Dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd

Port Talbot

Byddwn yn cydweithio ag eraill i ddeall a gwella'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd pawb.

Y penderfynyddion iechyd ehangach yw'r ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n dylanwadu ar iechyd, llesiant ac anghydraddoldebau. Drwy ddylanwadu ar ddyluniad a gweithrediad polisïau a strategaethau lleol a chenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r penderfynyddion hyn byddwn yn gwella llesiant pobl ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Penderfynyddion allweddol iechyd a llesiant yw ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cymunedau, ansawdd a diogelwch ein tai, ein lefel o addysg a sgiliau, argaeledd gwaith da, arian ac adnoddau a hefyd ein hamgylchedd.

Erbyn 2030, rydym am i bobl Cymru gael siawns fwy cyfartal o fyw bywyd boddhaus, yn rhydd o afiechyd y gellir ei atal.

Mae hyn y golygu:

 • cynorthwyo plant i ddysgu a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn
 • cefnogi’r gwaith o ddatblygu polisi sy’n lleihau anghydraddoldeb incwm
 • cynorthwyo cyflogwyr i greu amgylcheddau sy’n cefnogi llesiant
 • cefnogi’r GIG i leihau effaith tlodi, incwm isel a dyledion fel rhwystrau rhag iechyd da
 • lleihau nifer y bobl sy’n rhoi’r gorau i weithio o ganlyniad i iechyd gwael
 • gweithio gydag eraill i atal digartrefedd
 • hyrwyddo ansawdd tai da
 • manteisio i’r eithaf ar botensial yr amgylchedd adeiledig a naturiol i wella iechyd a llesiant

Erbyn 2030:

 • bydd gennym amgylchedd dysgu mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill sy’n gwella iechyd
 • byddwn wedi sefydlu’r egwyddor datblygu cynaliadwy fel ffordd o weithio ac rydym yn galluogi Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd o ansawdd uchel i gael eu cynnal ledled Cymru
 • byddwn wedi dylanwadu ar y prif gyflogwyr yng Nghymru i greu gwaith da, cynnal cyflogaeth a buddsoddi yn iechyd a llesiant y staff
 • byddwn yn brif ffynhonnell o gyngor a thystiolaeth ar y penderfynyddion iechyd ehangach i bobl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau
 • byddwn wedi gwella ansawdd a hygyrchedd tai yng Nghymru drwy bartneriaeth iechyd a thai arloesol
 • byddwn wedi gweithio gyda phartneriaid i fanteisio i’r eithaf ar botensial yr amgylchedd adeiledig a naturiol i wella iechyd a llesiant