Neidio i'r prif gynnwy

Dychwelyd i'r Gwaith ar ôl Llawdriniaeth

Gall rheoli'r broses o ddychwelyd i'r gwaith yn effeithiol fod yn fuddiol i iechyd yr unigolyn ac i'r busnes;

 • Gall helpu rhywun sydd â chyflwr iechyd i ddychwelyd i'r gwaith arbed arian i chi a lleihau ar unrhyw darfu i'r eithaf.
 • Mae gweithio yn llesol o ran iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Yn aml, gall pobl ddychwelyd i'r gwaith cyn eu bod yn gwbl iach - yn wir gall gwaith hyd yn oed eu helpu i wella.
 • Drwy ddychwelyd i'r gwaith yn gynt gellir lleihau faint o amser a dreulir ar incwm is, a lleihau cyfnodau o absenoldeb (y cyfnod cyfartalog o absenoldeb yw 17 diwrnod).
 • Lleihau faint o amser na fydd gwybodaeth na sgiliau gwerthfawr ar gael.
 • Gwella cynhyrchiant drwy leihau faint o amser na fydd darpariaeth lawn o staff o fewn timau, sy'n rhoi pwysau ychwanegol ar yr aelodau eraill o staff.
 • Drwy leihau'ch cyfraddau absenoldeb gallwch arbed arian – gall absenoldebau cynyddol arwain at drosiant staff cynyddol ac amcangyfrifir bod trosiant staff yn costio cyfanswm o tua £8,000 fesul cyflogai.

 

Camau Allweddol i'w Hystyried wrth Reoli Absenoldeb

 1. Cofnodwch absenoldeb er mwyn helpu i nodi patrymau absenoldeb a chynllunio wrth gefn.
 2. Lluniwch bolisi clir sy'n gymwys i bob lefel o staff a sicrhau bod eich polisi'n deg.
 3. Cadwch mewn cysylltiad â staff yn ystod cyfnod o absenoldeb er mwyn osgoi sefyllfa lle mae cyflogeion yn teimlo'n ynysig ac wedi'u tanbrisio. Dilynwch y canllawiau ynglŷn â chadw mewn cysylltiad er mwyn osgoi peri'r teimlad bod pwysau i ddychwelyd i'r gwaith.
 4. Cynlluniwch a gwnewch addasiadau yn y gweithle er mwyn i staff ddychwelyd i'w swyddi presennol, neu ddyletswyddau amgen, a mynd ati i ddileu unrhyw rwystrau i ddychwelyd i'r gwaith.
 5. Defnyddiwch gyngor proffesiynol er mwyn helpu i gefnogi'r broses o ddychwelyd i'r gwaith. Gweler yr adran ar wasanaethau ategol isod am ragor o wybodaeth.
 6. Cytunwch ar gynllun dychwelyd i'r gwaith sy'n amserol i'r cyflogai ac sy'n nodi amcanion clir, pwyntiau adolygu, a gwybodaeth am unrhyw drefniadau gwaith amgen, a'i adolygu.
 7. Penodwch un enw cyswllt i gydgysylltu'r broses o ddychwelyd i'r gwaith er mwyn sicrhau prosesau cyfathrebu clir.

Cewch ragor o wybodaeth am y camau allweddol i reoli absenoldeb ar wefan HSE.

 

Defnyddio Nodyn Ffitrwydd er mwyn Helpu i Reoli'r Broses o Ddychwelyd i'r Gwaith

 • Mae'r nodyn ffitrwydd yn dweud wrthych p'un a yw meddyg eich cyflogai o'r farn ei fod yn ddigon iach i wneud unrhyw waith neu a all fod yn ddigon iach i wneud rhyw fath o waith (nid ei swydd bresennol o reidrwydd).
 • Mae'r wybodaeth yn rhoi'r hyblygrwydd mwyaf posibl i chi drafod newidiadau posibl er mwyn helpu cyflogeion i ddychwelyd i'r gwaith (a all gynnwys newid eu dyletswyddau dros dro), felly cânt eu hasesu'n rhai a all fod yn ddigon iach i weithio.
 • Mae'r nodyn ffitrwydd yn dweud wrthych p'un a ddisgwylir i'ch cyflogai fod yn ddigon iach i weithio ar ddiwedd eu nodyn ffitrwydd.
 • Ni fydd y nodyn ffitrwydd yn dweud wrthych pa newidiadau i'w gwneud, ond bydd yn rhoi cyngor i chi ynglŷn â sut mae iechyd eich cyflogai yn effeithio ar yr hyn y gall ei wneud yn y gwaith.
 • Yn aml, gall ychydig o newidiadau syml a/ neu gost isel helpu rhywun sydd â chyflwr iechyd i ddychwelyd i'r gwaith yn gynt.
 • Caiff y Nodyn Ffitrwydd ei ategu gan y Gwasanaeth Ffit i Weithio sy'n cael ei gyflwyno'n raddol ledled Cymru. Gweler ein tudalennau Ffit i Weithio am ragor o wybodaeth.

Cyf: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (2014) Sickness absence in labour market, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (2005) Preventing absence, Black (2008) Working for a healthier tomorrow, Vaughan-Jones a Barham (2009). Healthy Work: Challenges and Opportunities to 2030.

 

Gwasanaethau Cymorth ac Adnoddau sydd ar gael

 

Gwasanaethau Cymorth

 • Gall Cymru Iach ar Waith helpu cyflogwyr i ddatblygu prosesau rheoli presenoldeb er mwyn gwella systemau dychwelyd i'r gwaith. Ffoniwch 02921 674966 neu mynnwch fwy o wybodaeth ar dudalennau Gwobrau yn y Gweithle ar wefan Cymru Iach ar Waith.
 • Ewch i wefan gwasanaeth Ffit i Weithio i gael cyngor iechyd galwedigaethol am ddim, neu ffoniwch 0800 107 0900.
 • Gall Mynediad at Waith helpu cyflogeion sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd. Gall hyn gynnwys cyfrannu tuag at gyfarpar neu gymorth. Ffoniwch 0345 268 8489 i gael rhagor o wybodaeth
 • Mae Lles drwy Waith yn rhoi cymorth iechyd galwedigaethol am ddim i gyflogwyr. Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd neu Ynys Môn, cysylltwch â 01745 336442. Os ydych chi’n byw neu’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell -nedd Port Talbot neu Abertawe, cysylltwch â 0845 601 7556.

 

Canllawiau

 

Y Wybodaeth Ddiweddaraf a Gwybodaeth Bellach