Neidio i'r prif gynnwy

Hyrwyddo ymddygiad iach

Plentyn gyda mefus

Byddwn yn deall yr hyn sy'n sbarduno ymddygiad afiach ac yn ei gwneud yn haws i bobl wneud dewisiadau iach.

Mae ymddygiad pobl sy’n gysylltiedig ag iechyd yn cael eu dylanwadu gan amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys yr amgylchedd cymdeithasol, economaidd a chorfforol a llesiant meddyliol. Drwy ei gwneud yn haws i bobl fabwysiadu ymddygiad iach, byddwn yn lleihau baich clefydau ac yn helpu i leihau’r bwlch mewn anghydraddoldebau iechyd sy’n codi o gyflyrau hirdymor fel gordewdra, canser, cyflyrau’r galon, strôc, cyflyrau anadlol a dementia.

Erbyn 2030, rydym am i Gymru fod ag amgylchedd a chymdeithas lle mae dewisiadau iach yn ddewisiadau hawdd.

Mae hyn yn golygu:

  • lleihau nifer y bobl sy’n ysmygu, a hynny’n gyflym
  • cynyddu gweithgaredd corfforol a hyrwyddo pwysau iach
  • atal niwed yn sgil amrywiaeth o ymddygiadau yn cynnwys y defnydd o sylweddau

Erbyn 2030, byddwn:

  • yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n ddi-fwg a helpu nifer cynyddol o ysmygwyr i roi’r gorau iddi
  • wedi cynyddu’n sylweddol cyfran y plant a’r bobl ifanc yng Nghymru sydd â phwysau iach pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol ac wrth iddynt droi’n oedolion
  • yn gweithio i greu camau gweithredu wedi’u cydgysylltu ar draws yr holl system i gefnogi dewisiadau bwyd iach a hyrwyddo Cymru fwy egnïol
  • byddwn wedi newid y tueddiadau cymdeithasol arferol ynghylch pa mor dderbyniol yw amrywiaeth o ymddygiadau sy’n niweidio iechyd
12/09/19
Mae Cynllun Gwên yn 10 oed!

Ym mis Medi, mae Cynllun Gwên, y rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg plant yng Nghymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed.