Cyngor penodol i bobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd

Diabetes a gweithgarwch corfforol 

Mae'r daflen gyngor hon yn disgrifio manteision bod yn egnïol ar gyfer diabetes a'r math o weithgareddau sy'n dda i roi cynnig arnynt. Mae'r cyngor yn rhoi arweiniad i bobl sydd â diabetes i ddechrau'n fach a chynyddu'n raddol mewn ffordd sy'n addas i'r unigolyn. I'r bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer corff, mae'r ddogfen gyngor hon yn rhoi gwybodaeth fanylach i helpu pobl i reoli diabetes math 1 neu ddiabetes math 2. Ceir cyngor penodol hefyd ar aros yn egnïol gartref. 


Clefyd y Galon a gweithgarwch corfforol 

Mae'r wefan hon yn rhoi cyngor i bobl â chlefyd y galon ar sut y gallant ymarfer corff yn ddiogel yn ystod argyfwng COVID19, gan ddarparu 9 awgrym i gadw'n egnïol dan do, ynghyd â dolenni i adnoddau ategol eraill.

BHF: cyngor i'r bobl hynny sydd eisoes yn gwneud y lefelau o weithgarwch corfforol a argymhellir gydag awgrymiadau i helpu pobl i gadw i wella eu lefelau gweithgarwch corfforol yn ddiogel.  

BHF: sesiwn ymarfer corff ar-lein 10 munud yn yr ystafell fyw 
 

Canserau a gweithgarwch corfforol  

Mae ymchwil wedi dangos bod ymarfer corff yn ddiogel, yn bosibl ac o gymorth i lawer o bobl sydd â chanser ac mae'r wefan hon yn disgrifio'r ffyrdd y gall pobl yr effeithir arnynt gan ganser ymarfer corff yn ddiogel ac yn wir, pan na ddylai pobl ymarfer corff neu osgoi rhai mathau o ymarfer corff, er enghraifft yn ystod adferiad ar ôl llawdriniaeth. 
 

Cyflyrau'r ysgyfaint a gweithgarwch corfforol  

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys fideos ac adnoddau eraill ar gyfer y bobl hynny sy'n byw gyda chyflwr yr ysgyfaint. Mae hyn yn cynnwys manteision cadw'n egnïol, mathau a dwyster gweithgarwch corfforol ac adnoddau cymorth a chefnogaeth.  Yn benodol ar yr adeg hon, mae gwybodaeth am fod yn egnïol gartref gyda chyflwr ar yr ysgyfaint. 

 

Asthma a gweithgarwch corfforol 

Mae'r wefan hon yn rhoi cyngor a gwybodaeth am fanteision gweithgarwch corfforol i bobl ag asthma a'r ffyrdd y gall pobl gyflwyno gweithgarwch corfforol yn ddiogel i'w bywydau bob dydd wrth reoli eu symptomau asthma. 

 

Clefyd Parkinson a gweithgarwch corfforol  

Yn yr erthygl hon mae arbenigwyr ar glefyd Parkinson yn rhannu eu hawgrymiadau gwych ar sut i gadw'n egnïol gartref, gan gynnwys sut i baratoi eich amgylchedd, sut i ystyried eich symptomau wrth benderfynu pa ymarfer corff i'w wneud a dolenni i adnoddau ar-lein amrywiol, yn dibynnu ar raddau eich symptomau a'ch cyflwr. Disgrifir gweithgarwch y tu mewn i'ch cartref a'r tu allan iddo. 

 

Arthritis a gweithgarwch corfforol  

Yma gallwch ddod o hyd i fideos o ymarferion y gall pobl roi cynnig arnynt yn eu cartref eu hunain fel rhan o raglen a ddatblygwyd i annog pobl sydd ag arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol eraill i ddod yn fwy egnïol.

 

Strôc a gweithgarwch corfforol 

Mae'r wefan hon yn cynnwys llawer o adnoddau i helpu'r rhai sy'n gwella o strôc i fod yn egnïol ac aros yn egnïol gartref yn ystod argyfwng COVID19. Mae gwybodaeth ar gael hefyd i fynd i'r afael â phryderon posibl pobl ynghylch bod yn egnïol ar ôl strôc o fewn gallu'r unigolyn.  

 

Pwysedd Gwaed Uchel (Gorbwysedd) a gweithgarwch corfforol 

Mae'r wefan hon yn rhoi gwybodaeth am sut i wneud gweithgarwch corfforol os ydych yn dioddef o bwysedd gwaed uchel.