A allaf gael help a chyngor gan fy ymwelydd iechyd neu feddyg teulu o hyd?

Gallwch. Byddwch chi a'ch teulu yn dal i gael y cymorth sydd ei angen arnoch gan eich gwasanaeth ymwelwyr iechyd lleol. Efallai fod y ffordd y caiff y gwasanaeth ei ddarparu yn edrych yn wahanol ar hyn o bryd, gyda newidiadau i rai cysylltiadau rheolaidd a'r rhan fwyaf o apwyntiadau'n digwydd dros y ffôn neu gan ddefnyddio galwadau fideo, ond mae'r gwasanaeth yno o hyd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Bydd eich ymwelydd iechyd yn esbonio sut y mae eich gwasanaethau lleol yn addasu i'r sefyllfa bresennol a sut y gallant barhau i'ch cefnogi pryd bynnag y bydd unrhyw faterion yn codi y mae angen i chi a'ch teulu gael help gyda nhw.

Mae Galw Iechyd Cymru, meddygon teulu ac ysbytai yn dal i ddarparu'r un gofal ag y maent wedi'i wneud erioed. Os yw eich babi neu'ch plentyn bach yn sâl mae'n bwysig eich bod yn ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (neu 111 os yw ar gael yn eich ardal) neu'n ffonio eich meddyg teulu i gael cyngor, fel y byddech wedi'i wneud fel arfer.   Os byddwch chi neu eich plentyn yn profi argyfwng meddygol dylech ffonio 999.

Mae'n bwysig dilyn cyngor Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn a gall hyn ei gwneud yn fwy anodd gwybod beth i'w wneud pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu. Mae gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant gyngor i rieni ynghylch pryd a sut i gael gafael ar ofal iechyd yn ddiogel i'w plant ar yr adeg hon. Cyngor i rhieni yn ystod coronafeirws (Saesneg yn unig).