Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Mesur Plant Cymru

Mae Rhaglen Mesur Plant Cymru yn mesur uchder a phwysau plant dosbarth derbyn.

Rydym am ddysgu sut mae plant yng Nghymru yn tyfu fel y gall GIG Cymru gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd yn well.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gydlynu y Rhaglen Mesur Plant ac mae pob bwrdd iechyd Cymru yn cymryd rhan yn y rhaglen.

Canlyniadau Diweddaraf

 • Cafodd dros 31,000 o blant eu pwyso a’u mesur yn 2018/19 fel rhan o’r rhaglen. Gwelwyd gostyngiad bach yn nifer y plant a gymerodd ran o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, o 93.7% i 93.4%.
   
 • Mae gan dros saith o bob deg o blant bwysau iach.
   
 • Gwelwyd cynnydd bach ond ystadegol arwyddocaol yn y cyfraddau gordewdra rhwng 2012/13 a 2018/19 o 11.3% i 12.6%.
   
 • Mae plant oedran dosbarth derbyn yn sylweddol fwy tebygol na chyfartaledd Cymru o fod yn ordew os ydynt yn byw mewn ardal lle ceir lefelau uchel o amddifadedd. Mae’r bwlch rhwng cyfraddau gordewdra yn y cwintelau â’r amddifadedd mwyaf a’r rhai â’r amddifadedd lleiaf wedi cynyddu o 5.9% y llynedd i 6.9% eleni.
   
 • Yr ardal sydd â’r gyfradd uchaf o ordewdra yw Merthyr Tudful lle mae o leiaf 20.7% o blant yn ordew. Mae hyn yn fwy na dwbl y gyfradd yn ardaloedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau isaf – Bro Morgannwg a Sir Fynwy sydd â chyfradd o 8.6%.
   
 • Mae 26.9% o blant yng Nghymru dros bwysau neu’n ordew, o gymharu â 22.6% yn Lloegr a 22.4% yn yr Alban yn y grŵp oedran hwn

Gwybodaeth i Rieni

Os ydych yn fodlon i’ch plentyn gael ei gynnwys yn y Rhaglen Mesur Plant, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Os nad ydych eisiau i’ch plentyn gymryd rhan, mae’n rhaid i chi roi gwybod i nyrs yr ysgol cyn gynted â phosibl.

If you are happy for your child to be included in the Child Measurement Programme, you don’t need to do anything. If you do not want your child to take part, you need to let your school nurse know as soon as possible. Gallwch hefyd ofyn i'ch plentyn gael ei bwyso a'i fesur ond eithrio'r canlyniadau o'r Rhaglen mesur Plant.

Bydd y Tîm Nyrsys Ysgol yn mesur dosbarth eich plentyn yn ystod y flwyddyn ysgol. Er mwyn parchu preifatrwydd, bydd plant yn cael eu mesur yn yr ardal dawelaf posibl o’r ysgol. Gofynnir i’ch plentyn dynnu dillad trwm fel crys chwys ac esgidiau. Bydd eich plentyn yn sefyll ar y glorian i gael ei bwyso/ ei phwyso, a bydd ei daldra/ei thaldra’n cael ei fesur.

Ar ddiwedd y flwyddyn ysgol, mae’r canlyniadau taldra a phwysau yn cael eu hanfon i Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru fydd yn dadansoddi’r data ac yn chwilio am dueddiadau ar lefel leol, ar lefel bwrdd iechyd ac yn genedlaethol er mwyn dysgu sut mae plant yn tyfu.

Anfonir y data yn y fath fodd fel na all y staff sy’n derbyn y wybodaeth ac sy’n gyfrifol am ei dadansoddi adnabod eich plentyn.

Darperir data hefyd ar gyfer y Secure Anonymised Information Linkage Databank a gall ymchwilwyr eraill ei ddefnyddio. Pan fydd hyn yn digwydd, mae rhagofalon wedi eu sefydlu i atal plant ac ysgolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth i Staff

Mae’n bwysig cael cysondeb ledled Cymru wrth fesur a chofnodi canlyniadau.

Am wybodaeth ychwanegol am ofynion, prosesau a thechneg mesur CMP, gweler Safonau'r Rhaglen Mesur Plant (sy’n disgrifio beth sy’n ofynnol) a’r Canllawiau (gwybodaeth ynghylch sut bydd Byrddau Iechyd yn bodloni’r safonau.)

Cynghorir staff i edrych ar eu fersiwn lleol nhw o'r canllawiau, am y gallai’r rhain gynnwys enghreifftiau o dempledi llythyrau lleol, prosesau, polisïau a chanllawiau lleol (e.e. prosesau lleol ar gyfer rhoi adborth ar ganlyniadau, copïau o dempledi llythyrau lleol, disgwyliadau olrhain, polisïau atgyfeirio ac adnoddau lleol eraill.)

Adnoddau

Adroddiadau a Data

Dashfwrdd Rhyngweithiol 2018/19

2018/19

2017/18

Adroddiadau ychwanegol