Neidio i'r prif gynnwy

Atal a Rheoli Heintiau

Mae atal a rheoli heintiau yn agwedd hanfodol ar iechyd yn y gweithle. Mae pandemig diweddar y Coronafeirws wedi amlygu’r effaith y gall achosion o heintiau ei chael ar iechyd gweithwyr, y gymdeithas gyfan, ac ar allu sefydliadau i weithredu.

Er bod clefydau sy'n achosi brigiadau o achosion fel SARS (syndrom anadlol acíwt difrifol) a'r ffliw yn parhau i fod yn bryderon mawr ledled y byd, mân afiechydon nad ydynt yn angheuol fel peswch ac annwyd, a dolur rhydd neu chwydu a all ledaenu'n gyflym trwy amgylchedd y gweithle.  Mae mân anhwylderau’n gyson yn un o brif achosion absenoldeb o’r gwaith oherwydd salwch, ac mae hyn yn cael effaith andwyol ar eich gweithlu, eich cwsmeriaid, a’ch busnes.

Er bod yr ymateb deddfwriaethol brys i COVID-19 bellach wedi dod i ben, mae’n bwysig i gyflogwyr gydymffurfio â dyletswyddau iechyd a diogelwch, a chydraddoldeb er mwyn rheoli lledaeniad heintiau a diogelu iechyd eu gweithluoedd a’r cyhoedd.

Drwy roi mesurau rheoli iechyd y cyhoedd ar waith yn y gweithle, bydd busnesau a chyflogwyr yn helpu i gadw lledaeniad heintiau yn isel, gwella hyder cwsmeriaid, amddiffyn iechyd gweithwyr, a lleihau’r posibilrwydd o darfu ar y gweithlu oherwydd absenoldeb salwch a/neu gynhyrchiant is.

Mae'r dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Bydd rhagor o wybodaeth, gan gynnwys arweiniad ac adnoddau ymarferol a chyfeirio at wasanaethau yn dod yn fuan.