Neidio i'r prif gynnwy

Apwyntiadau

Os ydych yn Fenyw rhwng 50 a 70 mlwydd oed

Byddwn yn eich gwahodd i gael sgrinio’ch bronnau unwaith bob tair blynedd. Byddwn yn cael eich enw a’ch cyfeiriad o’r wybodaeth mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) yn ei chadw. Mae’n bwysig bod eich enw a’ch cyfeiriad yn gywir yng nghofnodion eich meddyg. Os nad ydyn nhw, fyddwn ni ddim yn gallu anfon eich apwyntiad atoch. 
 
Efallai na fyddwch yn cael eich gwahoddiad cyntaf i gael sgrinio’ch bronnau yn y flwyddyn y byddwch yn cyrraedd 50 oed. Bydd yr adeg y daw eich gwahoddiad yn dibynnu ar feddygfa’r meddyg teulu lle’r ydych wedi’ch cofrestru. Bydd pob merch yn cael gwahoddiad i gael sgrinio’i bronnau cyn ei phen-blwydd yn 53 oed.
 
Os nad ydych wedi’ch cofrestru gyda meddyg, gallwch gysylltu â’r ganolfan sgrinio yn eich ardal i ofyn a oes hawl gennych i gael eich sgrinio.
 
Bydd Bron Brawf Cymru’n dal i wahodd merched sydd rhwng 50 a 70 oed ac sy’n cael triniaeth ddilynol mewn clinig y fron mewn ysbyty.

Efallai hefyd y byddwn yn gwahodd merched sydd wedi cael llawdriniaeth i dynnu’r ddwy fron (mastectomi dwyochrol) os nad ydyn nhw neu eu meddyg teulu wedi dweud wrthym am y llawdriniaeth. Os bydd hyn yn berthnasol i chi, rhowch wybod i ni er mwyn i ni dynnu eich enw oddi ar ein system.

Os na ddaethoch i gael eich sgrinio ar ôl cael eich apwyntiad

Cysylltwch â’r ganolfan sgrinio yn eich ardal i ofyn am apwyntiad.

Os ydych dan 50 oed

Nid ydym yn gallu cynnig apwyntiad i chi. Mae’r dystiolaeth ddiweddaraf yn dangos bod y rhaglen sgrinio o fudd i ferched sy’n 50 oed ac yn hŷn na hynny. Os oes gennych unrhyw symptomau, ewch at eich meddyg teulu i ofyn am gyngor.

Os ydych yn hŷn na 70 oed

Cysylltwch â chanolfan sgrinio Bron Brawf Cymru yn eich ardal i ofyn am apwyntiad. Dim ond unwaith bob tair blynedd y mae’r prawf sgrinio ar gael.