Neidio i'r prif gynnwy

Astudiaethau Achos Cyflogwyr: Ymateb i Bandemig Covid-19

Mae Cymru Iach ar Waith wedi gweithio gyda deiliaid gwobrau i ddatblygu astudiaethau achos sy'n dogfennu eu hymatebion i'r pandemig.  Mae adroddiad trosfwaol yn rhoi cyd-destun i'r gyfres o astudiaethau achos ac yn cynnwys uchafbwyntiau gan bob un.

Mae pob astudiaeth achos unigol yn taflu goleuni ar y mathau o heriau a chyfleoedd sy'n wynebu pob cyflogwr yng Nghymru o ganlyniad i bandemig Covid-19.  Maent yn dangos y ffyrdd creadigol y mae cyflogwyr wedi ymateb, gan flaenoriaethu iechyd a llesiant eu staff ac ymgorffori ffyrdd newydd o weithio a fydd, mewn llawer o achosion, yn parhau ar ôl Covid-19.

 Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi Cymru (PDF, 635Kb)
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (PDF, 1.3Mb)
 Comisiwn Ffi niau Llywodraeth Leol i Gymru (PDF, 1.7Mb)
 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (PDF, 981Kb)
 Iechyd Cyhoeddus Cymru (PDF, 646Kb)
 Principality Landscapers Ltd (PDF, 641Kb)
 The Wallich (PDF, 798Kb)
 Trafnidiaeth Cymru (PDF, 1.3Mb)
 Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd (PDF, 1.3Mb)
 Wockhardt/CP Pharmaceuticals (PDF, 642Kb)