Awgrymiadau bwyta'n iach i blant bach

Sut y gallwch helpu eich plentyn i fwyta amrywiaeth o fwydydd maethlon, yn enwedig ffrwythau a llysiau? Rydym yn gwybod bod rhieni am wneud y gorau y gallan nhw. Gall bwydydd maethlon ddarparu'r maethynnau sydd eu hangen ar blant i dyfu'n iach a chadw pwysau iach.  Osgowch roi bwydydd a byrbrydau i blant sy'n cynnwys llawer o fraster a siwgr fel sglodion, bisgedi, teisennau, creision a losin. A chadwch lygad am siwgr a halen mewn rhai o fwydydd, byrbrydau a diodydd babi sydd wedi'u gweithgynhyrchu. Mae llawer o rieni'n sylwi bod defnyddio bwyd cartref yn haws gan fod yn well ganddynt wybod beth yn union sydd ynddo. Peidiwch ag anghofio yr argymhellir bod plant dim ond yn yfed llaeth neu ddŵr yn ystod eu blynyddoedd cyntaf.  I gael rhagor o wybodaeth a syniadau cliciwch yma.

Os ydych ar incwm isel, efallai y bydd eich plentyn bach yn gymwys ar gyfer Cychwyn Iach sy'n darparu talebau y gellir eu cyfnewid am ffrwythau a llysiau ffres ac wedi'u rhewi, fformiwla babanod a llaeth plaen a diferion fitamin am ddim (mae hyn hefyd yn berthnasol i fenywod beichiog ar incwm isel neu o dan 18 oed). Gallwch gadarnhau a ydych yn gymwys i gael y talebau hyn drwy fynd i Dechrau iach neu drwy siarad â'ch bydwraig neu'ch ymwelydd iechyd.  Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael talebau banc bwyd, unwaith eto siaradwch â'ch bydwraig neu'ch ymwelydd iechyd am hyn neu ewch i The trussell trust.