Neidio i'r prif gynnwy

Marwolaeth gyda TB yn Llanbedr Pont Steffan

Cyhoeddwyd: 5 Tachwedd 2021

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael gwybod am farwolaeth gyda Thwbercwlosis (TB) myfyriwr ar gampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda'i gilydd i nodi cysylltiadau agos yr ymadawedig a chynnig sgrinio TB iddynt.

Nid oes cysylltiad rhwng yr achos hwn a'r achosion parhaus o TB yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Sion Lingard, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae Tîm Rheoli Digwyddiad amlasiantaeth (IMT) wedi cael ei gynnull i ymchwilio i'r achos hwn ac unrhyw fesurau rheoli sydd eu hangen.

“Mae'r risg i'r cyhoedd yn parhau'n isel iawn, gan ei bod yn anodd trosglwyddo TB. Mae'n gofyn am gyswllt agos ac estynedig ag unigolyn heintus, fel byw yn yr un aelwyd, i berson gael ei heintio.

“Rydym yn y broses o nodi cysylltiadau agos yr ymadawedig er mwyn cynnig sgrinio TB iddynt gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac rydym yn rhoi cyngor i staff a myfyrwyr y brifysgol.

“Mae modd gwella TB gyda chwrs llawn o driniaeth.”

Mae gwaith i nodi cysylltiadau agos yn parhau, felly cysylltir yn uniongyrchol â'r rhai a fyddai'n cael budd o sgrinio TB.

Dylai unrhyw un sy'n dioddef cyfuniad o beswch estynedig heb esboniad (weithiau gall hyn gynnwys peswch gwaed), colli pwysau heb esboniad neu chwysu yn ystod y nos ofyn am gyngor gan eu meddyg teulu.

Hoffai Iechyd Cyhoeddus Cymru gynnig eu cydymdeimlad i deulu a ffrindiau'r ymadawedig. Ni fydd yn bosibl gwneud unrhyw sylw pellach ar y mater hwn hyd nes y cynhelir ymchwiliadau pellach.

Ceir rhagor o wybodaeth am dwbercwlosis o wefan GIG 111 Cymru