Neidio i'r prif gynnwy

Gwella lles meddyliol a chydnerthedd

Person a ci ar y traeth

Byddwn yn helpu pawb i gyflawni eu potensial yn llawn a gallu ymdopi'n well â'r heriau y may bywyd yn eu taflu atom.

Mae dulliau poblogaeth gyfan o wella llesiant meddyliol yn cynorthwyo unigolion i wireddu eu potensial yn llawn; ymdopi â’r heriau y mae bywyd yn eu taflu atynt; gweithio’n gynhyrchiol; a chyfrannu at eu bywyd teuluol a’u cymunedau.

Mae llesiant meddyliol da yn effeithio ar iechyd corfforol yn ogystal ag iechyd meddyliol ac mae ganddo’r potensial i ddylanwadu ar anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag iechyd. Mae astudiaethau diweddar ar ACEs wedi dangos y berthynas rhwng ACEs a’u heffaith bosibl ar fywyd fel oedolyn megis ymddygiad sy’n niweidiol i iechyd ac ymddygiad troseddol. Maent hefyd wedi ein galluogi i ganolbwyntio ar y ffactorau sy’n meithrin cydnerthedd (lleihau effaith niwed) i unigolion a chymunedau. Mae gwydnwch yn elfen allweddol o lesiant meddyliol.

Erbyn 2030, rydym am i Gymru gael:

 • poblogaeth sy’n gwybod sut i gefnogi eu llesiant meddyliol eu hunain a llesiant eu teuluoedd
 • cymdeithas sy’n cefnogi pawb i fod yn iach yn feddyliol
 • dinasyddion sy’n fwy cydnerth
 • lefel uwch o lesiant meddyliol yn y boblogaeth

Mae hyn yn golygu:

 • meithrin hunan-barch, hunanhyder a’r gallu i ddeall a rheoli ein hemosiynau
 • lleihau effaith trawma emosiynol a phwysau gwenwynig (lleihau ACEs)
 • meithrin sgiliau i greu a chynnal perthnasau iach drwy gydol bywyd person
 • cysylltu pobl â’i gilydd mewn cymunedau i gynyddu’r ymdeimlad o berthyn a chymorth (gan gynnwys chwaraeon)

Erbyn 2030:

 • byddwn yn arwain sgwrs genedlaethol barhaus ynghylch yr hyn sy’n bwysig i’r cyhoedd a’r hyn sy’n ein helpu i sicrhau llesiant meddyliol gwell, gan ymateb i’r amgylchedd cymdeithasol ac economaidd sy’n newid yn barhaus a gweithio gyda’n partneriaid i ysgogi gweithredu ar y cyd i wella canlyniadau
 • byddwn yn monitro llesiant meddyliol y boblgaeth ac yn defnyddio hyn i ddylanwadu ar bolisïau, strategaethau a rhaglenni
 • byddwn wedi cefnogi partneriaid i hyrwyddo llesiant a chydnerthedd meddyliol gan gynnwys lleihau ACEs/trawma
 • byddwn wedi hwyluso Cymru sy’n wybodus ynghylch trawma a chydnerthedd – gan anelu at dorri cylchoedd o ganlyniadau meddyliol a chorfforol gwael o un genhedlaeth i’r llall
26/09/19
Mae angen i anghenion iechyd a lles ffermwyr fod yn ganolog i'r ymateb i Brexit – adroddiad newydd

Mae angen gwneud mwy i ddiogelu rhag effaith niweidiol bosibl Brexit ar iechyd a lles cymunedau ffermio yng Nghymru, ac i herio'r stigma sy'n gysylltiedig â cheisio cymorth, yn ôl adroddiad newydd.

Tagiau: RE