Neidio i'r prif gynnwy

Ysgolion a meithrinfeydd

Ysgolion a Meithrynfeydd

Diweddariad i ysgolion a meithrinfeydd- Mehefin 2020
Diweddariad i ysgolion a meithrinfeydd- Ionawr 2019

Mae’n hanfodol cefnogi ysgolion a meithrinfeydd er mwyn i’r Cynllun Gwên lwyddo a gwella iechyd y geg i blant yng Nghymru. Gall lleoliadau gyfranogi mewn nifer o ffyrdd:

1) Cymryd rhan yn y rhaglen brwsio dannedd dan oruchwyliaeth

Dylai lleoliadau mewn rhai ardaloedd yng Nghymru gymryd rhan yn y rhaglen brwsio dannedd gyda chymorth llawn y tîm Cynllun Gwên hyd at flwyddyn 2 yn yr ysgol. Er mwyn darganfod a all eich ysgol neu’ch meithrinfa gymryd rhan, cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol.

Brwsio Dannedd yn y Feithrinfa a'r Ysgol

2) Cefnogi’r rhaglen Farnais Fflworid

Bydd timau’r Cynllun Gwên yn ymweld ag ysgolion a meithrinfeydd a dargedir ddwywaith y flwyddyn i gyflwyno’r rhaglen Farnais Fflworid.

3) Darparu gwersi addysg iechyd y geg i blant

Gall dysgu am iechyd y geg da o oedran cynnar fod yn fanteisiol i blant drwy gydol eu bywydau, oherwydd gellir atal afiechyd deintyddol a gall dannedd iach barhau am oes. Mae llawer o ffyrdd o ddarparu profiadau dysgu ystyrlon am iechyd y geg i annog plant i ddatblygu agweddau ac arferion da.  Dylai cynnwys a chyflwyniad y wers ystyried oedran y plant, gwybodaeth ac agweddau blaenorol, adnoddau a’r amser sydd ar gael.  Negeseuon allweddol i hybu iechyd y geg da yw:

  • Bwyta ac yfed yn iach
  • Brwsio dannedd ddwywaith y dydd gyda phast dannedd fflworid
  • Mynd i weld y deintydd yn rheolaidd

Mae’r adnodd Cyfnod Sylfaen hwn yn cyflwyno’r pwnc iechyd y geg a bwyta’n iach. Mae’n cynnwys taflenni gweithgaredd y gellir eu defnyddio mewn gwersi i gefnogi addysgu am ddannedd, sgiliau creadigol, ffurfio geiriau, a datblygu deheurwydd.

Mae’r adnodd Cyfnod Allweddol 2 hwn yn cyflwyno’r pwnc iechyd y geg a bwyta’n iach. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi a chyflwyniadau i athrawon, a thaflenni gweithgaredd atodol. Mae’r rhain yn cefnogi’r broses o ddysgu am iechyd a bioleg, bwyd ac ymddygiad, cynnal arbrofion gwyddonol, sgiliau creadigol a chyfleu gwybodaeth.

Gwobr y Cynllun Gwên

I gydnabod ymrwymiad a chefnogaeth barhaus i’r rhaglen Cynllun Gwên, efallai y bydd eich meithrinfa neu’ch ysgol yn gymwys i gael y wobr Cynllun Gwên. Mae plac wedi cael ei ddatblygu i ddangos eich ymdrechion o ran ceisio gwella iechyd y geg pobl ifanc yng Nghymru.

Meini prawf y wobr:

  • Plac heb fathodyn – i’r rhai sy’n dechrau ar y cynllun
  • Bathodyn efydd – yr ysgolion hynny sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun ers blwyddyn
  • Bathodyn arian – y rhai sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun ers 2 flynedd
  • Bathodyn aur - y rhai sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun ers 3 blynedd neu fwy

*Mae pob lefel yn tybio bod brwsio dannedd rheolaidd yn digwydd

Wrth i chi gyflawni’r cam nesaf byddwn yn rhoi’r bathodyn cyfatebol i chi. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch tîm Cynllun Gwên lleol.

Taflenni gweithgaredd