Neidio i'r prif gynnwy

Meithrin a defnyddio gwybodaeth a sgiliau i wella iechyd a llesiant ledled Cymru

medical team analyzing MRI scan on tablet

Byddwn yn datblygu’r sgiliau, y polisïau a gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth er mwyn ein helpu ni a’n partneriaid i wella iechyd llesiant.

Rydym yn chwarae rhan allweddol mewn cefnogi polisi ac arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Gallwn ychwanegu gwerth at ddatblygu, gweithredu a gwerthuso polisïau cydlynol, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, sy’n cefnogi’r gwaith o ddiogelu, gwella a hybu iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd ledled Cymru.

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth leol, cenedlaethol a rhyngwladol yn cael ei chynhyrchu, ei hadolygu a’i chyfathrebu mewn modd amserol er mwyn gwella, diogelu a chynnal iechyd cenedlaethau presennol Cymru a chenedlaethau’r dyfodol. Byddwn yn llywio polisïau ac ymarfer drwy wybodaeth arbenigol, diduedd y gellir ymddiried ynddi sy’n arwain dull system gyfan ar draws sectorau i sicrhau iechyd y boblogaeth.

Erbyn 2030, rydym yn disgwyl cael:

 • poblogaeth sydd â dealltwriaeth ddyfnach o’r heriau a’r cyfleoedd iechyd yng Nghymru, sydd wedi’i grymuso i ddylanwadu ar y canlyniadau ar gyfer eu cymunedau
 • gwasanaethau cyhoeddus sy’n dylanwadu ar ganlyniadau iechyd y boblogaeth sy’n seiliedig ar ddeallusrwydd a dadansoddiadau o safon fyd-eang, gan sicrhau’r budd mwyaf posibl o fuddsoddi mewn dulliau datblygu cynaliadwy
 • gwasanaethau cyhoeddus sydd â’r sgiliau, y capasiti a’r cymorth i gael mynediad at wybodaeth ac ymchwil o safon fyd-eang a’i defnyddio i lywio polisïau, asesiadauu o’r effaith ar iechyd gyda sicrwydd ansawdd a dull datblygu cynaliadwy
 • asiantaethau rhyngwladol yn dysgu o ragoriaeth ac yn cyfrannu ato wrth roi buddiannau iechyd cynaliadwy i’r boblogaeth ar waith yng Nghymru

Bydd hyn yn golygu:

 • datblygu gwaith ymchwil ac agenda datblygu iechyd cyhoeddus newydd
 • gweithio gydag academia i ddatblygu capasiti ymchwil a darpariaeth addysgol iechyd cyhoeddus
 • llywio polisïau a chymryd camau gweithredu
 • manteisio ar dechnoleg newydd
 • gweithredu system deallusrwydd iechyd newydd
 • datblygiadau mewn economegau a metrigau iechyd
 • ymgysylltiad rhyngwladol
 • datblygu sgiliau

Erbyn 2030:

 • bydd gennym amgylchedd ymchwil a datblygu ffyniannus, a fydd yn seiliedig ar y dystiolaeth ryngwladol orau ac yn cyfrannu at y dystiolaeth honno, gan ddenu buddsoddiad amrywiol a chyflogi talent ymchwil o bob rhan o’r byd
 • byddwn yn esiampl ryngwladol ac yn adnodd cenedlaethol y gellir ymddiried ynddo o ran y defnydd o dystiolaeth a gwybodaeth i hysbysu’r broses o wneud penderfyniadau ar iechyd
 • byddwn yn arweinydd cydnabyddedig ar ddefnyddio gwybodaeth er budd iechyd y boblogaeth, drwy arweinyddiaeth ar draws y system
 • byddwn wedi dylanwadu ar bobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau drwy ddull sy’n seiliedig ar wybodaeth, sy’n cael effaith ar iechyd, sy’n canolbwyntio ar y dyfodol ac sy’n gynaliadwy
16/09/19
Marwolaethau oherwydd cyffuriau ar eu lefelau uchaf erioed yng Nghymru

Mae marwolaethau oherwydd cyffuriau yng Nghymru ar eu lefelau uchaf erioed yn ôl adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda marwolaethau oherwydd gwenwyno gan gyffuriau wedi cynyddu 78 y cant dros y 10 mlynedd diwethaf.

22/07/19
Gallai pwerau codi trethi Cymru wella iechyd y boblogaeth, yn ôl adroddiad newydd

Mae adolygiad newydd a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi canfod y gellid defnyddio pwerau codi trethi newydd Cymru i wella iechyd y boblogaeth a lleihau marwolaethau yn sgil clefydau anhrosglwyddadwy.