Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â sgrinio llygaid diabetig

Beth yw sgrinio llygaid diabetig?

Os oes gennych ddiabetes, gall lefel uchel o siwgr yn y gwaed niweidio cefn y llygad (retina), a gall hynny effeithio ar eich golwg. Gall newidiadau cynnar i’ch retina ddigwydd heb i chi sylwi yn aml, felly rydym yn gwahodd pobl â diabetes i ddod i apwyntiad sgrinio llygaid.  Dylai pawb sy’n 12 oed neu’n hŷn ac sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu neu leoliad gofal hir dymor yng Nghymru gael gwahoddiad ar gyfer yr asesiad hwn gan y GIG, sydd ar gael am ddim.
 

Retinopatheg diabetig

Mae retinopatheg diabetig yn gyflwr sy’n gallu effeithio ar unrhyw un â diabetes, waeth pa fath o ddiabetes sydd ganddyn nhw a pha driniaeth maen nhw’n ei chael.  Mae’n achosi niwed i’r pibellau gwaed yng nghefn y llygad (y retina).

Dros amser, gall lefel uchel o siwgr yn y gwaed achosi i’r pibelli gwaed ollwng neu gael eu blocio.  Heb driniaeth, gall hyn niweidio eich golwg.  Yn aml, nid oes unrhyw symptomau amlwg yn gysylltiedig â retinopatheg diabetig, felly os caiff ei ganfod yn gynnar, gall hynny rwystro niwed pellach i’ch llygaid.  Gall gwneud newidiadau i’ch ffordd o fyw a chael triniaeth ei atal rhag gwaethygu.
 

Pam mae’n bwysig cael prawf sgrinio llygaid diabetig?

Mae cael prawf sgrinio llygaid diabetig yn un o’r camau y gallwch eu cymryd i ofalu am eich golwg.

Caiff prawf sgrinio ei gynnig oherwydd:

  • nid oes unrhyw symptomau’n gysylltiedig â retinopatheg diabetig fel arfer yn y camau cynnar
  • gall y cyflwr achosi dallineb parhaol heb ddiagnosis a thriniaeth brydlon
  • gall sgrinio ganfod problemau yn eich llygaid cyn iddyn nhw ddechrau effeithio ar eich golwg, a
  • gall asesiad arbenigol a thriniaeth arafu neu wyrdroi newidiadau sy’n cael eu hachosi gan retinopatheg diabetig.

 

Beth yw retinopathi diabetig?

Mae'r ddelwedd gyntaf yn dangos llygad gyda phibellau gwaed iach yng nghefn y llygad (y retina).

Mae'r ail ddelwedd yn cynrychioli llygad a gafodd newidiadau retinopathi diabetig, gyda phibellau gwaed yn gollwng.