Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Hunanreoli EPP Cymru am

13/01/2021
Beth yw EPP Cymru?

Mae cyrsiau EPP yn helpu i reoli effeithiau cyflwr tymor hir fel:

 •  
 • Rheoli symptomau poen a blinder
 • Delio â dicter, ofn a rhwystredigaeth
 • Ymdopi â straen, iselder ysbryd a hunanddelwedd isel
 • Bwyta’n iach
 • Dysgu technegau ymlacio a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd
 • Gwell cyfathrebu gyda theulu, ffrindiau a gweithwyr iechyd proffesiynol
 • Cynllunio ar gyfer y dyfodol
13/01/2021
Sut mae'r cyrsiau'n cael eu rhedeg?

Mae cyrsiau'n cael eu harwain gan ddau diwtor, sydd â phrofiad o wneud newidiadau i’w bywydau o ganlyniad i gyflwr iechyd tymor hir. Mae mwyafrif tiwtoriaid EPP Cymru yn wirfoddolwyr. Mae cyrsiau EPP Cymru yn cael eu cynnal mewn lleoliadau addas mewn cymunedau lleol ac yn rhad ac am ddim. Mae rhai cyrsiau'n para un diwrnod, ac mae cyrsiau eraill yn cael eu cynnal ychydig o weithiau'r wythnos am nifer o wythnosau yn dibynnu ar y pwnc.

13/01/2021
Beth ellir ei ddysgu ar gwrs EPP?

Nid yw'r cyrsiau'n darparu unrhyw wybodaeth am gyflwr iechyd na thriniaeth, ac nid ydynt ychwaith yn edrych ar anghenion iechyd penodol. Nod ein cyrsiau EPP Cymru yw rhoi hyder i gyfranogwyr gymryd cyfrifoldeb am eu gofal eu hunain, gan eu hannog hefyd i weithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd proffesiynol a gofal cymdeithasol. Yr hyn sy'n gwneud EPP Cymru yn arbennig yw rhannu sgiliau a phrofiad â phobl sy'n gorfod delio â'r un pethau â'i gilydd.

13/01/2021
Pa gyrsiau sydd ar gael?

Y cyrsiau cyfredol yw:

 • Rhaglen Hunanreoli Afiechyd Cronig (CDSMP)    
 • Rhaglen Hunanreoli Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD)
 • Rhaglen Hunanreoli Diabetes (DSMP)
 • Cyflwyniad i Hunanreolaeth (ISM)
 • Gofalu Amdanaf Fi (LAM)
 • Cwrs Ffynnu a Goroesi Canser (CTS)
 • Rhaglen Hunanreoli Poen Cronig (CPSMP)

 

Sylwch fod pob ardal Bwrdd Iechyd hefyd yn cynnal ei chyrsiau penodol i gyflyrau ei hun, sy'n cwmpasu ystod o gyflyrau. Byddwn yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth ichi amdanynt pan fyddwn yn cysylltu â chi.

Mae rhai o'r rhain yn gyrsiau undydd, mae rhai yn gyn-gyrsiau undydd sy’n eich paratoi ar gyfer un o'r cyrsiau EPP uchod, ac mae rhai mewn arddull debyg i Gwrs EPP Cymru chwe wythnos, megis y cwrs CDSMP, sy'n sesiwn 2½ bob wythnos.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau