Neidio i'r prif gynnwy

System Arolygu Hunanladdiad Amser Real

System Arolygu Hunanladdiad Amser Real

 

 Sefydlwyd y System Goruchwylio Hunanladdiad Amser Real Time ar gyfer Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 1 Ebrill 2022.

Un o'r uchelgeisiau yn y strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed 'Beth am siarad â fi' yng Nghymru (2015-2022) oedd sefydlu systemau gwyliadwriaeth i wella ansawdd data a gwybodaeth i lywio atal. Mae un o'r systemau hyn yn ymwneud â chipio data (tybiedig) mewn amser real, drwy ddulliau cipio data sy'n seiliedig ar yr Heddlu. Mae'r angen am hyn wedi dod yn fwy brys yng ngoleuni'r pandemig, ac mae rhannau eraill o'r DU wedi bod yn gweithredu'r systemau hyn dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

 

Nod ac amcanion

Nod yr RTSSS yw gweithredu fel ystorfa genedlaethol ganolog ar gyfer achosion tybiedig o hunanladdiad yng Nghymru a chynhyrchu'r wybodaeth i lywio gweithgarwch atal hunanladdiad ledled Cymru.  Bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i fonitro effaith y pandemig yn barhaus ar achosion tybiedig o farwolaethau hunanladdiad. 

Amcanion yr RTSSS yw:

  • canfod a choladu data ar achosion tybiedig o farwolaethau oherwydd hunanladdiad yng Nghymru a marwolaethau tybiedig o hunanladdiad ymhlith pobl sydd fel arfer yn byw yng Nghymru (a all farw mewn mannau eraill)
  • goruchwylio achosion tybiedig o hunanladdiadau gan gynnwys nodi a disgrifio clystyrau hunanladdiad sy'n dod i'r amlwg er mwyn hysbysu grwpiau ymateb lleol
  • ymgymryd â gwyliadwriaeth ar achosion tybiedig o hunanladdiadau i nodi patrymau a thueddiadau marwolaethau tybiedig o hunanladdiad er mwyn llywio polisi ac ymarfer
  • rhannu'r canfyddiadau drwy ddelweddu data hygyrch, er mwyn llywio camau gweithredu gan wahanol grwpiau a fforymau
  • cyfrannu at yr agenda atal hunanladdiad
  • cyfrannu at ymchwil i atal hunanladdiad

 

Rhagor o wybodaeth


Cwrdd â'r tîm

  • Arweinydd Iechyd y Cyhoedd: Dr Rosalind Reilly, Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus
  • Rheolwr Rhaglen: Suki Baynton
  • Dadansoddwyr Gwybodaeth Iechyd: Lesley Roberts
  • Swyddog Gwybodaeth: Kath Fielding

 

Cysylltwch â ni

E-bost: PHW.RTSSS@wales.nhs.uk