Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio gartref yn ddiogel

Canllawiau Llywodraeth Cymru: Sut a pham rydym ni eisiau hyrwyddo gweithio o bell

Mae Llywodraeth Cymru yn archwilio ystod o opsiynau ar gyfer rhwydwaith o hybiau gweithio o bell mewn trefi a chymunedau, i gefnogi dulliau newydd a chynhwysol. I gael mwy o wybodaeth, yn cynnwys dolenni pellach i Lywodraeth Cymru ynglŷn â gweithio gartref, cliciwch yma. 

 

Gweithio gartref ac aros yn iach

Ffeithlun rhyngweithiol i gynorthwyo gweithwyr gartref i gynnal osgo da wrth eistedd, a sut i greu awyrgylch gweithio cadarnhaol trwy lif aer digonol, golau, sŵn, gorffwys a chysylltiad rheolaidd â chydweithwyr. 

 

Gwybodaeth a Chanllawiau Cyffredinol

Dylai cyflogwyr asesu anghenion gweithwyr unigol, gan gynnwys y rheiny sy’n gweithio o gartref, fesul achos, er mwyn nodi a rheoli unrhyw risgiau. Gall fod mwy o risgiau i weithwyr unigol heb unrhyw oruchwyliaeth uniongyrchol neu unrhyw un i’w helpu os aiff pethau o chwith.

Mae’n bwysig sicrhau cysylltiad rheolaidd â chyflogeion i wneud yn siŵr eu bod yn iach a diogel. Os yw cysylltiad yn  gyfyngedig, gallai cyflogeion deimlo eu bod wedi eu datgysylltu, ar wahân neu wedi cael eu gadael  ar eu hôl. Gall hyn effeithio ar lefelau straen ac iechyd meddwl.

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu gwybodaeth am weithio unigol, creu man gwaith gartref, ac adnabod arwyddion o straen.

 

Pan fydd rhywun yn gweithio o gartref, yn barhaol neu dros dro, dylai cyflogwr ystyried:

  • Sut byddwch chi’n cadw mewn cysylltiad? 
  • Pa weithgarwch gwaith fyddwch chi’n ei wneud (ac am ba mor hir)? 
  • A ellir ei wneud yn ddiogel? 
  • A oes angen rhoi camau rheoli ar waith i’ch diogelu?

I gael mwy o wybodaeth am ddiogelu staff sy’n gweithio gartref, cliciwch yma.

 

Cael y gorau o weithio o bell

Gan fod gweithio o gartref yn ffordd allweddol i lawer o weithwyr a sefydliadau ddal ati yn ystod argyfwng y coronafeirws, mae CIPD wedi bod yn cyhoeddi cyfres o brif gynghorion i’ch helpu chi a’ch tîm i wneud y gorau o weithio o bell.

I weld y rhain, cliciwch yma.

 

Sut wyt ti? 

Mae lansio ymgyrch les newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, ‘Sut wyt ti’, yn cynnig cyngor ar ofalu amdanoch chi’ch hun a’ch anwyliaid yn ystod cyfnod ynysu, trwy’ch annog i ofyn 3 chwestiwn i chi’ch hun, sef:

  • A ydych chi’n llwyddo i aros mewn cysylltiad ag anwyliaid? 
  • Beth am aros yn gorfforol iach? Beth bynnag mae hynny’n ei olygu i chi… 
  • Sut ydych chi’n teimlo?

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.