Neidio i'r prif gynnwy

Ailgylchu yn y Gweithle, mae'n bryd i ni sortio hyn.

Mae ailgylchu yn y gweithle yn newid

O 6 Ebrill 2024 ymlaen, bydd yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus i sortio eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Mae hefyd yn gymwys i'r holl gasglwyr a phroseswyr gwastraff a deunydd ailgylchu sy'n rheoli gwastraff gweithleoedd sy'n debyg i wastraff cartrefi.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r gyfraith hon i wella ansawdd y ffordd rydym yn casglu a gwahanu gwastraff a chynyddu'r gwaith hwn.

Pa wastraff sydd angen ei wahanu

Bydd angen gwahanu'r deunyddiau canlynol i'w casglu ar wahân:

 • Bwyd
 • Papur a cherdyn
 • Gwydr
 • Metelau, plastig a chartonau
 • Tecstilau sydd heb eu gwerthu
 • Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff bach sydd heb eu gwerthu (sWEEE)

Bydd gwaharddiad hefyd ar:

 • Anfon unrhyw wastraff bwyd (o ba faint bynnag) i garthffosydd
 • Gwastraff a gesglir ar wahân sy'n mynd i beiriannau llosgi a safleoedd tirlenwi
 • Pob gwastraff pren sy'n mynd i safleoedd tirlenwi

I bwy mae'r gyfraith yn berthnasol

Bydd angen i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus wahanu eu gwastraff.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Safleoedd amaethyddol
 • Lletygarwch a thwristiaeth - bwytai, bariau, tafarndai, gwasanaethau gwely a brecwast, gwestai, gwersylloedd a pharciau carafanau, llety gwyliau, a safleoedd trwyddedig
 • Meysydd sioe
 • Gorsafoedd gwasanaeth a gorsafoedd petrol
 • Lleoliadau adloniant a chwaraeon gan gynnwys canolfannau hamdden
 • Trafnidiaeth - gorsafoedd bysiau, gorsafoedd rheilffordd, porthladdoedd, meysydd awyr a hofrenfeydd
 • Cartrefi gofal a nyrsio
 • Fferyllfeydd, meddygfeydd, deintyddfeydd, a lleoliadau gofal sylfaenol eraill
 • Safleoedd adeiladu
 • Ffatrïoedd a warysau
 • Garejis ceir
 • Addysg - prifysgolion, colegau ac ysgolion
 • Canolfannau garddio
 • Adeiladau treftadaeth
 • Llyfrgelloedd ac amgueddfeydd
 • Swyddfeydd a gweithdai
 • Mannau addoli
 • Carchardai
 • Marchnadoedd a gwyliau yn yr awyr agored

Yr unig weithle sydd â dwy flynedd ychwanegol i gydymffurfio yw ysbytai'r GIG ac ysbytai preifat.

 

Darganfod mwy

 

Gwybodaeth Ychwanegol