Neidio i'r prif gynnwy

Y Gymraeg

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn falch i fod yn sefydliad dwyieithog.

 

Deddfwriaeth y Gymraeg

O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae dyletswydd statudol ar GIG Cymru i gyflwyno eu gwasanaethau i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru, ac mae’n atgyfnerthu’r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

O dan y Mesur dylai unigolion yng Nghymru allu fyw eu bywydau drwy’r Gymraeg, os mai dyna yw eu dewis.    

Ers Mai 30 2019, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg, a osodwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.
 

Mae’n Hysbysiad Cydymffurfio’n cynnwys pedwar dosbarth o Safonau:

  • Safonau Cyflenwi Gwasanaethau - eu bwriad yw hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau a sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg
  • Safonau Llunio Polisi – dylai swyddogion ystyried pa effaith y bydd eu penderfyniadau yn ei gael ar allu pobl i ddefnyddio'r iaith ac ar beidio trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.
  • Safonau Gweithredu - mae'r safonau hyn yn ymdrin â'r defnydd o'r Gymraeg yn fewnol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn hyrwyddo'r cysyniad o weithle dwyieithog, gan roi rhai hawliau ieithyddol i’n gweithwyr wrth iddynt dderbyn eu gwasanaeth Adnoddau Dynol.
  • Safonau Cadw cofnodion - mae'r safonau hyn yn delio gyda systemau cadw data a chofnodion am rai o'r safonau eraill.

 

Mwy Na Geiriau

Mwy na Geiriau yw Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ei amcan yw i:

  • sicrhau bod anghenion iaith siaradwyr Cymraeg yn cael eu diwallu
  • darparu gwasanaethau Cymraeg i’r rhai sydd eu hangen
  • dangos bod iaith yn chwarae rhan bwysig yn ansawdd y gofal ac nad yw’n cael ei weld fel “rhywbeth ychwanegol”.

Fel un o gyrff y GIG, mae cyfrifoldeb ar Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi Llywodraeth Cymru i gwrdd â’r amcanion hyn.
 

Adroddiadau Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Gallwch ddarllen ein Hadroddiad Blynyddol diweddaraf ar Safonau’r Gymraeg yma. Hwn yw ein pedwerydd adroddiad ac mae’n edrych ar y cyfnod adrodd rhwng 1/4/2022 a 31/03/2023.Gwybodaeth a dolenni ychwanegol

Cynllun Ymgynghoriadau Clinigol 

Polisi Defnyddio’r Gymraeg

Hysbysiad Cydymffurfio Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018  

 

Cwynion

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystyried pob cwyn o ddifrif, ac mae croeso i chi wneud cwyn yn y Gymraeg. Ni fydd eich cwyn yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chwyn yn Saesneg.

Os hoffech wneud cwyn am ein cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg, ewch i’r dudalen Gwynion ar ein gwefan.

Mae croeso i chi hefyd gysylltu â Thîm y Gymraeg ar: Cymraeg.ICC@wales.nhs.uk

Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw bryderon sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg at Gomisiynydd y Gymraeg
 

Tîm y Gymraeg Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Tîm y Gymraeg yn hyrwyddo’r defnydd o'r Gymraeg o fewn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn cynorthwyo’r sefydliad i weithredu’n ddwyieithog ac i gwrdd â deddfwriaeth y Gymraeg.

Mae ein gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg, cefnogi staff sydd yn dysgu neu yn datblygu eu sgiliau Cymraeg a chefnogi ein timau i sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig y gwasanaeth gorau posibl i’r cyhoedd yng Nghymru.

Os oes cwestiynau gennych am y Gymraeg yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni: Cymraeg.ICC@wales.nhs.uk