Y Gymraeg

Yn 2010 cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru Gynllun Iaith Gymraeg.  Dyma ddechrau taith Iechyd Cyhoeddus Cymru o ran y Gymraeg ac, yn benodol, dyma ein hymrwymiad i gynyddu nifer ac ansawdd ein gwasanaethau Cymraeg.  Ochr yn ochr â’r Cynllun Iaith Gymraeg mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn gweithredu Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol:  Mwy Na Geiriau. 

Mae’r gwaith a wnaed gennym hyd yma’n cydnabod pwysigrwydd rhoi defnyddwyr wrth wraidd ein gwasanaethau. Rydym am sicrhau eu bod yn cael gwasanaethau sy’n briodol i’w hanghenion ac sy’n effeithiol. Credwn fod cyfathrebu ac iaith yn elfennau craidd o wasanaeth iechyd cyhoeddus, ac felly, mae’n dilyn mai gwasanaeth effeithlon a phriodol yw gwasanaeth sy’n diwallu anghenion iaith a chyfathrebu’r sawl sy’n ei ddefnyddio.  Sylweddolwn mai'r unig ffordd y gall llawer o bobl gyfathrebu a chymryd rhan yn effeithiol fel partneriaid cydradd yn eu gwasanaethau yw drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn ymrwymo i ddiwallu anghenion iaith Gymraeg defnyddwyr ein gwasanaethau.

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018

Bydd y Cynllun Iaith Gymraeg yn dod i ddiwedd ei oes ar 30 Mai 2019, ond bydd ein taith o ran y Gymraeg yn parhau.  Ar 30 Mai 2019, byddwn yn dechrau gweithio i Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018, gofynion newydd dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

Byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ym mis Hydref bob blwyddyn yn ymwneud â’n cyflawniad o ran y Safonau. 

Hysbysiad Cydymffurfio Iechyd Cyhoeddus Cymru

Public Health Wales Compliance Notice

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 7) 2018