Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio yn ystod Pandemig Coronafeirws

Oherwydd pandemig coronafeirws, cafodd rhai o'n gwasanaethau sgrinio eu hoedi. Mae pob un o'r rhaglenni yng Nghymru bellach wedi dechrau gwahodd pobl eto.

Gallwch deithio y tu allan i’ch ardal i fynychu eich apwyntiad sgrinio, gan gynnwys yn ystod adegau cyfyngiadau, gan fod hwn yn apwyntiad meddygol sy’n cyfrif fel ‘esgus rhesymol’ i deithio.

Mae bod yn rhan o raglen sgrinio yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud i ofalu am eich iechyd.

Rydym yn deall y gallech fod yn poeni os ydych wedi methu'ch apwyntiad, os ydych i fod i fynychu apwyntiad sgrinio neu os yw'ch gwahoddiad sgrinio wedi'i oedi. Gallwn eich sicrhau ein bod yn gweithio'n galed iawn i ddal i fyny.
 

Cadw’n ddiogel

Rydym wedi cyflwyno mesurau i'ch cadw chi a'n staff yn ddiogel pan fyddwch chi'n mynychu eich apwyntiad sgrinio. Gall y mesurau hyn gynnwys:

  • Aros y tu allan nes i chi gael eich galw
  • Staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) priodol gan y bydd angen iddynt fod yn agos atoch (o fewn 2 fetr)
  • Gofynnir i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynychu eich apwyntiad
  • Cael llai o bobl mewn adeiladau gofal iechyd - mae'n debyg y byddwch chi ond yn gweld yr unigolyn a fydd yn cynnal eich prawf sgrinio
  • Glanhau offer a mannau aros yn ddwfn
  • Cael hylif diheintio dwylo ar gael

Hoffem eich sicrhau na fydd unrhyw newid i'r prawf sgrinio ei hun. 

Cofiwch, i atal lledaeniad coronafeirws, peidiwch â mynychu apwyntiad sgrinio os oes gennych symptomau coronafeirws, os ydych wedi profi'n bositif, neu os ydych wedi cael eich cynghori i osod eich hun dan gwarantin neu hunanynysu.

Mae symptomau coronafeirws yn un neu fwy o'r canlynol:

  • Peswch newydd, parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol

I ddysgu rhagor am symptomau coronafeirws, ewch i: https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl

Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i ni os na fyddwch yn mynychu'ch apwyntiad, am ba bynnag reswm. Efallai y byddwn yn gallu cynnig eich apwyntiad i rywun arall.

 

Rhagor o wybodaeth am sgrinio yn ystod pandemig coronafeirws

Cadwch lygad am eich gwahoddiad. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os ydych yn ansicr a ddylech ddod i’ch apwyntiad sgrinio, gallwch ffonio'r rhif ar eich llythyr.

I ddysgu rhagor am sgrinio a'r rhaglenni unigol, ewch i'n gwefan

https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/.

 

Arwyddion a Symptomau

Os ydych chi'n poeni am unrhyw newidiadau yn eich iechyd, peidiwch ag aros i gael eich gwahodd i apwyntiad sgrinio. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n siarad â rhywun yn eich practis meddyg teulu, hyd yn oed os ydych chi wedi cael canlyniad prawf sgrinio normal yn flaenorol. 

Gwybodaeth Hygyrch

 

 

 

Hawdd ei ddeall