Neidio i'r prif gynnwy

Brechu COVID-19 a beichiogrwydd

Dangoswyd bod y brechlynnau COVID-19 sydd ar gael yn y DU ar hyn o bryd yn effeithiol ac mae ganddynt record ddiogelwch dda.

Beth yw’r cyngor ar frechlynnau COVID-19 yn ystod beichiogrwydd?

Mae’r Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), grŵp arbenigol annibynnol, wedi cynghori y dylid cynnig brechlynnau COVID-19 i fenywod beichiog ar yr un pryd â phobl o’r un grŵp oedran neu risg clinigol.

Nid yw’r brechlynnau hyd yma wedi’u profi mewn treialon clinigol ar fenywod beichiog neu fenywod sy’n bwydo ar y fron. Fodd bynnag, mae dros 110,000 o fenywod beichiog wedi’u brechu â brechlynnau Pfizer neu Moderna yn UDA ac nid oes unrhyw faterion diogelwch wedi’u nodi, felly mae’r ddau frechlyn hyn yn well yn ystod beichiogrwydd. Mae brechu yn effeithiol iawn o ran atal haint COVID-19.

Dylai unrhyw un sydd eisoes wedi dechrau brechu ac sy’n cael cynnig ail ddos tra’n feichiog gael ail ddos gyda’r un brechlyn oni bai eu bod wedi cael sgil- effaith ddifrifol ar ôl y dos cyntaf.

Mae brechlynnau eraill, er enghraifft brechlynnau ar gyfer y pas a’r ffliw, wedi’u rhoi i filiynau o fenywod beichiog a chanfuwyd eu bod yn ddiogel iddyn nhw a’u babanod.

Eich dewis chi yw penderfynu a ydych am gael y brechlyn. I rai menywod beichiog, mae manteision brechu COVID-19 yn arbennig o bwysig.

 

 

Rhagor o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am frechlynnau COVID-19, gan gynnwys eu cynnwys a sgîl-effeithiau posibl yn coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ productinformation

Gallwch roi gwybod am sgîl-effeithiau a amheuir ar-lein yn coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ neu drwy lawrlwytho’r ap Cerdyn Melyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk, siaradwch â’ch meddyg neu fydwraig neu ffoniwch GIG 111 Cymru.

Os nad yw 111 ar gael yn eich ardal chi, ffoniwch 0845 46 47. Mae galwadau o linellau tir a ffonau symudol yn costio 2c y funud (ynghyd â thâl arferol eich darparwr ffôn).

I gael gwybod sut y mae’r GIG yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i: 111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/ yourinfoyourrights?locale=cy

Ar gyfer fformatau eraill o’r daflen hon gan gynnwys Hawdd ei Deall, print bras, fideo Iaith Arwyddion Prydain, meddalwedd hygyrchedd Recite Me ac ieithoedd eraill ewch i: icc.gig.cymru/brechlyn-covid-19/