Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Meddwl a Llesiant

Nid yw amddiffyn iechyd meddwl eich gweithiwr erioed wedi bod yn bwysicach. Mae gan bawb adegau yn eu bywydau sy'n annifyr ac yn llawn straen ac sy’n profi ein gallu i ymdopi. Mae ein hiechyd meddwl yn gyfnewidiol ac yn gallu newid ac amrywio yn dibynnu ar yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas.

Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar bob rhan o fywyd bob dydd, ac mae wedi cael effeithiau hirhoedlog ar y ffordd rydyn ni'n byw, gweithio a chymdeithasu.

Mae cyflyrau iechyd meddwl ar gynnydd ac mae rhai grwpiau yn ein cymdeithas yn profi iechyd meddwl gwaeth nag eraill. Mae'r gost ariannol i gyflogwyr yn sylweddol. Yn 2020, cyn y pandemig, amcangyfrifodd Deloitte bod costau ariannol iechyd meddwl gwael yn y gweithle i gyflogwyr y DU rhwng £43-£45 biliwn y flwyddyn.

Pe baech yn gallu rhannu’r gost gyfartalog rhwng pob gweithiwr Cymreig, nid y rhai sy'n sâl yn unig, mae Deloitte yn amcangyfrif y byddai’r gost hon yn £1,557 fesul gweithiwr. Os ydych chi'n ystyried mudiad bach yng Nghymru sy’n cyflogi 50 o bobl, gallai hyn fod gyfystyr â chostau o bron i £78,000 y flwyddyn oherwydd iechyd meddwl gwael ymhlith gweithwyr.

Mae tystiolaeth yn dangos bod ymyriadau yn y gweithle i gefnogi iechyd meddwl a llesiant yn meddu ar y potensial o ran buddion sylweddol i gyflogwyr, gweithwyr a'r economi ehangach. Yn ogystal â'r buddion y bydd gweithwyr yn eu profi, mae buddsoddi mewn iechyd meddwl a llesiant yn y gweithle yn darparu ystod o buddion i'r sefydliad y gellir ei gyfrifo fel elw cyfartalog ar fuddsoddiad. Felly, am bob £1 a wariwyd ar  gefnogi iechyd meddwl gweithwyr, bydd cyflogwyr yn cael £5 ar gyfartaledd yn ôl mewn llai o absenoldeb a throsiant staff.

Rydym yn gwybod mai problemau iechyd meddwl yw un o'r prif resymau dros absenoldeb salwch, a bod mwy a mwy o gyflogwyr yn poeni am iechyd meddwl a llesiant gweithwyr a hoffen nhw wneud mwy amdano.

Y newyddion da yw bod yna lawer o bethau y gall cyflogwyr eu gwneud i ofalu am iechyd meddwl eu gweithwyr. Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi rhagor o wybodaeth, adnoddau ac arweiniad i gyflogwyr er mwyn helpu i gynnal iechyd meddwl cadarnhaol yn y gweithle a chyfeirio at wasanaethau a all gynnig cymorth i weithwyr os oes angen.

Ffyrdd Syml o weithredu

Mae'r camau canlynol yn seiliedig ar ymchwil am yr hyn sy'n gweithio yn y gweithle: