

Gallwch gysylltu â’r tîm pryderon drwy:

Ffonio (029) 2010 4311
E-bostio Cwynion.iechydcyhoedduscymru@wales.nhs.uk
Post

Rhiannon Beaumont-Wood
Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhif 2 Capital Quarter

Tyndall Street

Caerdydd

CF10 4BZ

Sylwer, os gwelwch yn dda: 
Mai dim ond yn ystod oriau gwaith ar ddydd Llun i ddydd Gwener y mae’r tîm cwynion yn gweithio. Os yw eich pryder yn un brys, cysylltwch â ICC ar 02920 227 744.
 
Os oes gennych chi bryder brys yn ymwneud â Covid-19, ffoniwch 02920 227 744 a gwasgwch 1 a fydd yn eich cysylltu â’r Tîm Diogelu Iechyd Cenedlaethol.
 

Cwynion sy’n gysylltiedig â chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithredu Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.  Os byddwch yn yr amgylchiadau anffodus lle y byddwch yn dymuno gwneud cwyn ynghylch cydymffurfiaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru â Safonau’r Gymraeg.

 

Pwy all godi pryder?

Os yw hyn yn rhywbeth sydd wedi digwydd i chi, gallwch godi’r pryder eich hun. Os yw’n well gennych, gall gofalwr, ffrind, perthynas neu eich CIC lleol eich cynrychioli, ond gofynnir i chi gytuno i hynny.

Pa mor fuan y dylwn sôn wrth rywun am fy mhryder?

Mae’n well siarad â rhywun am eich pryder cyn gynted â phosibl ar ôl i’r broblem godi ond gallwch gymryd hyd at 12 mis i roi gwybod i ni. Os bydd mwy o amser na hynny wedi mynd heibio a bod rhesymau da dros yr oedi, dywedwch wrthym beth bynnag oherwydd mae’n bosibl y byddwn yn parhau i allu ymdrin â’ch pryder.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn:

 • yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi derbyn eich pryder o fewn dau ddiwrnod gwaith (heb gynnwys penwythnosau a gwyliau’r banc);

 • ar yr un pryd, yn gofyn i chi a oes gennych unrhyw anghenion penodol y dylem fod yn ymwybodol ohonynt wrth ymdrin â’ch pryder;
 • yn gofyn i chi hefyd i ba raddau rydych am gymryd rhan yn y broses a chael eich caniatâd i gael mynediad i’ch cofnodion iechyd, os oes angen;
 • yn ymchwilio i’ch pryder;
 • fel rhan o’r ymchwiliad, yn penderfynu drwy drafod gyda chi p’un a oes angen i ni gael cyngor arbenigol (fel barn glinigol) neu gymorth arbenigol arall i ddatrys eich pryder;
 • yn rhoi gwybod i chi beth rydym wedi ei ganfod a beth rydym yn bwriadu ei wneud;
 • yn y rhan fwyaf o achosion, yn rhoi ateb terfynol i chi o fewn 30 niwrnod o’r dyddiad y bu i ni dderbyn eich pryder (heb gynnwys penwythnosau a gwyliau’r banc). Os na allwn roi ateb i chi o fewn yr amser hwnnw, byddwn yn rhoi’r rhesymau pam ac yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch ddisgwyl ateb.

Efallai y bydd angen ymchwilio ymhellach i rai achosion dan y trefniadau Gwneud Iawn am Gamweddau. Mae Gwneud Iawn am Gamweddau yn ystod o gamau y gellir eu cymryd i ddatrys pryder os y sefydliad sydd ar fai am achosi’r niwed. Gall gynnwys ymddiheuriad ysgrifenedig ac esboniad o’r hyn a ddigwyddodd, cynnig triniaeth/adsefydlu i helpu i liniaru’r broblem a/neu iawndal ariannol. Os bydd trefniadau Gwneud Iawn am Gamweddau yn berthnasol i’ch cwyn, byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi ynglŷn â beth mae hyn yn ei olygu.

Pwy sy’n gyfrifol am ymdrin â phryderon?

Y tîm yn Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n gyfrifol am ymdrin â phryderon yw:

 • Yr aelod annibynnol yw Simon Smail, Is-gadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Y Cyfarwyddwr Gweithredol (Swyddog Cyfrifol) yw Rhiannon Beaumont-Wood, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol
 • Yr Uwch Swyddog Ymchwilio yw Gay Reynolds, Rheolwr Corfforaethol a Cyffredinol

Beth ddylech chi ei wneud os byddwch yn dal i fod yn anfodlon

Os byddwn wedi edrych ar eich cwyn ond eich bod yn dal i fod yn anfodlon ar ein hymateb, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru