Neidio i'r prif gynnwy

Camau Cynnar gyda'n Gilydd

Mae'r rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd yn cefnogi'r heddlu, gwasanaethau carchardai i cydweithio'n aml-asiantaeth (ee gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion, tai, trydydd sector ac ati) ledled Cymru fel y gallant adnabod pobl sy'n agored i niwed, ymyrryd yn gynnar a'u cadw allan o'r system cyfiawnder troseddol, a torri'r cylch cenhedlaeth o droseddu ac yn y pen draw wella eu bywydau.

Mae'r rhaglen yn gwneud hyn yn bennaf trwy hyfforddi staff rheng flaen a staff cyfiawnder troseddol a rhoi'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen arnynt i weithio gyda phartneriaid eraill a chynnig cefnogaeth i bobl agored i niwed sydd wedi profi trawma.

Mae 90% o'r galw ar yr heddlu yn faterion cymhleth o ran lles, diogelwch cyhoeddus a bregusrwydd felly maent mewn sefyllfa dda i ymyrryd yn fwy effeithiol a lleihau effaith o Brofiadau Niweidiol adeg Plentyndod thrawma

Rhwydwaith Dysgu ACEs

Datblygwyd rhwydwaith dysgu ACE Camau Cynnar gyda'n Gilydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd, pob un o'r pedwar sefydliad heddlu yng Nghymru a sefydliadau partner allweddol ledled y DU.

Dyluniwyd y Rhwydwaith Dysgu hwn i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a'r Heddlu am y rhaglen Camau Cynnar gyda'n Gilydd a'i waith mewn perthynas â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs). Mae'r platfform yn rhannu gwybodaeth ac ymchwil ddefnyddiol am ACEs yn ogystal ag arfer gorau ac adnoddau