Neidio i'r prif gynnwy

Dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd

Port Talbot

Byddwn yn cydweithio ag eraill i ddeall a gwella'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd pawb.

Y penderfynyddion iechyd ehangach yw'r ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n dylanwadu ar iechyd, llesiant ac anghydraddoldebau. Drwy ddylanwadu ar ddyluniad a gweithrediad polisïau a strategaethau lleol a chenedlaethol sy’n gysylltiedig â’r penderfynyddion hyn byddwn yn gwella llesiant pobl ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Penderfynyddion allweddol iechyd a llesiant yw ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cymunedau, ansawdd a diogelwch ein tai, ein lefel o addysg a sgiliau, argaeledd gwaith da, arian ac adnoddau a hefyd ein hamgylchedd.

Erbyn 2030, rydym am i bobl Cymru gael siawns fwy cyfartal o fyw bywyd boddhaus, yn rhydd o afiechyd y gellir ei atal.

Mae hyn y golygu:

 • cynorthwyo plant i ddysgu a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn
 • cefnogi’r gwaith o ddatblygu polisi sy’n lleihau anghydraddoldeb incwm
 • cynorthwyo cyflogwyr i greu amgylcheddau sy’n cefnogi llesiant
 • cefnogi’r GIG i leihau effaith tlodi, incwm isel a dyledion fel rhwystrau rhag iechyd da
 • lleihau nifer y bobl sy’n rhoi’r gorau i weithio o ganlyniad i iechyd gwael
 • gweithio gydag eraill i atal digartrefedd
 • hyrwyddo ansawdd tai da
 • manteisio i’r eithaf ar botensial yr amgylchedd adeiledig a naturiol i wella iechyd a llesiant

Erbyn 2030:

 • bydd gennym amgylchedd dysgu mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill sy’n gwella iechyd
 • byddwn wedi sefydlu’r egwyddor datblygu cynaliadwy fel ffordd o weithio ac rydym yn galluogi Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd o ansawdd uchel i gael eu cynnal ledled Cymru
 • byddwn wedi dylanwadu ar y prif gyflogwyr yng Nghymru i greu gwaith da, cynnal cyflogaeth a buddsoddi yn iechyd a llesiant y staff
 • byddwn yn brif ffynhonnell o gyngor a thystiolaeth ar y penderfynyddion iechyd ehangach i bobl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau
 • byddwn wedi gwella ansawdd a hygyrchedd tai yng Nghymru drwy bartneriaeth iechyd a thai arloesol
 • byddwn wedi gweithio gyda phartneriaid i fanteisio i’r eithaf ar botensial yr amgylchedd adeiledig a naturiol i wella iechyd a llesiant
27/09/19
Treftadaeth iach: 20 mlynedd o Gynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

20 mlynedd mewn bodolaeth. Cyflwynwyd 202 o Wobrau Ansawdd Cenedlaethol i ysgolion yng Nghymru ar gyfer iechyd a llesiant eithriadol. Yn 2019 mae Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru ar bwynt trawiadol yn ei hanes.

16/09/19
Marwolaethau oherwydd cyffuriau ar eu lefelau uchaf erioed yng Nghymru

Mae marwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru ar eu lefelau uchaf erioed yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda marwolaethau oherwydd gwenwyno gan gyffuriau wedi cynyddu 78 y cant dros y 10 mlynedd diwethaf.

12/09/19
Mae Cynllun Gwên yn 10 oed!

Ym mis Medi, mae Cynllun Gwên, y rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg plant yng Nghymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed. 

26/09/19
Mae angen i anghenion iechyd a lles ffermwyr fod yn ganolog i'r ymateb i Brexit – adroddiad newydd

Mae angen gwneud mwy i ddiogelu rhag effaith niweidiol bosibl Brexit ar iechyd a lles cymunedau ffermio yng Nghymru, ac i herio'r stigma sy'n gysylltiedig â cheisio cymorth, yn ôl adroddiad newydd.

Tagiau: RE