Os ydych chi'n weithiwr allweddol sydd wedi cael canlyniad prawf NEGATIF ar gyfer haint COVID-19:

1. Pobl a nodir fel rhai sydd wedi dod i gysylltiad â COVID-19

Os oes rhywun wedi siarad â chi neu os ydych wedi cael eich nodi fel cyswllt i achos o COVID-19 a'ch bod o fewn eich cyfnod hunanynysu 14 diwrnod, dylech barhau i ddilyn y cyngor ar https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-coronafeirws

Er gwaethaf prawf negyd dol (gyda symptomau neu heb), mae'n rhaid i chi barhau i hunanynysu nes bod y cyfnod heintus 14 diwrnod ar ben.  

Os byddwch yn teimlo'n sâl eto ar ôl y cyfnod heintus 14 diwrnod, dylech hunanynysu eto, ac efallai y bydd angen prawf arall arnoch.

2. Pobl nad ydynt yn gwybod eu bod wedi dod i gysylltiad â COVID-19

Nid yw eich prawf negatif yn diystyru nad COVID-19 yw’r haint yn bendant, ond mae'n golygu ei bod yn fwy tebygol bod gennych symptomau o ganlyniad i haint gwahanol, fel y ffliw neu heintiau eraill sy'n achosi peswch ac annwyd. Mae'n bwysig nad ydych yn trosglwyddo'r heintiau hyn ychwaith, a dylech barhau i hunanynysu nes eich bod yn well.

Felly, os ydych yn gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed, ni ddylech ddychwelyd i'r gwaith nes bydd 7 diwrnod wedi bod ers i’r symptomau gychwyn, a hynny dim ond:

  • os nad yw eich tymheredd yn uchel (heb gymryd meddyginiaethau fel paracetamol, ac ati) ar ddiwrnod 8
  • Os ydych yn feddygol iach i weithio (efallai y bydd angen cyngor iechyd galwedigaethol arnoch gyda hyn)

Os nad ydych yn gweithio'n rheolaidd gyda phobl sy'n agored i niwed, gallwch ddychwelyd i'r gwaith os nad yw eich tymheredd yn uchel (heb gymryd meddyginiaethau fel paracetamol, ac ati) a'ch bod yn ddigon iach yn feddygol i wneud hynny.  Os byddwch yn teimlo'n sâl eto, dylech hunanynysu eto, ac efallai y bydd angen prawf arall arnoch.

Os ydych wedi cael canlyniad prawf NEGATIF ond nad ydych erioed wedi cael unrhyw symptomau, nid oes angen i chi hunanynysu.  Os byddwch yn teimlo'n sâl ar ôl hyn, dylech hunanynysu, ac efallai y bydd angen prawf arall arnoch.

Nodwch y dylech roi gwybod eich canlyniad i'ch cyflogwr cyn gynted â phosibl ar ôl ei gael.  Cysylltwch â'ch cyflogwr ynghylch dychwelyd i'r gwaith neu absenoldeb salwch fel y bo'n briodol.  Gall hyn gynnwys asesiad iechyd galwedigaethol.