Neidio i'r prif gynnwy

Publications

Dylanwadu ar benderfynyddion ehangach i iechyd

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a bod yn Agored i Niwed o ran Tai - Adroddiad a Gwerthusiad o Hyfforddiant wedi’i lywio gan ACE ar gyfer Tai

Gwella llesiant meddyliol a chydnerthedd

Digwyddiadau Diweithdra Torfol (DDTau) – Atal ac Ymateb o Safbwynt Iechyd Cyhoeddus ac inffograffeg

Ffynonellau gwydnwch a’u cysylltiadau lliniarol gyda’r niwed sy’n cael ei achosi gan brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac inffograffeg mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor

Hyrwyddo ymddygiad iach

Lle bo mwg oes tân? Canfyddiadau plant ysgol gynradd yng Nghymru am sigaréts electronig ac inffograffeg mewn cydweithrediad â Phrifysgol John Moores, Lerpwl

A yw emosiynau'n ymwneud ag yfed alcohol yn wahanol yn dibynnu ar y math o alcohol? Arolwg traws-sector rhyngwladol o emosiynau sy'n gysylltiedig ag yfed alcohol a'r dylanwad ar y dewis o ddiod mewn lleoliadau gwahanol (Saesneg yn unig) mewn cydweithrediad â King’s College, Llundain

Sicrhau dyfodol iach ar gyfer y genhedlaeth nesaf

Ymateb i Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a Thystiolaeth Ategol mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor

Diogelu’r boblogaeth rhag heintiau a bygythiadau amgylcheddol i iechyd

Gwneud Gwahaniaeth: Lleihau risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â llygredd aer o draffig ffyrdd yng Nghymru ac inffograffeg

Meithrin a defnyddio gwybodaeth a sgiliau i wella iechyd a llesiant ledled Cymru

Iechyd y Boblogaeth mewn Oes Ddigidol – Y defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi a monitro iechyd yng Nghymru ac inffograffeg mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor

Uchafbwyntiau ymchwil ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru

Uchafbwyntiau Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017/18

Uchafbwyntiau Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru 2016/17

17/06/22
Ymateb i ACEs mewn Chwaraeon
01/09/21
Cau'r bwlch ymgysylltu ag addysg i ofalwyr ifanc

Mae’r papur ymchwil hwn yn adrodd ar effaith niweidiol cyfrifoldebau gofalu ar addysg pobl ifanc a’r berthynas rhwng hynny ag amddifadedd.

29/07/21
COVID-19 yng Nghymru: Yr effaith ar lefelau o ddefnydd o ofal iechyd ac iechyd meddwl yr eithriadol o agored i niwed yn glinigol
24/06/19
Cyhoeddiadau
12/11/20
Meithrin gwytnwch yn y sector pysgota yng Nghymru
12/11/20
Meithrin gwytnwch yn y sector pysgota yng Nghymru - Cymraeg
06/02/20
Iechyd Cyhoeddus Cymru Uchafbwyntiau Ymchwil a Gwerthuso 2018-19


29/01/20
Ffeithlun patrymau wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yng Nghymru
29/01/20
Adroddiad Patrymau wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yng Nghymru
29/01/20
Ffeithlun defnydd o dechnoleg ddigidol
29/01/20
Adroddiad y defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi a monitro iechyd yng Nghymru
22/01/20
Gwybodaeth am Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACEs) ac ymwybyddiaeth ohonynt ymysg gweithlu gwasanaethau cyhoeddus Cymru
17/12/19
Adroddiad Lleisiau'r rhai sydd a phrofiad personol o ddigartrefedd a niwed yng nghymru
17/12/19
Cefnogi cymunedau ffermio yn ystod cyfnodau o ansicrwydd
17/12/19
Cydnerthedd: Deall y rhyng-ddibyniaeth rhwng unigolion a chymuned
20/11/19
Lleisiau'r rhai sydd â phrofiadau personol o ddigartrefedd a niwed yng Nghymru: Llywio gwaith atal ac ymateb - Inffograffeg
24/09/19
Cefnogi cymunedau ffermio yn ystod cyfnodau o ansicrwydd

Fframwaith gweithredu i gefnogi iechyd meddwl a lles ffermwyr a’u teuluoedd

26/06/19
Iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol

Y defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi a monitro iechyd yng Nghymru

26/06/19
Ymateb i Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod

Adolygiad o dystiolaeth o ymyriadau i atal niwed ar draws y cwrs bywyd a mynd i’r afael ag ef

22/07/21
Ffactorau sy'n Dod i'r Amlwg Fel Sbardunau i Fregusrwydd o ran Annhegwch Iechyd yng Nghyd-destun COVID-19

Safbwyntiau ac ymateb gan y Sector Gwirfoddol a Chymunedol yng Nghymru