Neidio i'r prif gynnwy

Canser yn y Gweithle

Bydd canser yn effeithio ar bobl mewn sawl ffordd wahanol, yn dibynnu ar yr unigolyn, y math o ganser a sut y caiff ei drin, a lle maent wedi cyrraedd ar eu taith canser. Bydd yr effaith ar eu bywyd gwaith a'u gallu i barhau i fod mewn cyflogaeth yn amrywio'n sylweddol.

 

Manteision Cefnogi Cyflogeion sydd â Chanser

 • Effeithlonrwydd – Gall cyflogwyr gadw sgliau, gwybodaeth a phrofiad gwerthfawr, a chynnal cynhyrchiant.
 • Arbed amser ac arian – Gallwch osgoi cost penodi a hyfforddi cyflogeion newydd. Dengys ymchwil y gall recriwtio a hyfforddi staff newydd i'r lefel ofynnol gostio hyd at £8,000 fesul cyflogai.
 • Bod yn fwy cynhwysol – Mae cefnogi rhywun sydd â chanser yn helpu cyflogwr i ddeall anghenion y gweithlu'n well.
 • Ymgysylltu â chyflogeion – Drwy gefnogi cyflogai sydd â salwch fel canser, byddwch yn meithrin mwy o ymdeimlad o deyrngarwch ymhlith y gweithlu a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ymgysylltu â chyflogeion.
 • Delwedd gadarnhaol – Mae cwmni neu sefydliad y gwelir ei fod yn cefnogi cyflogeion sydd â chanser yn fwy tebygol o fod yn atyniadol i ymgeiswyr am swyddi a chwsmeriaid.
 • Cyflawni'ch rhwymedigaethau cyfreithiol – Bydd cyflawni rhwymedigaethau Deddf Cydraddoldeb 2010 yn helpu i osgoi talu iawndal o bosibl oherwydd gwahaniaethu a'r holl gostau sy'n gysylltiedig ag amser rheolwyr, ffioedd cyfreithiol a niwed posibl i enw da'r cyflogwr. Y swm cyfartalog canolrif a ddyfarnwyd am dorri cyfraith gwahaniaethu ar sail anabledd yn 2011-12 oedd bron £9,000, ond mae symiau o fwy na £2 fiilwn wedi cael eu dyfarnu.

 

Beth yw Canser?

Celloedd yw sylfaen organau a meinweoedd y corff. Mae canser yn digwydd pan fydd y celloedd hyn yn tyfu ac yn rhannu'n annormal. Nid clefyd unigol yw canser, ac nid oes achos na thriniaeth unigol. Mae dros 200 o wahanol fathau o ganser; mae i bob un eu henwau a'u triniaethau eu hunain.

Mae nod y driniaeth yn wahanol, yn dibynnu ar y math o ganser, pa mor ddatblygedig ydyw, ac iechyd cyffredinol yr unigolyn. Gellir rhoi triniaeth i wella canser, neu arafu ei hynt a helpu i liniaru symptomau.

 

Helpu Pobl sydd â Chanser i Barhau i Weithio

Gall cyflogwyr a rheolwyr fod yn un o'r ffynonellau pwysicaf o gymorth i bobl sydd â chanser. Er mwyn cefnogi cyflogai sydd â chanser, nid oes angen i chi fod yn arbenigwr meddygol. Gall dealltwriaeth sylfaenol o ganser a'r ffordd y caiff ei drin helpu, a bydd y wybodaeth hon yn eich galluogi i gynllunio ar gyfer problemau a all godi yn y gwaith a'u hadnabod.

 

Gall cyflogwyr gymryd rhai camau syml er mwyn gwneud gwahaniaeth:

 • Rhoi amser i ffwrdd i staff ar gyfer apwyntiadau meddygol
 • Darparu addasiadau rhesymol megis trefniadau gwaith hyblyg sy'n addas ar gyfer trefniadau triniaeth a chyfnodau o salwch.
 • Cytuno ar broses o ddychwelyd i'r gwaith fesul cam y gellir ymdopi â hi rhwng ac ar ôl cyfnodau o driniaeth, a hwyluso hynny.

 

Negeseuon Allweddol ynglŷn â Chanser yn y Gweithle

 • Roedd mwy na 70% o gyflogwyr a wnaeth addasiadau i'r gweithle oherwydd cyflogai a oedd â chanser, o'r farn eu bod yn hawdd.
 • Dengys ymchwil gan Macmillan mai dau o'r ffactorau pwysicaf i sicrhau addasiad llwyddiannus yn ôl yn y gwaith yw perthynas dda â'r cyflogwr a dychwelyd i'r gwaith yn raddol.
 • Mae codi ymwybyddiaeth o ganser drwy'r gweithlu cyfan o fudd i bawb. Mae bron pedwar o bob deg o bobl (37%) sy'n dychwelyd i'r gwaith ar ôl triniaeth am ganser yn dweud eu bod yn wynebu rhyw fath o wahaniaethu gan eu cyflogwr neu eu cydweithwyr.

Cyf: Macmillan (2014) Managing cancer in the workplace, Macmillan: Gweithio drwy ganser: canllaw i gyflogwyr  

 

Gwasanaethau Cymorth ac Adnoddau sydd ar gael

 

Gwasanaethau Cymorth

 • Mae llinell gymorth canser Macmillan yn rhoi atebion a chymorth ynglŷn â chanser a rheoli canser yn y gweithle. Gallwch gysylltu â'r tîm cymorth drwy ffonio 0808 808 0000.
 • Mae Mynediad at Waith yn rhoi cyngor a chymorth grant er mwyn helpu i gyflogi staff newydd neu gadw staff mewn gwaith, gydag anabledd, cyflwr iechyd neu iechyd meddwl. Ffoniwch 0345 268 8489 neu ewch i wefan GOV.UK am ragor o wybodaeth.
 • Ewch i dudalennau gwasanaeth Ffit i Weithio i gael cyngor iechyd galwedigaethol am ddim, neu ffoniwch 0800 107 0900.

 

Canllawiau

 

Y Wybodaeth Ddiweddaraf a Gwybodaeth Bellach