×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.

Pwyllgorau'r Bwrdd

Mae gennym bedwar Pwyllgor Bwrdd:

  • Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol
  • Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella
  • Pwyllgor Datblygiad Sefydliadol a Phobl
  • Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth

Mae’r Cylch Gorchwyl Safonol a’r Trefniadau Gweithredu ar gyfer holl Bwyllgorau’r Bwrdd yn cynnwys gwybodaeth sy’n berthnasol i bob pwyllgor a dylid eu darllen ochr yn ochr â’r cylch gwaith ar gyfer pob pwyllgor. 

Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol

Mae’r Pwyllgor yn cynghori ac yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr, sef y Swyddog Atebol, ynghylch p’un a oes trefniadau effeithiol ar waith i’w cefnogi i wneud penderfyniadau ac i gyflawni eu hatebolrwydd o ran sicrhau cyflawni amcanion yr Ymddiriedolaeth, yn unol â safonau llywodraethu da a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth o'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol (Saesneg yn unig).

Pwy yw pwy

Aelodau
(Lleiafswm o dri aelod)
Cadeirydd Dyfed Edwards
Aelodau Annibynnol

Judi Rhys

Stephen Palmer

Hefyd yn Bresennol
(Trwy gwahoddiad fel bu angen ond fel arfer yn cynnwys yr isod)
Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid (Swyddog Gweithredol arweiniol ar y cyd) Huw George
Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol  
Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol (Swyddog Gweithredol arweiniol ar y cyd)  
Pennaeth Archwilio Mewnol (neu gynrychiolydd) Paul Dalton
Arbenigwr Atal Twyll Lleol Craig Greenstock
Swyddfa Archwilio Cymru a Chynrychiolydd yr Archwilydd Cyffredinol (archwilydd allanol) Gabrielle Smith
Cyfarwyddwr Dirprwyol a Phennaeth Cyllid Angela Fisher
Cynrychiolydd y Fforwm Partneriaeth Staff

Stephanie Wilkins

Claire Lewis

Cyfarfodydd

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf bob chwarter. Gall cynrychiolydd yr Archwilydd Cyffredinol a Phennaeth Archwilio Mewnol ofyn i’r Cadeirydd alw cyfarfod os ydynt yn teimlo bod hynny’n angenrheidiol. Gall y papurau i'w gweld / lawrlwytho o'r ddolen Papurau Pwyllgor Archwilio Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Meeting dates for the Audit & Corporate Governance Committee are given below.

Gwelir isod am dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol

Dyddiad Lleoliad
1 Mai 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
29 Mai 2019 Ystafell 3.7, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
25 Medi 2019 Ystafell 3.7, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
16 Ionawr 2020 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
19 Mawrth 2020 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Mae’r Pwyllgor yn cynghori’r Bwrdd ynglŷn ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau a rhaglenni iechyd cyhoeddus a ddarperir i wella canlyniadau iechyd y boblogaeth. Mae’n darparu sicrwydd ynglŷn â threfniadau i ddiogelu a gwella ansawdd a diogelwch darpariaeth iechyd sy’n canolbwyntio ar ddefnyddiwr y gwasanaeth/y person/y boblogaeth.

Yn dilyn adolygiad o strwythur pwyllgorau yn 2016, diddymwyd y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth. Ar ôl hynny, y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella sy’n gyfrifol am lywodraethu gwybodaeth a sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol.  Mae’r papurau a archifwyd o gyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth ar gael yma.

Gweld / lawrlwytho cylch gorchwyl ac aelodaeth o’r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella.

Pwy yw pwy

Aelodau
(Lleiafswm o dri)
Cadeirydd Kate Eden
Aelodau Annibynnol

Shantini Paranjothy

Alison Ward

Hefyd yn bresennol
Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol Dros Dro (Swyddog Gweithredol arweiniol) Sian Bolton
Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Swyddog Meddygol Quentin Sandifer
 
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd a Lles  
Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG a Chyfarwyddwr 1000 o Fywydau John Boulton
Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol Mark Bellis
Rheolwr Cyffredinol a Llywodraethu ar gyfer Cyfarwyddiaeth Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol Gay Reynolds
Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Diogelu Iechyd Andrew Jones
Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dros Dro Cathie Steele
Cynrychiolydd y Fforwm Partneriaeth Staff

Stephanie Wilkins

Claire Lewis

Cyfarfodydd

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel arall ar adegau pan fydd Cadeirydd y Pwyllgor yn tybio bod hynny’n angenrheidiol. Mae'r papurau ar gael ar Phapurau Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dyddiad Lleoliad
16 Ebrill 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
6 Awst 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
12 Tachwedd 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
11 Chwefror 2020 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

Pwyllgor Datblygiad Sefydliadol a Phobl

Mae’r Pwyllgor hwn yn cynghori’r Bwrdd ar yr holl faterion sy’n ymwneud â staff a staffio’r Ymddiriedolaeth. Mae’n darparu sicrwydd ynglŷn â datblygiad unigol a datblygu sefydliadol, cynllunio’r gweithlu; yn ogystal â’r iaith Gymraeg, cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau dynol ac iechyd, diogelwch a lles. Sefydlwyd y Grŵp Iechyd a Diogelwch ganddo i ymgymryd â dyletswyddau penodol ar ei ran.

Gweld / lawrlwytho cylch gorchwyl ac aelodaeth o’r Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl.

Pwy yw pwy

Aelodau
(Lleiafswm o dri)
Cadeirydd Judi Rhys
Aelodau Annibynnol Shantini Paranjothy
Dyfed Edwards
Hefyd yn bresennol
Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl (Swyddog Gweithredol arweiniol)
Phil Bushby
Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid (Swyddog Gweithredol arweiniol ar gyfer Iechyd a Diogelwch) Huw George
Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Perthynol Dros Dro Sian Bolton
Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Swyddog Meddygol Quentin Sandifer
Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dros Dro Cathie Steele
Cynrychiolydd y Fforwm Partneriaeth Staff

Stephanie Wilkins

Roger Richards

Cyfarfodydd

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel arall pan fydd Cadeirydd y Pwyllgor yn tybio bod hynny’n angenrheidiol. Mae'r papurau ar gael ar Phapurau Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyddiad Lleoliad
24 Ebrill 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
26 Mehefin 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
2 Hydref 2019 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ
22 Ionawr 2020 Ystafell 3.2, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth

Mae’r Pwyllgor hwn yn cynghori’r Bwrdd ar dâl a thelerau gwasanaeth ar gyfer y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff arall o fewn y fframwaith a osodir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu sicrwydd i’r Bwrdd ynglŷn â threfniadau’r Ymddiriedolaeth yn ymwneud â thâl a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau cytundebol ar gyfer yr holl staff, yn unol â’r gofynion a’r safonau a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Gweld / lawrlwytho cylch gorchwyl ac aelodaeth o’r Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth.

Pwy yw pwy

Aelodau
(Lleiafswm o dri)
Cadeirydd Jan Williams
Aelodau Annibynnol I'w benderfynu
Hefyd yn bresennol
(Drwy wahoddiad yn ol yr angen, ond fel arfer yn cynnwys)
Prif Weithredwr Tracey Cooper
Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl Phil Bushby
 
Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid Huw George
Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dros Dro Cathie Steele

Cadeirydd y Pwyllgor sy’n penderfynu pa mor aml mae’n cyfarfod, mewn cytundeb ag Aelodau’r Pwyllgor, ond disgwylir iddo gyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn.

Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar Bwyllgorau Iechyd Cyhoeddus Cymru, cysylltwch â Reanne Reffell, Swyddog Llywodraethu Corfforaethol.