Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Profi HIV Cymru


20-26 Tachwedd 2023

Mae Wythnos Profi HIV Cymru yn ymgyrch flynyddol sy'n annog pobl yng Nghymru i gael prawf am HIV.  

Am wythnos ym mis Tachwedd, mae unigolion, cymunedau a sefydliadau yn dod at ei gilydd i hyrwyddo manteision profion rheolaidd. 
 

Beth allwch chi ei wneud

Ar hyn o bryd, gallwch nodi Wythnos Profi HIV Cymru yn eich dyddiadur ar gyfer 20-26 Tachwedd 2023. Gallwch hefyd annog y bobl rydych yn gweithio gyda nhw i wneud yr un peth.  

Yna cadwch lygad am ein hadnoddau ymgyrch. Byddwn yn darparu cynnwys cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys delweddau, fideos a thestun, ac adnoddau eraill i'ch helpu i hyrwyddo profion yn eich ardal leol. Gallwch addasu'r negeseuon hyn fel eu bod yn dal sylw eich cymuned.  
 

Os ydych yn cael trafferth cael mynediad at asedau ein hymgyrch, cysylltwch â Samuel.Humphrey@wales.nhs.uk

 

Pam cefnogi ein hymgyrch? 

Gyda thriniaeth, gall pobl sy'n byw gyda HIV fyw mor hir ac iach ag unrhyw un arall. Mae triniaeth hefyd yn eich atal rhag trosglwyddo'r feirws i eraill.  

Ond ni allwch gael eich trin os na chewch eich profi. 

Cael eich profi yw'r unig ffordd o wybod a oes gennych HIV – ac ni fu erioed yn haws.  

Yng Nghymru, gall unrhyw un archebu pecyn prawf cartref cyfrinachol am ddim.  

Drwy annog pobl i brofi, gallwn helpu i atal HIV.  

Gallwn helpu i sicrhau bod pobl sy'n byw gyda HIV yn gwybod eu statws a chael y driniaeth sydd ei hangen arnynt. Bydd hyn hefyd yn atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo i unrhyw un arall. 

Mae profi ehangach yn rhan bwysig o gynllun Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar achosion newydd o HIV erbyn 2030. Gallwn i gyd chwarae rhan wrth gyflawni'r nod hanesyddol hwn. 
 

Negeseuon ein hymgyrch 

  • Gall unrhyw un yng Nghymru archebu pecyn prawf cartref cyfrinachol am ddim ar-lein 

  • Mae'r prawf yn gyflym ac yn hawdd i'w ddefnyddio, a gallwch ei gael wedi'i anfon i gyfeiriad o'ch dewis 

  • Cael eich profi am HIV yw'r cam cyntaf i ddiogelu eich hun ac eraill  

  • Gyda thriniaeth, gall pobl â HIV fyw mor hir ag unrhyw un arall, ond ni allwch gael eich trin os nad ydych yn gwybod eich statws 

  • Po gynharaf y byddwch yn dechrau triniaeth, y lleiaf tebygol yr ydych o fynd yn ddifrifol wael 

  • Gall cael diagnosis hwyr achosi niwed parhaol i'ch iechyd 
     

Pam mae profi'n bwysig 

Gall unrhyw un gael HIV. Cael eich profi am HIV yw'r cam cyntaf i ddiogelu eich hun ac eraill. 

Os oes gennych HIV, mae darganfod hynny yn golygu y gallwch ddechrau triniaeth, cadw'n iach ac osgoi trosglwyddo'r feirws i unrhyw un arall. 

Po gynharaf y byddwch yn dechrau triniaeth, y lleiaf tebygol yr ydych o fynd yn ddifrifol wael. 

 

Mwy am Wythnos Profi HIV Cymru

Wedi'i sefydlu gan wirfoddolwyr yn 2021, mae Wythnos Profi HIV Cymru wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel dull defnyddiol o gynyddu profion a mynd i'r afael â stigma sy'n gysylltiedig â HIV yng Nghymru. Mae'n adeiladu ar waith arloesol dan arweiniad gwirfoddolwyr a gyflawnwyd yn lleol cyn 2021.

Eleni, dan arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn partneriaeth agos â'r un gwirfoddolwyr, bydd yr ymgyrch yn paratoi unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau i ddangos y gall pawb yng Nghymru chwarae rhan wrth gyflawni addewid Llywodraeth Cymru i ddileu achosion newydd o HIV erbyn 2030.