Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i bobl Drawsryweddol (traws) a/neu Anneuaidd

Mae’r wybodaeth hon ar eich cyfer chi os ydych yn drawsryweddol (traws) a/neu anneuaidd.

Os ydych chi'n ffrind, yn aelod o'r teulu neu'n weithiwr iechyd proffesiynol, efallai y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi hefyd.

Bydd gwybodaeth yn yr adran hon yn eich helpu i ddeall pa brofion sgrinio y gallwch eu cael a phryd.  Bydd hefyd yn eich helpu i benderfynu a ddylech gymryd rhan ai peidio.
 

Sut y byddaf yn cael fy ngwahodd i sgrinio?

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, bydd rhaglenni sgrinio yn eich gwahodd yn seiliedig ar eich:

  • oed; a’ch
  • rhywedd.

Gwahoddir pobl yn seiliedig ar sut y maent wedi cofrestru gyda’u meddyg, er enghraifft, wedi’u cofrestru'n wryw, yn fenyw neu'n rywbeth arall h.y. amhenodol.

Gall eich risg o rai cyflyrau ddibynnu ar y rhyw a neilltuwyd i chi ar eich genedigaeth.  Er enghraifft, os rhoddwyd chi mewn categori rhyw gwrywaidd adeg eich geni, rydych chwe gwaith yn fwy tebygol o gael Ymlediad Aortig Abdomenol na rhywun a roddwyd mewn categori rhyw benywaidd adeg ei eni.

Yn seiliedig ar y dynodwr rhywedd cofrestredig, efallai y bydd rhai pobl yn cael eu gwahodd yn awtomatig i sgrinio nad oes ei angen arnynt.  Er enghraifft, os ydych wedi'ch cofrestru’n fenyw gyda'ch meddyg teulu, fe'ch gwahoddir i wneud apwyntiad ar gyfer sgrinio serfigol. Os nad oes gennych geg y groth, nid oes angen i chi fod yn bresennol.

Yn seiliedig ar sut mae rhywedd unigolyn wedi'i gofrestru gyda'i feddyg, efallai y bydd rhai pobl yn cael eu gwahodd yn awtomatig i gael eu sgrinio nad oes ei angen arnynt.  Er enghraifft, os nad ydych wedi'ch cofrestru’n fenyw gyda'ch meddyg teulu, ni chewch eich gwahodd i sgrinio'r fron er y gallai fod gennych fronnau.

Os credwch y dylech fod wedi cael gwahoddiad i gael prawf sgrinio, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ewch i dudalennau ‘cysylltu â ni’ y rhaglen. Bydd yn gallu dweud wrthych sut i gael y profion sydd eu hangen arnoch.
 

Sgrinio'r GIG

Bydd yr wybodaeth ganlynol yn dweud wrthych pa brofion sgrinio:

  • y byddwch yn cael gwahoddiad ar eu cyfer
  • y gallwch elwa o gael

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y gwahanol raglenni sgrinio yn y daflen hon.  Bydd yn dweud wrthych pa sgrinio sydd ar gael i chi.  Darperir manylion cyswllt ar gyfer y gwahanol raglenni sgrinio os oes gennych gwestiwn ac rydych eisiau cysylltu â hwy.

Cymryd rhan mewn sgrinio

Rydym yn deall y gallech fod yn poeni am gymryd rhan mewn sgrinio.  Efallai yr hoffech chi siarad â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo, er enghraifft ffrindiau, teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r rhaglenni sgrinio, ewch i wefan y rhaglen.
 

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Os ydych wedi cael profiad da neu wael o sgrinio, neu os oes gennych unrhyw sylwadau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.  Efallai y byddwch am ddweud wrthym os:

  • Rydych yn teimlo nad ydych wedi cael eich trin ag urddas a pharch.
  • Ydych chi eisiau rhannu eich profiad gyda ni
  • Gallem wella ein gwasanaethau

Bydd popeth a ddywedwch wrthym yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol.


 

Am ragor o wybodaeth neu gyngor, ewch i'r gwefannau canlynol: