Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu'r cyhoedd rhag heintiau a bygythiadau amgylcheddol i iechyd

Byddwn yn defnyddio ein harbenigedd i ddiogelu'r boblogaeth rhag heintiau a bygythiadau sy'n deillio a ffactorau amgylcheddol, gan weithio ar y cyd ag eraill i liniaru'r risgiau hyn i iechyd y boblogaeth.

Un o’n swyddogaethau craidd yw defnyddio ein harbenigedd a’n hadnoddau ar waith i ddiogelu’r boblogaeth rhag heintiau difrifol ac effeithiau iechyd problemau amgylcheddol fel llygredd aer a newid yn yr hinsawdd. Bydd hyn yn golygu canfod achosion yn gynnar, cynllunio da a defnyddio adnoddau mewn cydweithrediad ag eraill i ddarparu ymateb effeithiol ar gyfer ein poblogaeth.

Erbyn 2030 rydym yn disgwyl bod wedi:

 • cael gwared ar Hepatitis B a C felbygythiad sylweddol i iechyd cyhoedd yng Nghymru
 • profi llai o heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd a dim ond defnyddio gwrthfiotigau’n briodol
 • mathau newydd o driniaethau i’w defnyddio yn lle gwrthfiotigau a llai o bobl yn marw o heintiau o ganlyniad i ymwrthedd i wrthfiotigau
 • y defnydd mwyaf posibl o imiwneiddio ar draws pob rhan o’r boblogaeth
 • paratoi ar gyfer effeithiau disgwyliedig newid yn yr hinsawdd a gallu ymdrin â hynny
 • nifer sylweddol llai o farwolaethau a salwch yn sgil ansawdd aer gwael
 • cydweithredu rhyngwladol cryfach ar fio-ddiogelwch gan leihau ymhellach y bygythiadau yn sgil clefydau heintus

Bydd hyn yn golygu:

 • geithio gyda’r partneriaid i leihau baich heintiau drwy:
  • lefelau uchel o frechiadau ac imiwneiddio
  • rheoli heintiau ynh gyflym ac effeithiol ym mhob lleoliad
  • lleihau achosion o ragnodi gwrthfiotigau yn amhriodol
 • gweithio gyda’n partneriaid i leihau baich iechyd gwael sy’n codi o beryglon amgylcheddol ac effeithiau disgwyliedig newid yn yr hinsawdd

Erbyn 2030, byddwn:

 • cyfrannu’n sylweddol at leihau afiachusrwydd a marwolaethau sy’n gysylltiedig â heintiau
 • yn casglu ac yn defnyddio data iechyd a gasglwyd ar draws y system iechyd a gofal i gyfeirio gweithgareddau atal a nodi cyfleoedd i ymyrryd yn gynharach (diagnosis amserol a thriniaeth briodol)
 • wedi sefydlu capasiti cryfach yng Nghymru ar gyfer rhybuddion cynnar, lleihau risgiau a rheoli risgiau cenedlaethol a byd-eang i iechyd
 • yn cael ein cydnabod fel arweinwyr systemau ar gyfer ymwrthedd yn erbyn heintiau a gwrthficrobau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd
 • wedi gweithio gyda phartneriaid i leihau’r marwolaethau a’r afiachedd y gellir eu priodoli i ffactorau fel effaith newid yn yr hinsawdd a llygredd aer
24/09/19
Dim achosion gweithredol o TB wedi nodi trwy Gam 2 Ymarfer Sgrinio TB Cymunedol Llwynhendy

Ni ddarganfuwyd unrhyw achosion gweithredol o glefyd TB yn y gymuned yn dilyn ail gam ymarfer sgrinio twbercwlosis cymunedol (TB) a gynhaliwyd yn Ysbyty'r Tywysog Philip yn gynharach y mis hwn. Roedd hyn mewn ymateb i'r achos o TB yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin.

18/09/19
Hepatitis C wedi'i ddileu yn CEM Abertawe: Y tro cyntaf i garchar remánd yn y DU gyflawni hyn

Mae CEM Abertawe wedi dileu hepatitis C ymhlith poblogaeth ei garchar—y tro cyntaf i garchar remánd yn y DU gyflawni hyn.

01/10/19
Athletwr o Gymru â ffibrosis systig yn cael ei frechiad ffliw cyn dechrau ar ei her lafurus ddiweddaraf

Mae gan yr athletwr a’r deilydd record y byd o Gaerdydd, Josh Llewelyn-Jones, ffibrosis systig ac yn blentyn dywedwyd wrtho na fyddai’n cyrraedd 30 oed. Nawr – yn 32 oed – mae ar fin cyflawni ei her ‘amhosib i ddyn’  ddiweddaraf, ond nid cyn cael ei frechiad ffliw yn gyntaf – y mae’n ei gael bob blwyddyn.