Neidio i'r prif gynnwy

Ffynonellau cefnogaeth

 

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn teimlo bod y pandemig wedi effeithio'n negyddol ar ein llesiant meddyliol oherwydd efallai ei fod wedi effeithio ar yr amser y gallwn ei dreulio gyda'n ffrindiau a'n teulu, efallai ei fod wedi effeithio ar ein gallu i wneud y pethau rydym yn eu mwynhau, ac efallai ei fod wedi achosi straen a phryder am swyddi neu arian.

I rai pobl mae'r meddyliau a'r teimladau negyddol yn gryfach ac yn fwy anodd i'w gwaredu, maent yn aros gyda nhw drwy'r amser. Gall hyn fod yn arwydd bod eu hiechyd meddwl yn cael ei effeithio a gall fod yn arwydd bod angen rhywfaint o gymorth arnynt.

Ymhlith yr arwyddion mae:

  • Rydych yn flin ac yn hawdd eich cynhyrfu
  • Rydych ei chael yn anodd cysgu
  • Gallech fod yn ddagreuol heb reswm
  • Efallai eich bod yn teimlo'n bryderus neu'n poeni drwy'r amser
  • Efallai nad ydych yn mwynhau'r pethau a wnewch fel arfer

Mae llawer o gymorth ar gael, nid oes angen i chi ymdopi ar eich pen eich hun. Mae'r wybodaeth ganlynol yn nodi'r cymorth sydd ar gael yng Nghymru. Efallai eich bod yn teimlo eich bod am siarad â rhywun gan ddefnyddio un o'r llinellau cymorth, neu efallai y byddwch yn fwy cyfforddus yn defnyddio un o'r cyrsiau ar-lein. Chi sy'n dewis. Mae siarad yn helpu a gall dod o hyd i rywun i siarad ag ef am sut rydych yn teimlo wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Os ydych yn poeni na fyddwch yn gallu cadw eich hun yn ddiogel neu'n poeni y gall fod angen cymorth brys ar rywun arall dylech gysylltu â'ch meddyg teulu neu ffonio 999 i gael cymorth arbenigol.

 

Bywyd ACTif

Gall y cwrs hwn eich helpu i gymryd mwy o reolaeth dros eich gweithredoedd, fel bod bywyd o ddydd i ddydd yn llai gofidus ac yn fwy pleserus. Byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol ac effeithiol o ddelio â meddyliau a theimladau a allai fod yn achosi gofid. 

SilverCloud

Mae'r cwrs hwn yn cynnig amrywiaeth gwahanol o raglenni yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) i'ch grymuso i ddatblygu sgiliau i reoli eich llesiant seicolegol gyda mwy o hyder, o gyfleustra eich lleoliad eich hun ac yn eich amser eich hun. Byddwch yn derbyn adolygiadau bob pythefnos o bell a fydd yn cael eu trefnu gyda'ch Cydlynydd CBT Ar-lein i'ch cynorthwyo drwy'r rhaglen. 

Monitro Gweithredol yng Nghymru MIND

Mae'r cwrs hunangymorth dan arweiniad chwe wythnos hwn yn cynnig cymorth i reoli pryder, iselder, hunan-barch, straen, teimlo ar eich pen eich hun, rheoli dicter, a galar a cholled. Bob wythnos, bydd Ymarferydd Monitro Gweithredol yn anfon gwybodaeth a llyfrau gwaith atoch ac yn ffonio i gynnig cymorth ac arweiniad.

Mae Siarad yn Bwysig

Mae gan Talking Matters ac Amser i Newid Cymru ganllaw defnyddiol ar gyfer dechrau a chynnal sgwrs am eich iechyd meddwl chi neu rywun arall. Os oes angen cymorth arnoch chi neu rywun arall, estynnwch allan heddiw neu ffoniwch un o'r rhifau uchod.